CEZA

 
 
TAHLİYE

T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2009/112233 Tahliye müzekkeresi
ANKARA ESAS MASASI’NA ANKARA
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma , yönetmek ve üyesi olmak, örgüt faaliyeti kapsamında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, bilişim sistemine girmek, verileri değiştirmek yok etmek ve erişilemez kılmak, suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık ALİ VELİ’nin yapılan duruşması sırasında tahliyesine karar verilmiştir. Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise sanığın Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nce çıkartılan 25/08/2008 tarih ve 2008/112233 Sorgu sayılı tutuklama müzekkeresinden TAHLİYESİYLE, tutuklama müzekkeresinin mahkememize iade edilmesi, Rica olunur. 30/06/2010
Katip 112233 Hakim 112233

 
TUTUKLU KİŞİYİ CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA GETİRME

T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2008/112233
Tutuklu Sanığın Celbi Hk.
1 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NA ANKARA
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama,  suçundan sanık olup halen bu suçtan dolayı  tutuklu bulunan ve aşağıda açık kimliği yazılı bulunan sanıkların cezaevinden celbi ile15/10/2009 saat 14:00’de yapılacak duruşmada hazır bulundurulması, Rica olunur. 17/09/2009
Katip 112233 Hakim 112233

 
BARODAN AVUKAT TALEP ETME

T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2009/112233
Barodan Avukat İsteme Müzekkeresi
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI”NA
Mahkememizde görülmekte olan kamu davasının ara kararı gereğince; 18 yaşından küçük olan sanıklar için CMK’ nun 150. maddesi gereğince vekil bulundurulması zorunlu olduğundan Başkanlığınızca bir vekil tayini ile duruşmanın bırakıldığı 18/02/2010 günü saat 14:00’da mahkememizde hazır bulundurulması, Rica olunur. 25/01/2010
Katip 112233 Hakim 112233

 

HUKUK

  DOSYA İSTEME

 
T.C.
ANKARA
7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Esas No : 2009/112233 Esas
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
ANKARA
Davacı/Davacılar MEDİKAL PAZ.LTD.ŞTİ. ile
davalı  İNŞAAT PAZ.LTD.ŞTİ.arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak
davası nedeniyle;
Mahkemenizin 2007/112233 Esas sayılı dosyasının incelenmek üzere duruşmanın atılı
bulunduğu 07/11/2012 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi,
Rica olunur. 07/06/2012
Katip 112233 Hakim 112233

 
SOSYAL VE EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI İSTEME

 T.C. ANKARA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2013/112233 Esas
ÇANKAYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA
Davacı , ALİ VELİ ile Davalı , VELİ ALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle; Aşağıda ismi yazılı şahısların dava tarihi olan 21/05/2013 tarihi itibariyle sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasına karar verildiğinden, Aşağıdaki hususların tam bir kağıda eksiksiz olarak doldurularak duruşma günü beklenmekzin mahkememize gönderilmesi, Gereği rica olunur. 21/05/2013
Katip 112233 Hakim 112233
İLGİLİ KİŞİ: 1-VELİ ALİ ADRESİ:KızılayANKARA
TESPİTİ İSTENİLEN KONULAR:
1. Şahsın hala yaptığı işin bildirilmesi
2. Bu işten elde ettiği gelir toplamının bildirilmesi
3. Şahsın bu iş dışında elde ettiği gelirinin mevcut olup olmadığının araştırılması, bunun tespit edilerek bildirilmesi, (kira, şirket ortaklığı, mevduat faizi, nakdi para… gibi)
4. Şahsın oturduğu ev kira ise dava tarihi itibariyle ödediği aylık kira bedelinin bildirilmesi, şayet oturduğu lojman ise ödediği kira bedelinin dava tarihi itibariyle bildirilmesi,
5. Şahsın bakmakla sorumlu olduğu kişilerin bildirilmesi,
6. Şahsın oturduğu evde başka şahısların bulunup bulunmadığının bildirilmesi ve bu şahısların gelir durumu, öğrenim durumlarının bildirilmesi,
7. Şahsın üzerine kayıtlı gayrı menkul ve menkul malın bulunup bulunmadığının bildirilmesi, üzerine kayıtlı araç varsa bunun bildirilmesi,
8. Şahsın öğrenim durumu, yaşı, medeni halinin bildirilmesi,
9. Şahsın fiziksel engelinin bulunup bulunmadığının, bu engelinin çalışmaya engel olup olmadığının bildirilmesi, çalışmaya engelliyecek herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığının bildirilmesi,
10. Şahsın iş, ikamet ve ev adresinin bildirilmesi,
11. Bu hususların tam bir kağıda eksiksiz olarak doldurularak bildirilmesi.
 

 

İDARE

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

T.C. ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/112233
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): Ali Veli
KARŞI TARAF (DAVALI): İDARE
İSTEMİN ÖZETİ : İdare’nin 08.01.2014 tarih ve 021/2014 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 09/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan- Üye – Üye

 
 
DOSYA İADESİ

T.C.
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/112233
ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİNE
Mahkemenizce İtiraz için gönderilen 2012/112233 sayılı dosyası incelenmiş olup,
mahkememizce verilen 18/02/2014 tarih ve 2014/332211 karar sayılı esas sayılı kararı ve dosyası
mahkeme dosyanızla beraber iade edilmek üzere yazımız ekinde gönderilmiştir.
Gereği rica olunur. 04/04/2014
Başkan
Katip

 
 

İCRA 

MAAŞ HACİZ

T.C.
ANKARA
16. İCRA DAİRESİ
DOSYA NO:2013/112233
GAYRİMENKUL LTD. ŞTİ.
KIZILAY-ANKARA
ALACAKLI: ALİ VELİ
BORÇLU: VELİ ALİ
BORÇ MİKTARI:3.500,00 TL
Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaşı veya ücretinin borç
bitinceye kadar 1/4’ünün haczine karar verilmiştir.
Karar dairesinde ve İİK’nun 355. Maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve
borçluların almakta olduğu maaş veya ücret miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç
bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize
gönderilmesi;
Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayıp
mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi, bu madde
hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı Kanunun 356.
Maddesi gereğince maaşınızdan veya zair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 357. Madde
gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.
İCRA MÜDÜRÜ
BORÇLUNUN NÜFUS BiLGiLERi…

 
 
TİCARET ODASINDAN BİLGİ İSTEME

Yukarıda dosya numarası yazılı dosyamız borçlusu şirket hakkındaki güncel bilgilerin, ticaret
unvanı, faaliyet merkezi, şubeleri, tebliğe yarar adresleri, şirket ortakları ve şirket yetkilileri
ve hisse oranları (adres ve kimlik bilgileri ile), imza sirkülerinin ayrıca şirket faaliyetine
devam edip etmediğinin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorulmasını talep ederim.

 
HACİZ TALEBİ

Borçlu Danışmanlık. Tic. Ltd. Şti. kendisine 13.02.2013
tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmemiştir. Ödeme emri kesinleşmiştir. Borçluya
ait Kızılay/ANKARA adresinde ve tespit edilecek diğer
adreslerinde menkul mallarının haciz ve muhafazasını, bunlar borcu karşılamadığı takdirde,
bildirilen banka hesaplarına, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ve taşıtlarına,
gayrimenkullerine haciz konulmasını talep ederim.11.06.2013