BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Statünün amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Statü, 6493 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Statünün uygulanmasında;

 1. Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
 2. Birlik: Tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini,
 3. Elektronik para kuruluşu: 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi, 

ç) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,

 1. PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
 2. Üye: Birlik üyesi elektronik para kuruluşunu, ödeme kuruluşunu ve PTT’yi,
 3. Yönerge: Bu Statü kapsamında Birlik Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Birlik Yönetim Kurulunca onaylanan düzenlemeleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Merkezi, Amacı, Görev ve Yetkileri ile Üyelik

 

Birliğin merkezi ve merkez dışı teşkilatı

MADDE 4- (1) Birliğin merkezi İstanbul’dadır. Birlik, yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilir. 

 

Birliğin amacı

MADDE 5- (1) Birliğin amacı; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleri, temsilcileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının gelişmesini temin etmektir.

 

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Birlik, 5 inci maddede sayılan amaçlara ulaşmak üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır:

 1. Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.
 3. Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek. 

ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak.

 1. Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
 2. Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek. 
 3. Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açmak.
 4. Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek. 

ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak.

 1. Ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak.

ı) Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak.

 1. Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.
 2. Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek ve üyelerle paylaşmak.
 3. Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.
 4. Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak.
 5. Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.
 6. Banka tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 7. 6493 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek.
 1. Birlik, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda, 6493 sayılı Kanuna, bu Statüye, Banka kararlarına ve ilgili mevzuata uymakla, bunlardan sektörü etkileyecek önemli ve yapısal konulara ilişkin olanlar ile birinci fıkranın (c) bendi uyarınca meslek ilke ve standartlarını ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca alacağı tedbirleri belirlemeden önce Bankanın uygun görüşünü almakla yükümlüdür. 
 2. Banka, yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin kaldırılmasını, uygulamasının durdurulmasını veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını istemeye yetkilidir.

 

Üyelik

MADDE 7- (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlar Birlik tarafından Bankaya bildirilir. PTT, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilir. 

 1. Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Giriş ücretini yatırmayan kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez.
 2. 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Banka tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan kuruluşların üyelik kayıtları askıya alınır.
 3. 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyet izni iptal edilen veya sona eren kuruluşların üyelik kayıtları silinir.
 4. Üyeler, bu Statü hükümlerine ve Birlik yetkili organları tarafından alınan kararlara uymak zorundadır.

 

Birlik nezdinde üyelerin temsili

MADDE 8- (1) Üyeler, Birlik organlarında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından temsil olunur. 

 1. Birlik nezdinde, Birlik ile ilgili işlemlerde üyeyi temsil edecek ve üye adına oy kullanacak, birinci fıkrada sayılan unvanlardan birine sahip bir temsilci Birliğe bildirilir. Üyeler, söz konusu temsilciler ile ilgili değişiklikleri beş iş günü içerisinde Birliğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Birlik organlarında üyeliği bulunan temsilcilerin temsil yetkisinin sona erdiğinin bildirilmesi halinde, bu temsilcilerin Birlik organlarındaki görevleri sona erer. 
 2. Bildirilen temsilcinin birinci fıkrada sayılan şartları kaybetmesi halinde beş iş günü içerisinde üye tarafından Birliğe yazılı olarak bildirimi yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları, Yönetimi ve Komiteleri

 

Birliğin organları 

MADDE 9-  (1) Birliğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinden oluşur. Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik bulunur.

 

Genel Kurul

MADDE 10- (1) Genel Kurul, Birlik üyelerinden oluşur.

 1. Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır.
 2. Genel Kurul gerekli hallerde Yönetim Kurulunun veya Bankanın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Denetleme Kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.
 3. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak üyelerin ve üye temsilcilerinin listesini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.
 4. Genel Kurul toplantılarına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar ve gündem maddelerine ilişkin evraklar, ilk toplantı tarihinden otuz gün önce Bankaya ve en az on beş gün önce üyelere taahhütlü mektupla ve mümkünse Birlikte kayıtlı kurumsal elektronik posta adresleri aracılığıyla bildirilir.
 5. Birlik organlarına seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az on beş gün önce, seçimlere katılacak üyeleri ve temsilcilerini belirleyen liste; toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi, gizli oy/açık sayım usulüne göre ve yargı gözetimi altında yapılır. Seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Seçimlere ilişkin olarak tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz seçim kurulu başkanı hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hâkim, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçim yapıldığını veya seçim sonuçlarını etkileyebilecek ölçüde usulsüzlük veya mevzuata aykırılık olduğunu tespit ederse seçimlerin iptaline ve iki ilâ yedi gün içinde yenilenmesine karar verir ve durumu Birliğe bildirir. İtiraz olmaması durumunda ise kesin sonuçları ilan ederek Birliğe bildirimde bulunur.
 6. Genel Kurul, Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır. Banka tarafından görevlendirilenler, oy hakları olmaksızın Genel Kurula katılabilirler.

 

Genel Kurulun görevleri

MADDE 11- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 1. Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelerini seçmek.
 2. Aidatlar ile masraf iştirak paylarını belirlemek.
 3. Yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı faaliyet raporunu görüşmek.

 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan meslek kuralları ve disiplin yönetmeliğini onaylamak.
 2. Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek.
 3. Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve karara bağlamak.
 4. Birliğin amaçlarını gerçekleştirmesi için taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hakkında karar almak veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ğ) Bu Statüde yapılmasına gerek görülecek değişiklikler hakkında Bankaya bildirilecek görüşlere ilişkin karar almak.

 1. Birliğin görev ve amaçlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından yapılacak veya Genel Kurula arz edilmek üzere üyelerce Yönetim Kuruluna gönderilecek öneri ve dilekleri görüşmek, gerekli kararları almak, yeni çalışma yılı hakkında kararlar almak.

ı) Yönetim Kurulundaki bağımsız üyenin huzur hakkını belirlemek.

 

Genel Kurul toplantısı

MADDE 12- (1) Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Banka tarafından görüşülmesi talep edilen veya toplam üye sayısının en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. 

 1. Herhangi bir üyeye ilişkin konularda bu üyenin temsilcisi oy kullanamaz.

 

 1. Genel Kurulda her bir üyenin oy hakkı aşağıdaki usule göre belirlenir:
 1. Elli bin adet oy hakkı; ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek asgari öz kaynak yükümlülüğünün, sektörün toplam asgari öz kaynak yükümlülüğüne bölünmesiyle bulunan yüzdeye göre her bir üyeye dağıtılır. 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan hizmetleri sunan ödeme kuruluşları, 6493 sayılı Kanun uyarınca Bankaca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde buna ilişkin aksi bir hüküm yer almadıkça, bu bent uyarınca yapılacak hesaplamaya öz kaynağı iki milyon Türk lirası kabul edilerek dâhil edilir. Gerektiğinde bu miktar, Bankanın uygun görüşü alınarak Genel Kurulca değiştirilebilir.
 2. Elli bin adet oy hakkı ise tüm üyelere eşit olarak paylaştırılır.
 3.  (a) ve (b) bentleri uyarınca tanınan oy haklarının toplamı, her bir üyenin elde edeceği toplam oy sayısını oluşturur. Toplam oy sayısının virgülden sonraki ilk basamağının 5 ve 5’ten büyük olması durumunda bu sayı, bir sonraki tam sayıya, 5’ten küçük olması durumunda ise bir önceki tam sayıya yuvarlanır. 

ç) (c) bendi uyarınca hesaplanan oy sayısının beş bin adedi geçmesi durumunda, üyenin toplam oy hakkı beş bin adet olarak kabul edilir. 

 1. PTT, üye olması durumunda, (a) ve (b) bentlerindeki hesaplamalara dâhil edilmeksizin beş bin adet oy hakkına sahip olur. 
 1. Masraf iştirak payı ve aidat borcunu bir takvim yılı geciktirmiş üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar.
 2. Oylar kural olarak açıktır ancak Birlik organlarının seçiminde oy verme işlemi gizli oy/açık sayım usulüne göre yapılır. Genel Kurul tarafından karar verilen hususlarda da gizli oya başvurulabilir. 
 3. Genel Kurula, mevcut üye temsilcileri arasından seçilmiş bir Divan Başkanı başkanlık eder ve iki de kâtip seçilir. Genel Kurulun karar vermesi halinde Divan Başkanı ile kâtiplerin seçimi açık oyla yapılır. Görüşme tutanakları ve kararlar, Divan Başkanı ile kâtipler tarafından imzalanır ve kararların birer örneği üç iş günü içinde Birlik tarafından üyelere ve Bankaya gönderilir. 

 

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 13- (1) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı nisabına bakılmaksızın hazır bulunanlarla toplantı yapılır.

 1. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oylarının salt çoğunluğu ile alınır. 

 

Yönetim Kurulu

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek on üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu üyeler;

 1. 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ilâ (ğ) bentleri arasında sayılan ödeme hizmetlerini sunan kuruluşları temsilen, her bir bende karşılık bir asil üye olmak üzere dokuz asil üye,
 2. Faaliyet alanına bakılmaksızın üyeler arasından seçilecek üç asil ve üç yedek üye,
 1. c) Üyelerin en az üçte birinin teklifi ile aday gösterilen, ödemeler alanında en az on yıl deneyim sahibi ve hiçbir üye ile bağı olmayan adaylar arasından seçilecek bir bağımsız üye,

olmak üzere 15 inci madde uyarınca yapılacak seçim ile belirlenir. 

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar aday olabilir.
 2. Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçer.
 3. Yönetim Kurulu üyeliği;
 1. Yönetim Kurulu üyesi kuruluşun iflası veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi,
 2. Yönetim Kurulu üyesinin, üyelikten ayrıldığına ilişkin yazılı bildirimi,
 3. Yönetim Kurulu üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

hallerinde sona erer.

 1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile üye tamsayısının üçte ikisinin yazılı talebi üzerine azledebilir.
 2. Dördüncü ve beşinci fıkralara göre Yönetim Kurulu üyeliğinin veya Yönetim Kurulu üyesinin Birlik üyeliğinin sona ermesi durumunda, birinci fıkranın (b) bendi uyarınca seçilen yedek üyeler, aldıkları oy sayısı gözetilerek Genel Sekreter tarafından yapılan yazılı bildirim ile Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere görevlendirilir. Yedek üyelerin eşit oy almış olması durumunda yedekler arasında çekilen kura sonucuna göre görevlendirme yapılır. 
 3. Altıncı fıkra uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde değişiklik olması durumunda, göreve gelen Yönetim Kurulu üyesi Birlik tarafından üyelere ve Bankaya bildirilir.
 4. Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz ancak bağımsız Yönetim Kurulu üyesine Genel Kurulca belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir.
 5. Birlik üyesi kuruluşların Yönetim Kurulunda birden fazla üyesi bulunamaz.

 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçim usulü

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu üyeliği seçimi için;

 1. 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (a) ilâ (ğ) bentleri arasında sayılan her bir faaliyet türü için adaylar belirlenir. Genel Kurulda yapılacak oylamada en çok oyu alan aday, ilgili grubu temsilen Yönetim Kurulu asil üyesi olarak,
 2. Üyelerin en az üçte birinin teklifi ile aday gösterilen, ödemeler alanında en az on yıl tecrübesi olan ve hiçbir üye ile bağı olmayan adaylar arasından en çok oyu alan bir kişi, bağımsız asil üye olarak, 
 3.  (a) bendi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesini müteakip faaliyet alanına bakılmaksızın aday olan üyeler arasından Genel Kurulda yapılacak oylamada en çok oyu alan üç aday asil, sonraki en çok oyu alan üç aday ise yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak,

seçilir.

 1. Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak oylama, 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan bentlerin sırası gözetilerek yapılır ve bir önceki oylamada en çok oyu alarak seçilen üye sonraki seçimlerde aday olamaz.
 2. Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak oylamalarda aday olduğu bir faaliyet türü için seçilemeyen üye, faaliyet gösterme şartını sağladığı sürece sonraki oylamalarda tekrar aday olabilir.
 3. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen herhangi bir gruptan Yönetim Kurulu üyeliğine aday çıkmaması veya üyeler tarafından bağımsız asil üyeliğe hiç bir kimsenin aday olarak gösterilmemesi durumunda, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca seçilecek asil üye sayısı, toplam asil üye sayısı on üç olacak şekilde artırılır. 
 4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin, üyeler ve bunların yönetim kontrolünü elinde tuttuğu şirketler nezdinde son beş yıl içerisinde fiili bir görev almamış ve üyelerle danışmanlık dahil iş ve/veya ortaklık ilişkisi içerisinde bulunmamış olması gerekir.
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oy/açık sayım usulüne göre yapılır.
 6. Aralarında iştirak veya hakimiyet ilişkisi bulunan veya diğer bir üye nezdinde imtiyazlı paya sahip kuruluşlardan sadece birisinden aday olunabilir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekilinin seçimi

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu Başkanının seçimi gizli oy/açık sayım usulüne göre Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Başkanlığı süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Aynı Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarafından yeniden seçilmesi halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden seçim yapılır.

 1. Yönetim Kurulu Başkanının görevden ayrılması, görevinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir ay içinde yeni bir Başkan seçer. 
 2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin seçimi ve görev süresi ile görevden ayrılması ve bu hâlde seçim yapılması hususlarında, bu madde kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı için belirlenmiş olan usul ve esaslar kıyasen uygulanır.

 

Yönetim Kurulu toplantıları ve kararları

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmaması halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile Başkandan isteyebilir. Yönetim Kurulu, Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulu Başkanının uygun bulduğu bir yerde toplanır. Toplantı gündemi, tarihi, saati ve yeri Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetleme Kurulu üyelerine beş gün öncesinde gönderilir. 

 1. Yönetim Kurulu en az yedi üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun talebi halinde gündeme madde ilave edilebilir.
 2. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi temsil ettiği kuruluşa veya kendisine ilişkin konularda toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 18- (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıdaki şekildedir:

 1. Birliğin görevleri arasında yer alan ve Genel Kurulun yetkileri dışında kalan konularda karar almak.
 2. İmza yetkililerini ve imza yetkisinin kapsamını belirlemek.
 3. Meslek kurallarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

ç) Birlik üyelerinin işlemlerinde uygulanan usullerde yeknesaklık sağlanmasına yönelik standartlar oluşturmak.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilini seçmek.
 2. Birlik adının üyeler tarafından kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek.
 3. Birliğin işleyişine ve personel istihdamına ilişkin esasları belirlemek; Birlik Genel Sekreterini ve diğer personelini atamak, ücretleri ile ücret artışlarını belirlemek.
 4. Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere kurulacak hakem heyetine ilişkin usul ve esasları hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

ğ) Genel Sekreteri atamak.

 1. Birlik bütçesi ve kesin hesabı ile faaliyet raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

ı) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak ve takibini yapmak.

 1. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, yapılacak Genel Kurul toplantılarının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirlemek.
 2. Üyeler tarafından Birliğe verilecek periyodik rapor ve bilgileri tespit etmek.
 3. Birliğin yurt içinde oluşturacağı teşkilat ve temsilcilikleri ile ofisleri belirlemek.
 4. Birlik iç yönetmeliklerini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak.
 5.  İlgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi vermek.
 6. Birliğin amaçlarını gerçekleştirmesi için taşınmaz satın alınmasına veya mevcut taşınmazların satılmasına ilişkin Genel Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve yönetim faaliyetlerini yürütmek.
 7. İlgili mevzuat çerçevesinde sektörün ve ilgili mesleklerin gelişimini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyet ve iş birliğinde bulunmak, yurt dışında kurulmuş ilgili birlik veya kuruluşlara katılma kararı almak.

ö) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurula öneride bulunmak.

 1. p) PTT, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının üyeliğe kabul işlemlerini yürütmek.
 2. r) Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanan disiplin cezalarını onaylamak. 
 3. s) Bu Statü ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu karar defteri

MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa bağlanır ve en geç on beş gün içinde karar defterine yazılıp Başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 1. Yönetim Kurulu karar defteri elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla tutulabilir. Basılı olarak tutulması halinde Yönetim Kurulu kararları, sayfa aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sıra numaralı ciltli deftere, metnin sağlığından hiç bir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

 

Birlik Başkanı

MADDE 20- (1) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Başkan, Birliğin en üst amiri olup, Birliğin genel yönetimi ve temsili ile görevlidir. Başkan idari merciler ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı Birliği temsil eder ve Birliği, bu Statü, ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetir.

 1. Birlik Başkanının izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme durumları ile görevde bulunmadığı diğer hallerde Birlik Başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından sağlanır.

 

Denetleme Kurulu

MADDE 21- (1) Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesap ve işlemlerini inceleyerek, Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla olağan Genel Kurul toplantılarında sunar.

 1. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen üyelerden aday olanlar arasından Genel Kurulda yapılacak seçimde en çok oyu alarak seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. 
 2. Seçim, gizli oy/açık sayım usulüne göre yapılır.
 3. Birlik üyesi kuruluşların Denetleme Kurulunda birden fazla üyesi bulunamaz.
 4. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, üst üste en fazla iki defa seçilebilir ve aradan bir dönem geçmedikçe tekrar aday olamazlar.
 5. Denetleme Kurulu üyeliği;
 1. Denetleme Kurulu üyesi kuruluşun iflası veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi, 
 2. Denetleme Kurulu üyesinin, Yönetim Kuruluna üyelikten ayrıldığına ilişkin yazılı bildirimi,
 3. Denetleme Kurulu üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

hallerinde sona erer.

 1. Altıncı fıkraya göre Denetleme Kurulu üyeliğinin veya Denetleme Kurulu üyesinin Birlik üyeliğinin sona ermesi durumunda, ikinci fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler; aldıkları oy sayısı gözetilerek Genel Sekreter tarafından yapılan yazılı bildirim ile Denetleme Kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere görevlendirilir. Yedek üyelerin eşit oy almış olması durumunda çekilen kura sonucuna göre görevlendirme yapılır. 
 2. Denetleme Kurulu üyeleri istedikleri takdirde, oy hakkı bulunmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve gerekli gördükleri konuların Yönetim Kurulu gündemine alınmasını talep edebilirler.
 3. Denetleme Kurulu üyelerine, yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Genel Sekreter

MADDE 22- (1) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Birliğe ilişkin iş ve işlemleri yürütür. 

 1. Genel Sekreterin en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve maliye, iktisat, bankacılık, hukuk, işletme, bilişim veya ödemeler alanında bilgi ve tecrübe sahibi olması zorunludur.
 2. Genel Sekreterin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
 1. Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 2. Birliğin işlem ve yazışmalarını yönetmek.
 3. Birlik personelinin özlük işlerine ait sicil kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

ç) Birliğin kadroları, organizasyon yapısı, ücret politikası, bütçesi ve yönetmelikleri ile faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak.

 1. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.
 2. Birlik muhasebesi ile diğer defterlerin tutulmasını sağlamak.
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının üyeler ile Bankaya duyurulmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 4. Kamuoyu ve basın-yayın organları ile ilişkileri düzenlemek.
 1. Genel Sekreterin atanma koşulları ile diğer yetki ve görevleri yönerge ile düzenlenir.

 

Disiplin Komitesi 

MADDE 23- (1) Disiplin Komitesi, bu Statüde öngörülen disiplin suçlarıyla ilgili disiplin soruşturmalarını yürütür, karara bağlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 1. Disiplin Komitesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunda temsil edilmeyen üyelerden aday olanlar arasından, Genel Kurulda yapılacak seçimde en çok oyu alarak seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. 
 2. Seçim, gizli oy/açık sayım usulüne göre yapılır.
 3. Birlik üyesi kuruluşların Disiplin Komitesinde birden fazla üyesi bulunamaz. 
 4. Disiplin Komitesi üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.
 5. Disiplin Komitesi üyeliği;
 1. Disiplin Komitesi üyesi kuruluşun iflası veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi, 
 2. Disiplin Komitesi üyesinin, Yönetim Kuruluna üyelikten ayrıldığına ilişkin yazılı bildirimi,
 3. Disiplin Komitesi üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

hallerinde sona erer.

 1. Altıncı fıkraya göre Disiplin Komitesi üyeliğinin veya Disiplin Komitesi üyesinin Birlik üyeliğinin sona ermesi durumunda, ikinci fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, aldıkları oy sayısı gözetilerek,  Genel Sekreter tarafından yapılan yazılı bildirim ile Disiplin Komitesi üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere görevlendirilir. Yedek üyelerin eşit oy alması durumunda çekilen kura sonucuna göre görevlendirme yapılır.
 2. Disiplin Komitesi üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişileri ilgilendiren ya da temsilcisi oldukları üyelere ilişkin kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. 
 3. Disiplin Komitesi üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.
 4.  Yönetim Kurulu, resen disiplin soruşturması açılmasına karar verebilir. Birliğe ulaşan ihbar ve şikayetler, Birliğe ulaştıkları tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir. Disiplin soruşturması açılmasına ilişkin kararlar Disiplin Komitesine gönderilir.

 

Disiplin cezaları 

MADDE 24- (1) Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve işlemlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, Birlik üyeliğinin gerektirdiği şekilde davranmayan, sektörün düzeni ile piyasada rekabeti bozan ve haksız rekabete yol açan, dürüstlük kuralına aykırı hareket eden, faaliyetlerine hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli şekilde yürütülmesine engel olan, ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden, ödemeler alanının dengesini bozan ve gelişimini engelleyen üyeler hakkında, fiil ve işlemin niteliğine göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 1. Uyarı: İlgiliye, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 2. Kınama: İlgilinin mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
 3. İdari para cezası: Birlik, aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyelerine bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari para cezası verir.
 1. Üye hakkında, yazılı savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma istenmesine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren, kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir ay içinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 
 2. Disiplin Komitesi, disiplin konularını, savunma verildikten veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre en fazla bir ay uzatılabilir.
 3. Disiplin Komitesi, kararlarını oy çokluğuyla alır.
 4. Disiplin kovuşturmasının yürütülmesine ve disiplin siciline ilişkin esaslar yönerge ile belirlenir.
 5. İlgililer, Disiplin Komitesinin kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen on iş günü içerisinde Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilirler. 

 

Meslek komiteleri ve diğer komiteler

MADDE 25- (1) Meslek komiteleri, Yönetim Kurulunun danışma birimi niteliğinde olup, Yönetim Kurulunca belirlenen konularda görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan komitelerdir.

 1. Komite başkanı, komitelere üye olarak atanacaklar ve komitelerin çalışma usullerine ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
 2. Meslek komiteleri, ihtiyaç görüldükçe ilgili oldukları komite başkanının daveti üzerine toplanır. Meslek komitelerinin sekretarya hizmetleri, Birliğin Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek ilgili bölümlerince yerine getirilir. Meslek komitelerinin çalışma sonuçları, komite başkanları tarafından Yönetim Kurulu gündemine alınması amacıyla Birlik Başkanına bildirilir.
 3. Meslek komitesi üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.
 4. Birlik tarafından talep edilmesi halinde meslek komitelerine Bankadan da katılım sağlanabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Birliğin gelirleri

MADDE 26- (1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

 1. Aidat ve üyelerin bir defaya mahsus verecekleri giriş ücreti.
 2. Masraf iştirak payları.
 3. Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları.

ç) Her türlü bağışlar.

 1. Yayın, eğitim, kurs ve seminer gelirleri.
 2. Sair gelirler.

 

Mali hükümler

MADDE 27- (1) Birliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

 1. Birlik, yıl sonu finansal durum tablosunu, gelir-gider tablosunu ve faaliyet raporunu Genel Kurul daveti ile birlikte üyelerine ve Bankaya gönderir.
 2. Giriş ücreti ve aidat, Bankanın uygun görüşü alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir ve uygun görülen aralıklarla güncellenir. 
 3. Genel Kurulda kabul edilen bütçede yer alan masraf iştirak payları, 12 nci maddeye göre saptanan oy hakları ile orantılı olarak üyeler arasında bölüştürülür.
 4. Birlik, gelirlerinden fazla gider yapamaz. Birliğin faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdürmesi amacıyla, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan gelir fazlaları, cari yıl bütçesinin %25’ine ulaşıncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır.
 5. Genel Kurulda kabul edilen aidatlar ile masraf iştirak paylarının, Ocak ve Temmuz ayları içinde iki eşit taksitte ödenmesi zorunludur.
 6. Üyeliğin sona ermesi halinde, peşin tahsil edilen yıllık aidatlar ile masraf iştirak payları iade edilmez.
 7. Üyelik kayıtları 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askıya alınan kuruluşlar, Banka tarafından faaliyetlerinin devamına karar verilme tarihine kadar yıllık aidat ve masraf iştirak payı ödemezler. Bunlar, faaliyete başlamaları halinde, üyelik kayıtlarının askıya alındığı döneme ilişkin masraf iştirak payı ve aidat borçlarını, faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler.
 8. Üyelikleri askıya alınan kuruluşların faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulması durumunda, faaliyette bulunmadıkları döneme ilişkin masraf iştirak payı ve aidat borçları silinir.
 9.  Birliğe ödenmesi gereken masraf iştirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde, Birlik tarafından cebri icra yoluyla tahsil olunur. Birlik masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesine göre yazılı resmi belge niteliğindedir.
 10.  Giriş ücretleri, masraf iştirak payları ve yıllık aidatlar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından karar verilen bankalarda açılan özel hesaplara yatırılır.
 11.  Genel Kurulda kabul edilen giriş ücretleri, masraf iştirak payları, yıllık aidatlar ve diğer ödeneklere gerekli görülmesi halinde Banka tarafından üst sınır getirilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Birlik tarafından tutulacak defterler

MADDE 28- (1) Birlik tarafından aşağıda belirtilen defterler ile gerekli görülen diğer defterler tutulur:

 1. Üye kayıt defteri.
 2. Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve gerekli yardımcı muhasebe defterleri.
 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar defterleri.

ç) Gelen ve giden evrak defteri.

 

Birliğin yapamayacağı işler

MADDE 29- (1) Birlik, kuruluş amaçları ve bu Statüde belirtilenler dışında faaliyette bulunamaz.

 1. Birliğin sorumlu organlarının amaçları dışında faaliyet göstermesi durumunda, Bankanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla organlarda görevli olan üyelerin görevlerine son verilir ve yerlerine, bu Statüde yer alan esaslar çerçevesinde ve görevlerine son verilen kuruluşlardan olmamak koşulu ile yenileri seçilir. Görevlerine son verilen Birlik organları üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Birlik organlarının, yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

 

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 30- (1) Birlik Yönetim Kurulu ve diğer tüm kurul ve komitelerin üyeleri ile Birlik personeli; sıfat ve görevleri dolayısıyla ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları, mevzuat uyarınca yetkili olanlar dışındakilere açıklayamaz ve bu sırları doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri veya başkaları yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.

 

Denetim

MADDE 31– (1) Banka, Birliğin her türlü işlem ve hesaplarının denetimini yapmaya ve denetim faaliyetleri sonucunda Birliğin faaliyetlerinin kuruluş amacına uygunluğunun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istemeye yetkilidir. 

(2) Birliğin hesap ve kayıt düzeni bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenir ve hazırlanacak denetim raporları ile yıllık faaliyet raporları her yıl Birliğin mali yılının bitiminden itibaren üç ay içinde Bankaya tevdi edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Statünün yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, Birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır. Üyelik başvuruları, Birlik organları oluşuncaya kadar Banka tarafından sonuçlandırılır. Yapılacak üyelik başvurusunda her bir kuruluş tarafından, 8 inci maddenin birinci fıkrasındaki unvanlardan birine sahip bir temsilci Bankaya bildirilir. Bankaya yapılan başvuruda, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. İlk üyeliğe giriş ücretinin, Birlik organlarının üyelere tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Birliğe ibrazı zorunludur.

 1. Bu Statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay sonra Bankanın internet sitesinde ilan edilen veya taahhütlü mektupla üyelere bildirilen tarih, saat ve yerde ilk Genel Kurul toplantısı yapılır. 
 2. İlk Genel Kurul toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı nisabına bakılmaksızın hazır bulunanlarla toplantı yapılır. İlk Genel Kurulda her üyenin eşit oy hakkı vardır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
 3. 12 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca seçilecek Divan Başkanının başkanlık edeceği ilk Genel Kurul toplantısında Birlik organlarının seçimi yapılır. 

 

Yürürlük

MADDE 32– (1) Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Statü hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.