1. Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) tüketicilere cayma hakkı tanımıştır. Cayma hakkı kanunda birden fazla yerde düzenlenmiştir. Cayma hakkının kullanılabileceği durumlardan biri mesafeli satış sözleşmeleridir. Buna göre Kanunu’nun “Mesafeli sözleşmeler” kenar başlıklı 48. maddesinin dördüncü fıkrası: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

“Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Fiziki olarak alınan ürünlerde ise cayma hakkı bulunmamaktadır. Fiziki satışlarda iade belli şartlarda sağlanabilmektedir. Bu hallerden birisi malın ayıplı olmasıdır. Yazımızda mesafeli satışlarda cayma hakkını inceleyeceğiz.

2. Cayma Hakkının Kullanılması

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) 11. maddesinde cayma hakkının nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Buna göre; cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi (Kanunda öngörülen 14 günlük süre) dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eden) satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının telefon vb. yollarla kullanılması ispat açısından sıkıntı yaratabileceǧinden ve mevzuatta yer almadıǧından mesafeli sözleşmelerde telefon ile cayma hakkı kullanılamamaktadır.(Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkı süresi eğer “mal” satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; “hizmet” satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlamaktadır. Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilmektedir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 9) 

Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, Yönetmelik Ek’inde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 11) 

Tüketici, cayma hakkını kullanmak için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliǧinde yer alan formu kullanmak zorunda değildir. Söz konusu form bazı özel durumlarda tüketicilere kolaylık saǧlanması için Yönetmeliǧe eklenmiştir. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, bu formu kullanabileceǧi gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Sesli iletişim yoluyla telefon aracılıǧıyla yapılan satışlarda, satıcı veya saǧlayıcı bu formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar göndermek zorundadır. Ancak, bu durum yine formun kullanılması zorunluluǧu doǧurmaz. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 11) 

Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, Yönetmelik Ekinde yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.11) 

Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.(Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.11)  Bu sebeple, cayma hakkının yasal süresi içerisinde kullanılmış olduǧuna ilişkin ispat araçlarının tüketicide bulunması gerekmektedir. Örneǧin bu hakkın yazılı olarak kullanılması durumunda cayma beyanının iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi ya da cayma hakkının elektronik posta, SMS gibi yöntemlerle kullanılması durumunda gönderilen iletilerin muhafaza edilmesi ispat açısından önem arz etmektedir. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Yönetmelik’in Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 12. maddesinde; satıcı veya sağlayıcının, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Buna karşın tüketici de kendisine verilen malı iade etmek zorundadır. Yönetmelik’in Tüketicinin yükümlülükleri başlıklı 13. maddesinde;  satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Satıcı eǧer ön bilgilendirmede cayma durumunda malın iadesi için anlaşmalı olduǧu kargo şirketini belirtmişse, bu kargo şirketi aracılıǧıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediǧi durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen kargo şirketinin, tüketicinin bulunduǧu yerde şubesinin olmaması durumunda ise satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını saǧlamakla yükümlüdür. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.12), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı kullanılan durumlarda tüm geri ödemeleri, tüketicinin “satın alırken kullandıǧı ödeme aracına uygun” bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.12) 

Mesafeli Sözleşmelerde (internet veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde) taahhüt edilen bir süre yoksa en geç otuz gün içerisinde satıcı malı göndermek zorundadır. Eǧer bu süre içerisinde mal gönderilmezse tüketici sözleşmeyi feshederek on dört gün içerisinde yasal faiziyle birlikte tüm ödemelerini geri alma hakkına sahiptir. Ancak, sipariş konusu mal ya da hizmet edimin yerine getirilmesinin “imkansızlaştıǧı” hallerde satıcının bu durumu öǧrendiǧi tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması imkansızlaşma olarak kabul edilmemektedir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.16), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi) 

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.17)

Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur. Şayet tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin “kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından” dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır. Örneǧin uçak bileti satın alırken yiyecek veya koltuk seçimi gibi hizmetler için tüketicinin biletin ücretine ilave olarak bir ödemede bulunması. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.19), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi) 

3. Mutat Kullanım

Kanunu’nun 48. maddesinin dördüncü fıkrasına göre Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir

  • Ticaret Bakanlığının 17 Mayıs 2021’de yayınladığı Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi’nin Taksitli Sözleşmeler bölümünde bu husus “Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cep telefonlarına sim kart takılması durumunda ise bu ürünler ikinci el mal durumuna düştüğünden mutat kullanım kapsamına girdiği ve cayma hakkının kullanılamayacağı değerlendirilmektedir” şeklinde yer almaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 
  • Rehberin Mesafeli Sözleşmeler bölümüne göre ise “6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici, cayma hakkı süresi içinde “malın mutat kullanımı” sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu deǧildir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.13) Bu hükümler doǧrultusunda, hâlihazırda, telefona SIM kart takılsa dahi cayma hakkı kullanılabilmektedir.” şeklinde yer almaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

    4. Mesafeli Sözleşmelerde Satıcının, Yer Saǧlayıcının Ve Taşıyıcının Sorumluluğu

Yer saǧlayıcı; internet sitesine üye olan satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin, diǧer üyeler veya kullanıcılar (tüketiciler) tarafından görülebilmesine imkân saǧlayan bir platform hizmeti saǧlamaktadır. Platform hizmeti saǧlamak suretiyle yer saǧlayıcı olarak hareket edilmesi durumunda tüketici mevzuatına göre sahip olunan tek sorumluluk ise; “Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya saǧlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede (Yönetmelikte) yer alan hususlardan dolayı satıcı veya saǧlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.” hükmünde düzenlenmiştir. Satıcı ise, tüketiciye karşı mevzuattaki tüm sorumlulukların (ön bilgilendirme, cayma hakkı, sözleşmenin ifası, zarardan sorumluluk, bilgilerin saklanması gibi) tarafı olan kişidir. Taşıyıcının sorumluluǧu ise, satıcı ile arasındaki özel hukuk ilişkisi (taşıma sözleşmesi) gereǧi olarak, satıcıya karşı olup, teslimatı hasarsız, zamanında veya aralarındaki sözleşme hükümlerine uygun şekilde ifa etmektir. Bununla beraber, örneǧin, ambalajın hasarlı olduǧu durumlarda, mal teslim alınırken taşıyıcı ile tüketici arasında tutulacak bir hasar tespit tutanaǧı sorunun çözüm sürecini kolaylaştıracaktır. Böyle bir durumda taşıyıcının bir kusuru varsa, (aralarındaki taşıma sözleşmesine istinaden) satıcı ile taşıyıcı aralarındaki özel hukuk ilişkisi gereǧi sorunu çözümleyeceklerdir. Tüketici mevzuatına göre tüketiciye karşı sorumlu olan ise genellikle satıcıdır. Bu husus Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliǧinde “Zarardan sorumluluk” başlıklı 17’nci maddede yer alan; “(1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceǧi üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. (2) Tüketicinin, satıcının belirlediǧi taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu deǧildir.” hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hükme göre satıcının kayıp ya da hasardan sorumlu olmayacaǧı bir durum vardır, o da; tüketicinin satıcının belirlediǧi taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumudur. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

5. Cayma Hakkının İstisnaları

Tüketiciye tanınan cayma hakkı sınırsız değildir. Bazı durumlarda tüketicinin cayma hakkını kullanması kabul edilmemektedir. Bu haller Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15’te sayılmıştır. Buna göre; 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, altın veya hisse senedi)

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, çocuǧunuzun resminin baskı yapıldıǧı tişört)

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, çiçek, yaş pasta vb. ürünler)

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, iç çamaşırı, küpe vb. mallar) (ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması kaydıyla)

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, CD, DVD gibi dijital içerikli mallar ile toner, kartuş gibi bilgisayar sarf malzemeleri ve kitap) (ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması kaydıyla)

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, otel rezervasyonu, nişan, düǧün organizasyonu)

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, uzaktan eğitim, Bilgisayarınıza veya telefonunuza indirdiǧiniz müzik, film, programlar gibi tarafınıza anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler)

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

6. Ön Bilgilendirme Formunda Cayma Hakkı ile İlgili Bilgilendirme Yapılması

Cayma hakkının istisnası olan bir mal söz konusu ise satıcının bunu tüketiciye önceden bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda satıcının bir ön bilgilendirme yapılması aranmaktadır.

Yönetmelik’in Ön bilgilendirme başlıklı 5. maddesinin h fıkrasında yükümlülük düzenlenmiştir. Buna göre; Satıcı, 15. madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Mesafeli sözleşmelerde ön bilgilendirmenin gereği gibi yapılmamasının önemli sonuçları vardır. Örneğin; satıcı, tüketiciye cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde ön bilgilendirme yapmamışsa, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süre ile de bağlı değildir. Bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

7. Yargıtay Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2016/24524 Esas 2019/1118 Karar numaralı ve 04.02.2019 tarihli özel üretim siparişlerinden cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin kararı:

Davacının, davalı firmaya mobilya siparişi verdiğini, sipariş verdikten 3 gün sonra davalı firmaya giderek vermiş olduğu siparişten cayma hakkını kullanmak istediğini bildirdiğini ancak davalı firmanın kabul etmemesi üzerine 13/03/2015 tarihinde ihtar çektiğini belirterek ücret iadesini talep ve dava etmiştir. Davalı taraf ise davacının 13/03/2015 tarihli ihtarnamesinde davalı firmaya sipariş verilen ve üretimine başlamış olan ürünlerin iptalini talep ettiğini, davacının siparişleri 09/03/2015 tarihinde Kelebek Mobilya fabrikasına sipariş edildiğini, Kelebek Mobilyanın bayilerle yapmış olduğu anlaşmaya göre en fazla 24 saat içinde siparişlerin iptal edilebildiğini, davacı tarafından gönderilen cayma iradesi davalı firmaya ulaştığında davacının kişisel tercihine göre kumaşların kesildiğini ve mobilyanın üretimine başlandığını, alıcının istekleri ve onun ihtiyaçları doğrultusunda özel hazırlanan malların cayma hakkı bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, özel sipariş ürünlerin üretimine başlanmasından sonra cayma hakkının kullanılmasının 6502 Sayılı Kanun’un ve Türk Borçlar Kanunu’nun buna ilişkin düzenleme getiren hükümlerin ruhuna uygun olmadığı, davacının bu ürünler hakkında cayma hakkını kullanamayacağı, sadece hazır ürünlere ilişkin taksitli satıştan cayma hususunun hüküm ifade edeceği sonucuna varıldığından, kredi kartından tahsil edilen ve cayılması mümkün bulunmayan bedel dışında kalan 260,00 TL’nin davacıya iadesi gerektiği, her ne kadar davalı tarafında, 260,00 TL’nin iptal edildiği cevap dilekçesinde belirtilmiş ise de buna ilişkin belge sunulmadığından ödeme yapılmaması nedeniyle hazır ürünlere ait 3.000,00 TL hakkında hüküm kurulmadan toplam 3.260,00 TL’lik hazır ürünlerin davalıya iadesi yönünde davanın kısmen kabulüne ilişkin karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtayca yapılan temyiz incelemesinde;Satış sözleşmesi tarihinde yürülükte bulunan 6502 sayılı Yasanın 18. maddesinde ” Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.” denilmekte olduğu, Taraflar arasındaki 07/03/2015 tarihli satış sözleşmesinde, özel üretime ilişkin bir ibare bulunmadığından ve özel üretim olsa dahi 6502 sayılı Yasada özel üretim siparişlerinden cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde bilirkişi raporu esas alınarak yanlış değerlendirme ve yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebi oluşturduğundan bahisle, Davacıda bulunan iadeye konu hazır ürünler olan konsul, masa, tv alt ünitesi,2 adet raf, orta sehpa ve kitaplığın davalıya iadesine, fazlaya ilişkin talebin reddine” şeklinde hüküm kurulmuş ise de söz konusu eşyalar davacıya teslim edilmemiş olup, halen davalı yanın uhdesinde bulunduğundan ve bu husus sonuca etkili olmadığından yazılı şekilde karar verilmesi eleştiri sebebi olup, bozma nedeni yapılmayacağına ve açıklanan nedenlerle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Daha fazla okuma için;

Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Ulusal/Uluslararası Hukukta Kişisel Veri İşleme Sözleşmeleri

Kadına Dijital Şiddet ve Hukuki Boyutunun Çeşitli Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi

İrlanda Veri Koruma Otoritesi Vaka Özetleri -2

 

Veri Koruma Otoriteleri Yıllık Rapor Özetleri

1. Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) tüketicilere cayma hakkı tanımıştır. Cayma hakkı kanunda birden fazla yerde düzenlenmiştir. Cayma hakkının kullanılabileceği durumlardan biri mesafeli satış sözleşmeleridir. Buna göre Kanunu’nun “Mesafeli sözleşmeler” kenar başlıklı 48. maddesinin dördüncü fıkrası: Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

“Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Fiziki olarak alınan ürünlerde ise cayma hakkı bulunmamaktadır. Fiziki satışlarda iade belli şartlarda sağlanabilmektedir. Bu hallerden birisi malın ayıplı olmasıdır. Yazımızda mesafeli satışlarda cayma hakkını inceleyeceğiz.

2. Cayma Hakkının Kullanılması

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) 11. maddesinde cayma hakkının nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Buna göre; cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi (Kanunda öngörülen 14 günlük süre) dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eden) satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının telefon vb. yollarla kullanılması ispat açısından sıkıntı yaratabileceǧinden ve mevzuatta yer almadıǧından mesafeli sözleşmelerde telefon ile cayma hakkı kullanılamamaktadır.(Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkı süresi eğer “mal” satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; “hizmet” satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlamaktadır. Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilmektedir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 9) 

Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, Yönetmelik Ek’inde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 11) 

Tüketici, cayma hakkını kullanmak için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliǧinde yer alan formu kullanmak zorunda değildir. Söz konusu form bazı özel durumlarda tüketicilere kolaylık saǧlanması için Yönetmeliǧe eklenmiştir. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, bu formu kullanabileceǧi gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Sesli iletişim yoluyla telefon aracılıǧıyla yapılan satışlarda, satıcı veya saǧlayıcı bu formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar göndermek zorundadır. Ancak, bu durum yine formun kullanılması zorunluluǧu doǧurmaz. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 11) 

Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, Yönetmelik Ekinde yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.11) 

Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.(Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.11)  Bu sebeple, cayma hakkının yasal süresi içerisinde kullanılmış olduǧuna ilişkin ispat araçlarının tüketicide bulunması gerekmektedir. Örneǧin bu hakkın yazılı olarak kullanılması durumunda cayma beyanının iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi ya da cayma hakkının elektronik posta, SMS gibi yöntemlerle kullanılması durumunda gönderilen iletilerin muhafaza edilmesi ispat açısından önem arz etmektedir. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Yönetmelik’in Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 12. maddesinde; satıcı veya sağlayıcının, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Buna karşın tüketici de kendisine verilen malı iade etmek zorundadır. Yönetmelik’in Tüketicinin yükümlülükleri başlıklı 13. maddesinde;  satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Satıcı eǧer ön bilgilendirmede cayma durumunda malın iadesi için anlaşmalı olduǧu kargo şirketini belirtmişse, bu kargo şirketi aracılıǧıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediǧi durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen kargo şirketinin, tüketicinin bulunduǧu yerde şubesinin olmaması durumunda ise satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını saǧlamakla yükümlüdür. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.12), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı kullanılan durumlarda tüm geri ödemeleri, tüketicinin “satın alırken kullandıǧı ödeme aracına uygun” bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.12) 

Mesafeli Sözleşmelerde (internet veya telefon üzerinden yapılan alışverişlerde) taahhüt edilen bir süre yoksa en geç otuz gün içerisinde satıcı malı göndermek zorundadır. Eǧer bu süre içerisinde mal gönderilmezse tüketici sözleşmeyi feshederek on dört gün içerisinde yasal faiziyle birlikte tüm ödemelerini geri alma hakkına sahiptir. Ancak, sipariş konusu mal ya da hizmet edimin yerine getirilmesinin “imkansızlaştıǧı” hallerde satıcının bu durumu öǧrendiǧi tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması imkansızlaşma olarak kabul edilmemektedir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.16), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi) 

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.17)

Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur. Şayet tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin “kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından” dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır. Örneǧin uçak bileti satın alırken yiyecek veya koltuk seçimi gibi hizmetler için tüketicinin biletin ücretine ilave olarak bir ödemede bulunması. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.19), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi) 

3. Mutat Kullanım

Kanunu’nun 48. maddesinin dördüncü fıkrasına göre Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir

  • Ticaret Bakanlığının 17 Mayıs 2021’de yayınladığı Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi’nin Taksitli Sözleşmeler bölümünde bu husus “Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cep telefonlarına sim kart takılması durumunda ise bu ürünler ikinci el mal durumuna düştüğünden mutat kullanım kapsamına girdiği ve cayma hakkının kullanılamayacağı değerlendirilmektedir” şeklinde yer almaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 
  • Rehberin Mesafeli Sözleşmeler bölümüne göre ise “6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici, cayma hakkı süresi içinde “malın mutat kullanımı” sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu deǧildir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanabilir. (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.13) Bu hükümler doǧrultusunda, hâlihazırda, telefona SIM kart takılsa dahi cayma hakkı kullanılabilmektedir.” şeklinde yer almaktadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

    4. Mesafeli Sözleşmelerde Satıcının, Yer Saǧlayıcının Ve Taşıyıcının Sorumluluğu

Yer saǧlayıcı; internet sitesine üye olan satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin, diǧer üyeler veya kullanıcılar (tüketiciler) tarafından görülebilmesine imkân saǧlayan bir platform hizmeti saǧlamaktadır. Platform hizmeti saǧlamak suretiyle yer saǧlayıcı olarak hareket edilmesi durumunda tüketici mevzuatına göre sahip olunan tek sorumluluk ise; “Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya saǧlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede (Yönetmelikte) yer alan hususlardan dolayı satıcı veya saǧlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.” hükmünde düzenlenmiştir. Satıcı ise, tüketiciye karşı mevzuattaki tüm sorumlulukların (ön bilgilendirme, cayma hakkı, sözleşmenin ifası, zarardan sorumluluk, bilgilerin saklanması gibi) tarafı olan kişidir. Taşıyıcının sorumluluǧu ise, satıcı ile arasındaki özel hukuk ilişkisi (taşıma sözleşmesi) gereǧi olarak, satıcıya karşı olup, teslimatı hasarsız, zamanında veya aralarındaki sözleşme hükümlerine uygun şekilde ifa etmektir. Bununla beraber, örneǧin, ambalajın hasarlı olduǧu durumlarda, mal teslim alınırken taşıyıcı ile tüketici arasında tutulacak bir hasar tespit tutanaǧı sorunun çözüm sürecini kolaylaştıracaktır. Böyle bir durumda taşıyıcının bir kusuru varsa, (aralarındaki taşıma sözleşmesine istinaden) satıcı ile taşıyıcı aralarındaki özel hukuk ilişkisi gereǧi sorunu çözümleyeceklerdir. Tüketici mevzuatına göre tüketiciye karşı sorumlu olan ise genellikle satıcıdır. Bu husus Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliǧinde “Zarardan sorumluluk” başlıklı 17’nci maddede yer alan; “(1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceǧi üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. (2) Tüketicinin, satıcının belirlediǧi taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu deǧildir.” hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hükme göre satıcının kayıp ya da hasardan sorumlu olmayacaǧı bir durum vardır, o da; tüketicinin satıcının belirlediǧi taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumudur. (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

5. Cayma Hakkının İstisnaları

Tüketiciye tanınan cayma hakkı sınırsız değildir. Bazı durumlarda tüketicinin cayma hakkını kullanması kabul edilmemektedir. Bu haller Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15’te sayılmıştır. Buna göre; 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, altın veya hisse senedi)

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, çocuǧunuzun resminin baskı yapıldıǧı tişört)

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, çiçek, yaş pasta vb. ürünler)

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, iç çamaşırı, küpe vb. mallar) (ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması kaydıyla)

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, CD, DVD gibi dijital içerikli mallar ile toner, kartuş gibi bilgisayar sarf malzemeleri ve kitap) (ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması kaydıyla)

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, otel rezervasyonu, nişan, düǧün organizasyonu)

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. (Örneğin, uzaktan eğitim, Bilgisayarınıza veya telefonunuza indirdiǧiniz müzik, film, programlar gibi tarafınıza anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler)

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

6. Ön Bilgilendirme Formunda Cayma Hakkı ile İlgili Bilgilendirme Yapılması

Cayma hakkının istisnası olan bir mal söz konusu ise satıcının bunu tüketiciye önceden bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda satıcının bir ön bilgilendirme yapılması aranmaktadır.

Yönetmelik’in Ön bilgilendirme başlıklı 5. maddesinin h fıkrasında yükümlülük düzenlenmiştir. Buna göre; Satıcı, 15. madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Mesafeli sözleşmelerde ön bilgilendirmenin gereği gibi yapılmamasının önemli sonuçları vardır. Örneğin; satıcı, tüketiciye cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde ön bilgilendirme yapmamışsa, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süre ile de bağlı değildir. Bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48), (Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi)

7. Yargıtay Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2016/24524 Esas 2019/1118 Karar numaralı ve 04.02.2019 tarihli özel üretim siparişlerinden cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin kararı:

Davacının, davalı firmaya mobilya siparişi verdiğini, sipariş verdikten 3 gün sonra davalı firmaya giderek vermiş olduğu siparişten cayma hakkını kullanmak istediğini bildirdiğini ancak davalı firmanın kabul etmemesi üzerine 13/03/2015 tarihinde ihtar çektiğini belirterek ücret iadesini talep ve dava etmiştir. Davalı taraf ise davacının 13/03/2015 tarihli ihtarnamesinde davalı firmaya sipariş verilen ve üretimine başlamış olan ürünlerin iptalini talep ettiğini, davacının siparişleri 09/03/2015 tarihinde Kelebek Mobilya fabrikasına sipariş edildiğini, Kelebek Mobilyanın bayilerle yapmış olduğu anlaşmaya göre en fazla 24 saat içinde siparişlerin iptal edilebildiğini, davacı tarafından gönderilen cayma iradesi davalı firmaya ulaştığında davacının kişisel tercihine göre kumaşların kesildiğini ve mobilyanın üretimine başlandığını, alıcının istekleri ve onun ihtiyaçları doğrultusunda özel hazırlanan malların cayma hakkı bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, özel sipariş ürünlerin üretimine başlanmasından sonra cayma hakkının kullanılmasının 6502 Sayılı Kanun’un ve Türk Borçlar Kanunu’nun buna ilişkin düzenleme getiren hükümlerin ruhuna uygun olmadığı, davacının bu ürünler hakkında cayma hakkını kullanamayacağı, sadece hazır ürünlere ilişkin taksitli satıştan cayma hususunun hüküm ifade edeceği sonucuna varıldığından, kredi kartından tahsil edilen ve cayılması mümkün bulunmayan bedel dışında kalan 260,00 TL’nin davacıya iadesi gerektiği, her ne kadar davalı tarafında, 260,00 TL’nin iptal edildiği cevap dilekçesinde belirtilmiş ise de buna ilişkin belge sunulmadığından ödeme yapılmaması nedeniyle hazır ürünlere ait 3.000,00 TL hakkında hüküm kurulmadan toplam 3.260,00 TL’lik hazır ürünlerin davalıya iadesi yönünde davanın kısmen kabulüne ilişkin karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtayca yapılan temyiz incelemesinde;Satış sözleşmesi tarihinde yürülükte bulunan 6502 sayılı Yasanın 18. maddesinde ” Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.” denilmekte olduğu, Taraflar arasındaki 07/03/2015 tarihli satış sözleşmesinde, özel üretime ilişkin bir ibare bulunmadığından ve özel üretim olsa dahi 6502 sayılı Yasada özel üretim siparişlerinden cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde bilirkişi raporu esas alınarak yanlış değerlendirme ve yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebi oluşturduğundan bahisle, Davacıda bulunan iadeye konu hazır ürünler olan konsul, masa, tv alt ünitesi,2 adet raf, orta sehpa ve kitaplığın davalıya iadesine, fazlaya ilişkin talebin reddine” şeklinde hüküm kurulmuş ise de söz konusu eşyalar davacıya teslim edilmemiş olup, halen davalı yanın uhdesinde bulunduğundan ve bu husus sonuca etkili olmadığından yazılı şekilde karar verilmesi eleştiri sebebi olup, bozma nedeni yapılmayacağına ve açıklanan nedenlerle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı 

Daha fazla okuma için;

Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Ulusal/Uluslararası Hukukta Kişisel Veri İşleme Sözleşmeleri

Kadına Dijital Şiddet ve Hukuki Boyutunun Çeşitli Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi

İrlanda Veri Koruma Otoritesi Vaka Özetleri -2

 

Veri Koruma Otoriteleri Yıllık Rapor Özetleri