Konu 12 – Sanal Kumar ve Bahis

 • Sanal Kumar

Kumar oynamak ve oynatmak Dilimize Arapça’dan gelen ‘kumar’ sözcüğü: kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.“” anlamına gelmektedir.

“Kumar oynatan” belli bir pay karşılığında , uygun bir yer temin ederek, ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişilere kumar oynanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Türk Ceza Kanununa göre, internette kumar oynamak suç değil kabahattir. Türk Ceza Kanunu’na göre  kumar oynatmak suç olup,  kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir.

 • Kumar Oynatmak

Kumar oynatmak TCK kapsamında bir suçtur. Fiilin nerede gerçekleştirildiği ise sanal veya gerçek ortam olarak ayrılmamış yer ve imkan sağlanması şeklinde değerlendirilmiştir. Yani sanal kumar da aynı şekilde suçtur. Çocukların kumar oynamasına imkan verilmesi ise bu suçun ağırlaştırıcı sebebidir.   

 

Kumar oynatmanın cezası, TCK m. 228de şu şekilde öngörülmüştür;

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.”

 • Kumar Oynamak 

Kumar oynamak kabahatler kanununda düzenlenmiş olduğundan suç olarak değil, kabahat olarak nitelendirilmiştir. 

Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamanın cezası 34. maddede öngörülmüştür; (1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

 • İnternet Üzerinden Kumar Oynatılan Sitelere Erişimin Engellenmesi

İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi̇ne Dai̇r Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmeli̇ğin  Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan suçlar başlıklı 12.maddesine göre İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçlarına ilişkin yayınlarla ilgili olarak  erişimin engellenmesine karar verilir.

5651 Sayılı Kanunun 8/a-7 maddesine göre Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu ile ilgili yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir

 • Sanal Bahis
 • Bahis Oynatmak

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını sanal ortamda internette oynatmak veya oynamak Türk Ceza Kanununda değil 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.Bu kanuna göre bahis oynatmak suçtur.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre “Bu Kanunun amacı; uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren, at yarışları hariç olmak üzere, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezî bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi ile hâsılattan pay verilmesi modeliyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

7258 Sayılı Futbol Ve Di̇ğer Spor Müsabakalarında Bahi̇s Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanun 5. maddeye göre;

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

 1. a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
 2. b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 3. c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 1. d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

 1. a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
 2. b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
 3. c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

 • Bahis Oynamak

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda Fiziki ortam veya sanal bir ortam ayrımı yapılmadığından internette, web sitelerinde, cep telefonu mobil uygulamalarında, sosyal medya uygulamalarında Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu oyunları oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5/d maddesi uyarınca;

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

 • Sanal Bahis Oynatılan İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

5651 Sayılı Kanunun 8/c maddesine göre; tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir

 • Yargı Kararları
 • Yargıtay 19.Ceza Dairesi Esas: 2016/ 4814 Karar: 2018 / 5992 Karar Tarihi: 21.05.2018

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanık savunması ile aşamalarda alınan bilirkişi raporları uyarınca sanık … tarafından ağabeyine ait bahis sitesi üyeliği bilgileri ile kendisine ait sosyal paylaşım hesapları üzerinden; şikeli maçlar adı altında duyurular yaptığı, iletişime geçmek isteyenler için telefon numarası yayımladığı ve bu hali ile bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği anlaşılmakla, sanığa CMK 226/1. maddesi gereğince ek savunma hakkı tanınarak, suç tarihinde yürürlükte olup sanık lehinde hükümler içeren 7258 sayılı Kanunun 5/1/ç maddesi uyarınca cezalandırılması yerine sanık hakkında yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 21/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 1. Kumar ve Bahis Borcunun Hukuki Niteliği

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Kumar ve Bahis başlıklı 16. bölümünde bölümünde düzenlenmiştir.

4.1. Kumar ve Bahisten Doğan Alacaklar

Borçlar Kanunu Madde 604 uyarınca; 

“Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.

Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.”

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 20222 Karar: 2018 / 6545 Karar Tarihi: 12.12.2018 kararında, 

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının söz konusu siteye 2011 yılında üye olduktan sonra para kaybedince 1 yıl siteye girmediği, ancak site yöneticilerinin araması üzerine tekrar siteye üye olarak işlemler yapmaya devam ettiği, her ne kadar sitenin kumar sitesi olduğunu öğrendiğini beyan etse de yaptığı işlemler nedeniyle para kaybettikten sonra tekrar sitede işlem yapmaya devam etmiş olduğundan, kendisi tarafından bilerek yapılan işlemler nedeniyle dürüstlük kuralı gereğince tahsil edilen tutardan davalı bankanın sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

4.2. Kumar ve Bahisten Kaynaklı Alacakların Dava ile Geri İstenmesi

Borçlar Kanunu Madde 605 uyarınca; 

Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.

Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, kumar veya bahsin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da diğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir.”

4.3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Kaynaklı Alacaklar

Borçlar Kanunu Madde 606 uyarınca;

Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, piyango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 

İzin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hükümler uygulanır.

Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, Türkiye’de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal korumadan yararlanamazlar.”

—————————————————————————————————————————————————–The copyrights pertaining to these lecture notes and all of their content, including the rights to reproduce, distribute, duplicate, represent, transmit via signals, and publicly communicate through any means of text, sound, and/or visual presentation, are protected by the Turkish Intellectual and Artistic Works Law and related legislation.All these intellectual and moral rights belong to Attorney and Lecturer Ozge EVCI ERALP. These lecture notes cannot be duplicated, published, or used without permission, and they cannot be published on internet websites without obtaining the necessary permissions. Ozge Evci ERALP 2023-2024