DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hapis cezalarının ve tedbirlerin infazında göz önünde bulundurulacak ve uygulanacak
diğer kanunlardaki hükümler

Madde 117- (1) Cezanın kesinleşmesinden sonra asker edilen kişiler hakkındaki hapis
cezasının infazı ve geri bırakılması hususunda da 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik
Kanununun 39 uncu maddesi göz önünde bulundurulur ve uygulanır.

Asker edilen kişilerin cezalarının infazı

Madde 118- (1) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere, askere
alınmadan önce ve askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile yedek
subaylar hakkında kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler ile bu Kanunun 106 ncı
maddesinde yazılı adlî para cezasının yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.
Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez.
(2) (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)

Bu Kanunda geçen terimlerin etkisi

Madde 119- (1) Bu Kanunda kullanılan terimler, mevzuatta bunun karşılığı olarak
kullanılmış olan terimlerin yerini alır.

Diğer kanunlarda yapılan yollamalar

Madde 120- (1) Diğer kanunlarda 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun hapis cezaları ile tedbirlerin infazına ilişkin hükümlerine yapılan yollamalar
bu Kanunda düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.

Tüzük ve yönetmelikler

Madde 121- (1) Bu Kanun gereğince çıkarılması gereken tüzük ve yönetmelikler,
Kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 122- (1) 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile
14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 3, 4 ve
6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 123- (1) Bu Kanunun;
a) Geçici 1 inci maddesi 1 Ocak 2005 tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, (1)
Yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 124- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.