İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda  Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 31772 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanunu’na 24/11/2021 tarihinde eklenen 111/b maddesine dayanılarak hazırlanmış olup amacı, İcra ve İflâs Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelikle düzenlenen hususlar aşağıda soru- cevap olarak özetlenmiştir.

Soru-Cevap:

1. İcra Ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda  Yapılacak Satışlar ne zaman ilan edilir?

  • Yönetmeliğin 12. maddesine göre Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.

2. İlan hangi şekilde yapılmaktadır?

  • Yönetmeliğin 9. ve 10. maddesine göre Taşınır ve Taşınmazın gazete ile yapılacak açık artırma ilanına, artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı Elektronik Satış Portalına erişim yapılacak internet adresi yazılmakla iktifa olunur.

3. Açık artırma konusu Taşınırın ve Taşınmazın hangi bilgileri ilan edilmektedir?

  • Yönetmeliğin 6. ve 8. maddesine göre; Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, önemli vasıfları, ayrıntılı görselleri, muhammen kıymeti, Artırmaya. katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu. karşılayacak tutardaki nakit teminatın yatırılması gerektiği, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgiler.

4. Yatırılması gereken teminat miktarı en geç ne zaman ödenmelidir?

  • Yönetmeliğin 13. maddesine göre; Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit .teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a .kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunludur.

5. Açık artırmada ne kadar süre ile teklif verilebilmektedir?

  • Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.

6. Açık artırmada kişisel bilgilerim herkesçe görülebilmekte midir?

  • Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri,. artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.

7. Açık artırma konusu eşyanın başlangıç değeri nedir?

  • Yönetmeliğin 15. maddesine göre Birinci ve ikinci artırma, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. 

8. Yatırmış olduğum teminatı geri alabilir miyim?

  • Yönetmeliğin 14. maddesine göre, Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini. çekemez ve teminatını alamaz. Yönetmeliğin 15. maddesine göre ise İhale alıcısının en yüksek teklifi. verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmez.

9. Açık artırmada teklif süresi hangi sebeple uzatılabilir?

  • Yönetmeliğin 16. maddesine göre;İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde Elektronik Satış Portalından kaynaklanan teknik sebeplerle,. artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini Elektronik Satış Portalı kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verir.

10. Açık artırma sonunda almış olduğum malın bedelini ne kadar sürede ödemeliyim?

Yönetmeliğin 20. maddesine göre; İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına ödemek zorundadır.

 

 

 

 

 

Diğer yazılarıma aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Akdenize Kıyısı Olan Avrupa Birliği Ülkelerinde Dernek Kurulması

Kvkk Kapsamında Yol Kameralarının Kullanımı

17.12.2021 Tarihli KVKK Karar Özetleri