1. Genel Bilgiler

(Kaynak)

İcra – İflas hukukunun diğer bir adı, cebri icra hukukudur. 

Cebri icra, borçların Devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesidir. Alacaklının, Devlet kuvveti ile alacağına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflas hukuku veya cebri icra hukuku denilmektedir. 

Yaşadığımız çağın gereği olarak para ve sermaye piyasalarındaki hızlı gelişmeler, bu piyasaların yeni teknolojilerle desteklenmesi gözetildiğinde; İcra ve İflas Dairelerinin de çağın gereklerine uygun doküman, bilişim ve iletişim araçları ile desteklenmesi kaçınılmazdır. 

Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı teknolojinin hukuk alanında kullanımı için UYAP projesini uygulamaya koymuştur. 

UYAP Sistemi çağımızın bilgi ve iletişim sistemleri ile desteklenmiş olup; 

a – Sistemin verimli kullanımı, 

b – Tüm işlemlerde aynı standardın uygulanması, 

c – Denetimin sistemden yararlanılarak yapılması ile kaliteye ulaşılacaktır. 6352 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa 8/a maddesi eklenmiş, ayrıca İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 16.maddesi ile de bu durum hüküm altına alınmıştır.  

İcra takipleri; sistem üzerinden tevzi birimine girdikten sonra, bütün işlemleri çevrimiçi olarak sistemden yapılır.  İlgili dairelere takipler sistem üzerinden adaletli bir şekilde dağıtılır, harç ve masraflar sistem üzerinden alınır.  

Entegrasyonlar ile doğrudan UYAP üzerinden tarafların adres bilgisi, araç bilgisi, çalıştıkları iş yeri bilgisi, taşınmaz kaydı bilgisi, posta çeki hesabı bilgisi, SGK maaş bilgisi, vergi dairesi bilgileri, nüfus kayıt bilgileri, GSM operatörlerindeki telefon ve adres bilgisi, mernis, mersis adres bilgilerine erişim imkanı bulunmaktadır. 

Ayrıca tarafların araç kayıtları üzerine ve SGK dan aldıkları maaş ile hakedişleri üzerine haciz tatbik işlemleri UYAP Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan yapılabilmektedir.  Mevzuat ve fiziki uygulamadaki işleyişe dair UYAP icra uygulamasında da müstakil ekranlar bulunmaktadır. (Taraf İşlemleri, Teminat işlemleri, İstihkak iddiası işlemleri, Yediemin İşlemleri, Satış İşlemleri, Vekil İşlemleri, Evrak İşlemleri, Harç Kasa İşlemleri vs.)  

Birime dair yapılan işlemlere dair ayrıntılı sorgu ve raporlamalar ile istenilen bilgilere kısa sürede erişim imkanı bulunmaktadır. Bu raporlar ile teftiş, denetim, devir süreçlerinde kolaylık sağlanmıştır. 

 İcra müdür ve müdür yardımcılarının verdikleri kararların en doğru, güncel mevzuat ve içtihatlar doğrultusunca olabilmesi için Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin kararları ile adliyedeki icra hukuk mahkemesi kararlarına erişim imkanı bulunmaktadır. 

UYAP icra uygulaması ekranlarında kullanıcıların benzer mahiyetteki işlemleri seri şekilde yapabilmesi için toplu işlemlere yönelik ekranlar bulunmaktadır. 

 • Toplu tahsilat yapılması,
 • Toplu reddiyat yapılması,
 • Toplu harç/masraf makbuzunun hazırlanması, 
 • Toplu taraf kaydı işlemleri, 
 • Toplu genel yazıların hazırlanması,
 • Toplu talep/karar tensip işlemleri
 • Toplu temlik işlemleri, 
 • Toplu vekil ekleme, 
 • Toplu dosya kapatma, 
 • Toplu evrak gösterimi, 
 • Toplu iş aktarımı, 
 • Tebligat ücretlerinin «posta masraf» ekranı ile toplu reddiyatının yapılarak banka ödeme ekranına düşürülmesi,

     2. Mevzuat

2.1. İCRA VE İFLAS KANUNU (Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932)

Elektronik işlemler:

Madde 8/a – (Ek: 2/7/2012-6352/3 md.)

İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(Ek fıkra:6/12/2018-7155/10 md.) Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabilir veya sorgulanmasını talep edebilir.

Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Adalet Bakanlığı yeniden değerleme oranında artırılan ücreti beş katına kadar artırmaya ve azaltmaya ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz. Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip gideri olarak borçluya yüklenemez.

Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir

2.2. İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete Tarihi: 11.04.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25783)

Esas kaydı

MADDE 4 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-16/4/2013-28620)

Esas kaydı; elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır.

Bu kayıtta; sıra numarası, başvurma tarihi, alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi), borçlunun (bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, takibin şekli ve niteliği, alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı, alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası, İcra ve İflâs Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır.

Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kaydedilmez.

Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu ve devredilen dosyaların sıra numaraları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir.

UYAP’ın kullanılması 

MADDE 16 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-16/4/2013-28620) 

İcra mahkemeleri, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. 

Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

Mahkemelere ve icra ve iflâs dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. 

(Ek fıkra:RG-3/2/2017-29968) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla verilerin sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden UYAP’a veri girişi yapan personel sorumludur. Bu verilerin usulüne uygun girilmesini temin için icra müdürü de gözetim ve denetimle yükümlüdür.

Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer, güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflâs dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler, takip açabilirler. 

İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir. UYAP Avukat Portal üzerinden ise her zaman sorgulama yapılabilir. 

Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflâs dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra müdürünün iş listesine yönlendirilir. 

Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez. 

Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir. 

UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde; belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim, icra müdürü veya görevlendireceği personel tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir. 

Taraf veya vekilleri tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar tamamlanması zorunludur. 

Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.

Dosya usulü

MADDE 82 – (Değişik:RG-16/4/2013-28620)

İcra mahkemesinde her bir iş için UYAP’ta dosya tutulur. Duruşmalar için 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tutanak düzenlenmesi ve gerek şikâyet, gerek itiraz üzerine verilecek kararların anılan Kanunun 297 nci maddesinde yazılı hususları içermesi gerekir. Ayrıca, aynı Kanunun 298, 299, 30 1 inci maddeleri hükümleri burada da uygulanır.

     3. E-İlan Portalı

https://www.ilan.gov.tr/ 

Yargı birimleri tarafından hazırlanan ve değişik mevzuat hükümleri gereğince ulusal veya yerel gazetelerde ilanı zorunlu olan bilgi ve belgelerin internet üzerinden ilan edilmesini sağlayan bir e-Devlet uygulamasıdır. (İcra, ihale, ilanen tebligat, insan kaynakları vs)

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının e-Devlet Projesi kapsamında “E-Dava ve E-İlan Projeleri”nin yürütülmesi amacıyla Adalet Bakanlığında 2009 yılı Nisan ayında bir Proje Yönlendirme Grubu (PYG) oluşturularak Başbakanlığa bildirilmiştir.

PYG yönlendirmesi doğrultusunda mahkemelerin ve icra dairelerinin tüm ilanlarını internet üzerinden yapabilmeleri için gerekli analiz ve tasarımlar hazırlanmış, UYAP modüllerinden e-ilan veri tabanına veri akışı sağlanmıştır. Kullanıcılara yönelik e-ilan arayüzü hazırlanmıştır.

UYAP’ta e-ilan uygulaması, testleri tamamlanarak 19/03/2010 tarihinde, hukuk mahkemeleri, idari yargı ve icra iflas dairelerinde aktif hale getirilerek kullanıma açılmıştır.

Böylece e-ilan hazırlanması ve internet/bilgi bankasında yayınlanması sağlanmıştır.

E-ilan için taraflardan herhangi bir ücret alınmamakta bu hizmet bedelsiz olarak yerine getirilmektedir. İlanlar, Mahkemeler, Komisyonlar, İcra Müdürlükleri ve Satış Memurlukları tarafından yayınlanabilmektedir.

Yayınlanan ilanlar arasında, kelime, birim, şehir, kişi ve süre bazlı olarak arama yapılabilmekte, bulunan ilanlar ikinci aşamada görüntülenebilmektedir.

E-ilan uygulaması ile icra dairelerinin satış ilanları, internet erişimi olan herkes tarafından görülebilmekte, bu sayede ihaleye iştirak eden kişi sayısı artmakta ve satış yapılan eşyanın değerinin, gerçek değerine yakın olması sağlanmaktadır.

     4. E-Satış Portalı

https://esatis.uyap.gov.tr/esatis/index.html 

(Kaynak)

İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir. 

Mevzuat dahilinde, UYAP Bilişim Sisteminde, icra, iflas ve satış memurluklarınca hazırlanan ihaleler eş zamanlı olarak “esatis.uyap.gov.tr” adresine yansımaktadır. 

https://esatis.uyap.gov.tr/ sitesi üzerinden, e-devlet sistemi üzerinden giriş yapılmaktadır. Giriş işlemi sonrası teminat yatırma ve teklif verme işlemlerini yapabilmeniz için karşınıza çıkacak olan sözleşmenin onayını gerçekleştirmeniz ve ekranda bulunan kullanıcı adına tıklayarak açılan ekranlardan iletişim ve hesap bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.

E-Satış portal sayfası üzerinden teminat “Vakıfbank” hesapları üzerinden yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra dosya alacaklı ve vekilleri de teminatsız olarak site üzerinden teklif verebilmektedir. 

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı haline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Satış ilanları satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecek olup bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile tarafların menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

Kişilerin bulundukları mahal haricindeki satışları takip edebilmesi, bu satışlara bulunduğu yerden teminat yatırmak suretiyle teklif verebilmesi kısacası zamandan ve mekandan bağımsız icra ihalelerine katılım hedeflenmektedir.

Yargının temel taşlarından biri olan icra daireleri ihalelerinin şeffaf bir ortamda yapılması sağlanarak yargıya olan güvenin daha da artmasını ve insanların yargı kanalıyla haklarına kavuşmasını pekiştirecektir.

Kişilerin günün her saatinde ve bulundukları her mekandan elektronik ortamda ihalelere katılma imkanı sağlanmıştır. Cebri İcra’ya konu mal gerçek değerine yakın satılması tarafların memnuniyetini artırmıştır. Şeffaflık ve malın gerçek değerini bulması sayesinde ihaleyi gerçekleştiren kamu idaresine olan güven artmıştır. Sistem sayesinde; tarafların giderleri azalmış, ihaleler daha az masrafla ve bürokrasiden arındırılmış bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. İhalelerin olumsuz dış etkilerden uzak güvenli bir ortamda usulüne uygun bir şekilde yapılmasına katkı sağlanmıştır. 

Ayrıca fiziki ihaleye katılım sırasında gayri meşru engellemeler ile karşı karşıya kalma durumu olmaksızın kişi elektronik ortamda teklif vermek suretiyle ihaleye dair hür irade beyanı ortaya koyabilmeleri sağlanmıştır

.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekandan bağımsız olarak kişilerin İcra ve İflas Dairelerinde satışı yapılacak olan mallara elektronik ortamda teklif vermesi, bu sayede

-ihaleye katılan kişi sayısının artması ile

-malın gerçek değerine yakın ihale edilebilmesi,

-alacaklı ve borçlunun haklarının korunması amaçlanmıştır. 

2010 yılında çalışmalarına başlanan “E-Satış” uygulaması ile ilgili olarak ihtiyaç analiz, yazılım analizi ve tasarım çalışmaları 2011 yılında, testleri ise 2012 yılında tamamlanmıştır.

05/07/2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile icra ve iflas daireleri ile ortaklığın giderilmesi satış memurlukları tarafından satışa çıkarılan mallara elektronik ortamda teklif verilmesine yönelik yasal düzenleme getirilmiştir.

6352 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklere paralel olarak 2012 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde başlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışması tamamlanarak 16/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     5. Merkezi Takip Sistemi (MTS Projesi)

7155 Sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesi hüküm altına alınmıştır.

Alacaklı vekili tarafından MTS takibinin başlatılabilmesi için; müvekkili veya şirket yetkilisi tarafından UYAP Kurum Portal “kurum.uyap.gov.tr” üzerinden MTS Başvuru Dilekçesi ve ilgili evraklar eklenmek suretiyle e-imza ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonucunda verilecek yetki ile müvekkil veya şirket yetkilisi tarafından MTS takibi başlatabilecek avukat tanımlaması yapılacaktır. Tanımlama yapılmayan avukatlar MTS takibi başlatamayacaktır.

        5.1. Aboneli̇k Sözleşmesi̇ Kavrami 

Abonelik sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler

http://tuketici.gtb.gov.tr/data/520c95c9487c8e456407b210/AbonelikSozlesmeleriHakkindaBilinmesiGerekenler.pdf

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11/A maddesinde yer almaktadır. Her ne kadar abonelik sözleşmelerine ilişkin anılan maddede bir tanım yer almasa da abonelik sözleşmeleri, tüketicinin, belirli bir malı veya hizmeti sürekli olarak veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler olarak ifade edilebilir. Abonelik sözleşmelerine; elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM abonelik sözleşmeleri, süreli yayın aboneliği, spor kulübü üyeliği, sağlık kulübü üyeliği örnek olarak verilebilir.

 ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN

(Kanun No. 7155 Kabul Tarihi: 6/12/2018)

Bu Kanunun amacı; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar.

Bu icra takipleri ancak bu Kanunda belirlenen yöntemle başlatılabilir. Aksi hâlde icra dairesi takip talebini reddeder.

Merkezî Takip Sistemi Bu Kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezî Takip Sistemi oluşturulur.

 1. Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebini doldurur.
 2. Merkezî Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) birimine iletilir.
 3. Ödeme emrini sistem üzerinden alan PTT birimi, ödeme emrinin ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve  7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca borçluya tebliğ eder.
 4. Merkezî Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da ödeme emrine itiraz edilebilir.
 5. Cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde, alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilir.

MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde uyarınca haciz ihbarnamelerinin bildirimi ve bu ihbarnamelere verilecek cevaplar, güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve bu sisteme entegre bilişim sistemleri üzerinden de yapılabilir. Bu usulle yapılan bildirim tebliğ yerine geçer.”

2021 yılı Eylül ayı güncellemelerinin de eklenmesi ile İcra İflas uygulamaları ekranlarında,

 • Portallardan İcra Ceza Mahkemelerine açılan davaların dosya açılış türünün portallardan tevzi ile gözükmesi sağlanmıştır.
 • İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yüksek Yargı Karar Arama ekranında düzenleme yapılarak BAM Hukuk Daireleri Kararlarının sorgulanması sağlanmıştır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum için oluşturulan İcra/Ödeme emri ve benzeri yazışmalarda, tarafın T.C Kimlik Numarası yok ise diğer bilgilerin yansıtılması sağlanmıştır. Tebligat mazbatalarında kişisel verilerin yıldızlanarak gizlenmesi işlemi yapılmıştır.

Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022