1.Giriş 

Ticari elektronik iletiler, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (‘’Kanun’’) ve bu kanunun alt düzenlemeleri olan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

2.Ticari Elektronik İleti Tanımı

Ticari elektronik iletiler Kanun’un 2. maddesinde yer alan tanıma göre telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir.

3.Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre kural olarak alıcının onayı olmaksızın ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay yazılı olarak alınabileceği gibi her türlü elektronik iletişim aracı ile veya İYS (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden de alınabilir. 

3.1.Onay Alınması Gerekmeyen Haller

Ticari elektronik ileti göndermek için onay alınması gerekmeyen istisnai durumlar da bulunmaktadır. Bunlar Kanun’da ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi ve Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca:

 • Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
 • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.
 • Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. (Bu kapsamda ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.)
 • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.

3.2.Onayın Alınması

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin ‘’Onayın Alınması’’ başlıklı 7. maddesinde onayın nasıl alınabileceği ve onayın neleri içermesi gerektiği gibi hususlar düzenlenmiştir. Onay yukarıda da belirtildiği üzere yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla ya da İYS üzerinden alınabilir.

Onayda, 

 • Alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, 
 • Adı ve soyadı 
 • Elektronik iletişim adresi 

yer alır.

Eğer onay fiziki olarak alınmışsa, onay verenin imzasının da bulunması gerekmektedir.

İYS üzerinden alınan onayda,

 • Olumlu irade beyanı 
 • Elektronik iletişim adresi

yer alır. 

 • Onayın elektronik ortamda alındığı durumlarda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınarak, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde iletilir. İYS üzerinden alınan onaylara bu düzenleme uygulanmaz.
 • Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
 • Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz. Zira gönderilebilmesi için onay aranan bir iletinin gönderilmesi ile onayın alınması mümkün olamayacaktır. 
 • Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.
 • Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
 • Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.
 • Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
 • İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.
 • İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilir.
 • İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir.

 

4.Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin ‘’Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti’’ başlıklı 8. maddesinde iletilerde hizmet sağlayıcıların hangi bilgilerine yer verilmesi gerektiği, ticari elektronik iletilerin içeriği gibi hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre:

 • Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekir.
 • Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; 
  • Tacirler için 
   • MERSİS numarası 
   • Ticaret unvanına, 
  • Esnaflar için 
   • Adı ve soyadı 
   • T.C. veya vergi kimlik numarasına 

yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.

 • Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinde; 
  • Tacirler için 
   • MERSİS numarasına, 
  • Esnaflar için
   • Adı ve soyadı 
   • T.C. veya vergi kimlik numarasına 

yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.

 • Sesli arama içeriğinde; 
  • Tacirler için
   • ticaret unvanına, 
  • Esnaflar için,
   • adı ve soyadına 

yer verilir. 

Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.

 • Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir.
 • Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.
 • Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir.
 • Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.

5. Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi

Alıcının ticari elektronik iletileri reddetme hakkı ile bu hakkın kullanımının bildirilme yöntemi gibi hususlar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre:

  • Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.
  • Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. Bu kapsam verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
  • Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
 • Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
 • Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.
 • Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirir.
 • Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir.

6. Ret Bildiriminin Uygulanması

Alıcı tarafından yapılan ret bildiriminin hizmet sağlayıcı tarafından ne kadar süre içerisinde uygulanması gerektiği Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

7. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi 30998 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hayatımıza girmiş bir sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri bir ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar bu sistem üzerinden iletilere onay verebildikleri gibi, vermiş oldukları onaylar için ret haklarını da İYS üzerinden kullanabilmektedirler.

8. Şikayet

Şikâyete ilişkin hususlar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin ‘’Şikâyet’’ başlıklı 14. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre alıcılar iletinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde e-Devlet kapısı, İYS veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden şikayet başvurusunda bulunabilecekleri gibi ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne de yazılı olarak başvuruda bulunabileceklerdir. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır:

 • Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati, iletinin görsel bir örneği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
 • Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. İletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.
 • Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati ve konusu ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
 • Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı olarak yukarıda belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.
 • Yukarıda yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işleme konulmaz.

 

9. Cezai Hükümler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ‘’Cezai Hükümler’’ başlıklı 12. maddesinde Kanun’da yer alan yükümlülüklere ve kurallara uyulmaması durumlarında uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda bahsi geçen yaptırımlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLEN FİİLLERKANUN MADDESİİLGİLİ CEZA MADDESİCEZA TUTARI
Alıcının onayı alınmadan ticari elektronik ileti gönderilmesi6/112/1/a2.071-10.381
Devam etmekte olan abonelik, üyelik veya ortaklık durumuna ilişkin tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında atılan iletilerde herhangi bir malın, hizmetin özendirilmesi veya bunların tanıtımının yapılması6/112/1/a2.071-10.381
Ticari elektronik ileti gönderimi için alınan onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının, adının, soyadının ve elektronik iletişim adresinin yer almaması

 

6/112/1/a2.071-10.381
Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzasının olmaması  6/112/1/a2.071-10.381
Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisinin, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmemesi6/112/1/a2.071-10.381
Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulması6/112/1/a2.071-10.381
Onayın; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınması durumunda onay ile ilgili kısma; sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak yer verilmemesi6/112/1/a2.071-10.381
Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için kullanması sırasında bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olmaması6/112/1/a2.071-10.381
Onay metninde, olumlu irade beyanının önceden seçilmiş olarak yer alması6/112/1/a2.071-10.381
Aracı hizmet sağlayıcının başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için herhangi bir vekalet ilişkisi olmadan onay alması6/112/1/a2.071-10.381
Ret bildirimi imkânına, gönderilen her ticari elektronik iletide yer verilmemesi8/212/1/c4.149-31.146
Tacir veya esnafların reddetme hakkını kullanmalarına rağmen, üç iş günü içinde bu kişilere ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmaması8/312/1/c4.149-31.146
Alıcının ret bildiriminde bulunmasına rağmen, bildirimin yapıldığı iletişim kanalı üzerinden ticari elektronik ileti gönderimine üç iş günü içinde son verilmemesi8/312/1/c4.149-31.146
Hizmet sağlayıcının, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasına rağmen üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmaması8/312/1/c4.149-31.146
Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesi kapsamında verilen onay için taraflardan birine ret bildiriminde bulunulmasına rağmen üç iş günü içinde ileti gönderimine son verilmemesi8/312/1/c4.149-31.146
Ret bildiriminin, kolay ve ücretsiz bir şekilde ticari elektronik iletinin gönderildiği aynı iletişim kanalıyla sağlanmaması (Örneğin kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde reddetme hakkının kısa mesaj ile sağlanmaması)8/212/1/c4.149-31.146
Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olmaması7/112/1/a2.071-10.381
Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmemesi7/2 ve 5/1/a12/1/b2.071-20.764
Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmemesi7/2 ve 5/1/a12/1/b2.071-20.764
Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer vermemesi7/212/1/b2.071-20.764
Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilmemesi7/312/1/b2.071-20.764
Ticari elektronik iletide, indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olmasına rağmen bu hususun iletide açıkça belirtilmemesi5/1/b12/1/c4.149-31.146
Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartların, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmaması5/1/b12/1/c4.149-31.146
Aracı hizmet sağlayıcının, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinden en az birine yer vermemesi 

7/2

 

12/1/b2.071-20.764
Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcının onay kayıtlarını onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten; ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklamaması ve talep edilmesi halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmaması11/212/1/ç4.149-10.381
Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları tarafından istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtların ve bunların örneklerinin noksansız ve gerçeğe uygun olarak verilmemesi, yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin karşılanmaması ve gerekli yardım ve kolaylığın gösterilmemesi11/212/1/ç4.149-10.381
Bir defada birden fazla kişiye onaysız ileti gönderilmesi6/1

12/2

12/24.149-114.213

Kaynak: https://kirklareli.ticaret.gov.tr/duyurular/6563-sayili-kanun-kapsaminda-uygulanacak-yaptirimlar

10. Sonuç

Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için kural olarak alıcının onayının bulunması gerekmektedir.  Bu onaylar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS sistemine 3 iş günü içerisinde işlenmek durumundadır. Onay, alıcılar tarafından hiçbir gerekçe göstermeksizin istenildiği iletinin gönderildiği iletişim kanalı ile, iletide hizmet sağlayıcı tarafından sunulan yol ile veya İYS sistemi ile her zaman geri alınabilecektir. 

İletilerin içeriği, şekli, nasıl gönderileceği kanunda düzenlenmiş ve bu hususlardan yukarıda ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Alıcılar, iletinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde e-Devlet kapısı, İYS veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden şikayet başvurusunda bulunabilecekleri gibi ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne de yazılı olarak başvuruda bulunabileceklerdir.

Kanun’da ticari elektronik iletiler bakımından hizmet sağlayıcıların yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ve kurallar ile bu hususlara riayet edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcılara öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Ticaret Bakanlığı’na aittir.

Daha fazla okuma için: https://www.eralp.av.tr/etbis-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/

ETBİS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

E-Ticaret Sitelerinde Saklama Süreleri

Sosyal İçerik Üreticileri ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiricilerine Tanınan Vergi İstisnaları

Sağlık Sektörünü İlgilendiren Kişisel Verilerin Korunması Karar ve Uygulamaları