Bu aydınlatma metni işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır ve sizlere sunulmaktadır. 

Danışan, Danışan Çalışanı olmanız veya hukuki görüş talep etmeniz halinde;

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz e-posta ve telefon görüşmesi sırasında bizlere iletmeniz veya yüz yüze veya diğer elektronik platformlar kullanılarak yapılan görüşmede tarafımıza bildirmeniz, internet sitemizden form doldurmanız, sizlere sunduğumuz belgeler aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi (Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, ve ilgili mevzuat), veri sorumlusununun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  • Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası, İletişim (adres, cep telefonu, e-posta adresi), Şirket adı, görev, departman, Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b), Ödeme bilgileriniz, Bizlere ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, İşlem güvenliği, Danışmanlık talep ettiğiniz konuyla ilgili bizlere ilettiğiniz kişisel veriler, 

E-posta göndermeniz halinde;

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, e-posta sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmakta ve taraflar arası iletişimi sağlamak, e-posta alışverişlerinde sürdürülebilirlik sağlamak ve iletişimi kolaylaştırmak amaçlarıyla; açık rıza, veri sorumlusunun meşru menfaati, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve e-posta gönderimine konu olması halinde e-posta sunucularımızın yurtdışında olması nedeni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.Lütfen bu kapsamda  açık rızanız olması halinde gönderim yapınız.

  • E-posta alışverişi sırasında toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz

Uzaktan görüşme platformlarında yer alan eğitimlerimize veya toplantılara katılmanız halinde;

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, kayıt ekranı aracılığıyla  ve uzaktan görüşme platformu üzerinden yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerin kaydının alınması suretiyle otomatik yöntemlerle, ders kaydı almak ve kayıt bilgilerinizi sertifika düzenlemek, COVID-19 Pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerine devam edebilmek, eğitim kesintisi yaşamamak, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak açık rıza, veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşmeden kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kişinin kendisi tarafından alenileştirmesi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. 

  • İsim Soyisim, Şehir, Çalıştığınız Şirket, Görsel ve işitsel kayıtlar (Eğitime katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız uzaktan görüşme platformu tarafından işlenmektedir.), Eğitimin ücretli olması halinde ödeme bilgileriniz 

 

  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu 07.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusuna göre ses ve görüntü verileriniz bazı durumlarda biyometrik veri (özel nitelikli veri) kapsamında değerlendirilebilmektedir. Eğitime katılım için kamera ve mikrofonunuzu kullanmanız zorunlu değildir. Kendi tercihinize göre Kamera ve sesinizi aktif etmeniz durumunda Derslerdeki ses ve görüntü kayıtlarınız açık rızanıza istinaden işlenecektir bu verileriniz biyometrik veri de sayılabileceğinden eğitime katılmadan önce uzaktan görüşme platformun’un gizlilik politikasını okuyunuz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından doğrudan toplanmamakta, katılımcıları bir araya getiren Uzaktan görüşme platformunun görüntülü toplantı organize edilmesi için oluşturduğu kendi yöntemleri ile toplanmaktadır.

Belirtilen görsel ve işitsel kayıtlardan ibaret kişisel veriler ve biyometrik verileri sayılabilecek özel nitelikli kişisel veriler, online uygulamalardan sınıf şeklinde yapılan oturumlara katılan katılımcılar  tarafından görülebilmektedir. Ses ve görüntünüzü aktif etmeyerek paylaşmamayı tercih edebilirsiniz. Paylaşmayı seçmeniz halinde bu verileriniz katılımcılara aktarılmış sayılacaktır.

Ders kaydı uzaktan görüşme platformunun izin verdiği ölçüde alınmaktadır. Eğitime katılımınıza ilişkin isim soyisim bilginiz size eğitim sertifikası düzenlemek için kullanılacak ve düzenlenen sertifikanız size ve çalıştığınız kuruma iletilecektir.

Uzaktan görüşme platformu uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

Kişisel verilerinizin yukarıda anlatıldığı şekilde işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza veriyorsanız eğitimimize kayıt yaptırmalısınız. Aksi halde, Pandemi sürecinden sonra düzenlenecek fiziki eğitimlerimize her zaman katılabilirsiniz.

Fiziksel Eğitimlerimize katılmanız halinde;

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, kayıt formu aracılığıyla ve yüz yüze eğitim sırasında otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

  • İsim Soyisim, Şehir, Çalıştığınız Şirket, Görsel ve işitsel kayıtlar, Eğitimin ücretli olması halinde ödeme bilgileriniz 

Fotoğraf çekimi yapılmamasını istemeniz halinde çekimin yapılmayacağını belirttiğimiz alana oturabilirsiniz. Fotoğraf ve video çekimlerimiz kişilerin kim olduğu belli olmayacak şekilde arka bölümden yapılmakta ve internet sitemizde bu şekilde yayınlanmaktadır. 

Yukarıda yer alan bütün hallerde kişisel verileriniz aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  • Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’ Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ‘’ ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler

 

  • Kişisel Verileriniz; Ödeme işlemleri ve diğer finansal iş ve işlemleri yapabilmek, denetime ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tedarikçilerimizden hizmet alabilmek amacıyla Kanunlarda öngörülmesi (Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat), Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayalı olarak ve bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak ‘’Tedarikçilerimiz’’  ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Bankalar, Denetçiler ve Mali müşavirler, ödeme hizmeti aldığımız şirket

 

  • Kişisel Verileriniz, İş ortaklığına konu ticari faaliyetleri içeren sözleşme hükümlerinin ifası, verdiğimiz hizmetlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılabilmesi (eğitimimize katılmanız halinde sertifika verebilmek) amacıyla ve ancak bu amaçla sınırlı olarak sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak  ‘’Eralp İştiraklerine’’  veri aktarımı yapılabilecektir. Örneğin; Bookmark, Legal Talks, Eralp Avukatlık Bürosu,

 

  • Kişisel verileriniz, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler için ve iş ve işlemlerimizi yerine getirebilmek amacıyla kullandığımız sistemlerin yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Örneğin; Google forms, Gsuite

Haklarınız – Şirketimiz tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirketimizin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yine Şirketimiz tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz.

Soru ve talepleriniz için:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu info@eralpdanismanlik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, daha önce kimliğinizin tespit edildiği e-posta adresiniz varsa info@eralpdanismanlik.com.tr  mail adresimizden de başvurunuzu yapabilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. 

İletişim ve Başvuru Adresi:

G.M.K.Bulvarı No:39/24 Maltepe – Ankara – Türkiye PK:06570