indir2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı.

Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir şey ol­ma­dı.
Sa­bit üc­ret ge­ri gel­di
Tü­ke­ti­ci­ler in­ter­net hiz­me­ti al­mak için sa­bit te­le­fon hiz­me­ti­ne al­mak zo­run­day­dı. Açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da in­ter­net için sa­bit te­le­fon ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği mah­ke­me ka­ra­rı ile kal­dı­rıl­dı. Sa­de­ce in­ter­net hiz­me­ti al­mak için kul­lan­dık­la­rı sa­bit hat­la­rı ka­pa­tan­lar şim­di­de “ya­lın in­ter­net eri­şim be­de­li­” adı al­tın­da sa­bit üc­ret öde­mek zo­run­da kal­dı. Sa­bit te­le­fon­la­ra ge­len 10 ila 20 TL ara­sın­da­ki sa­bit üc­re­tin ye­ri­ni alan “ya­lın in­ter­net hiz­me­ti be­de­li­” ve­ya “ya­lın in­ter­net eri­şim üc­re­ti­” ise 10 TL ila 15 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.
Vatandaş telefon hizmetini kaybetti
BTK‘nın 2010 yılında aldığı kararın ardından şirketler yalı internet hizmetini 2011’de sunmaya başladılar. Ancak birçok servis sağlayıcı telefon hizmetiyle birlikte sınırsız konuşma veriyordu. 15 ila 20 TL arasında sabit ücret ödeyen aboneler ücretsiz konuşma imkanı edini-yordu. Yalın internette ise sabit ücret devam eder-ken bu kez de aboneler ücretsiz konuşma fırsatında mahrum edildi.

kaynak: http://sozcu.com.tr/2013/ekonomi/telefonsuz-internet-geldi-tuketicinin-aleyhine-isledi-391491/

indir2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı.

Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir şey ol­ma­dı. (daha&helliip;)