NOKELİMEAÇIKLAMA
1ACİZ VESİKASIBorç ödemeden aciz belgesi. Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen belge.
2AHDE VEFASöze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
3AHZUKABZAlacaklarının elde olunabilmesi için kişinin bir başkasına verdiğialıp verme yetkisi.Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı
4ALENİYETAçıklık. Mahkemelerde kimi istisnalar dışında,duruşmaların herkese açık olması
5ANTREPOGümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar
6APOSTİLBir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir
belge onay sistemidir.
7ARZUHALDilekçe
8AYNİ HAKLARKişilere eşyalar üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan mutlak haklar.
9AZİL-AZİLNAMEAzil belgesi, işten uzaklaştırma belgesi.
10BASİRETLİ TACİR
11BECAYİŞİki memurun kendi istekleri ve ilgili makamın onamı ile görev yerlerini değiştirmeleri.
12BERAATAklanma
13BİLA TEBLİĞTebligat yapılmadan
14 BİLANÇOBir kuruluşun belli bir tarihte alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren kısa muhasebe cetveli, işletmenin belli bir
tarihdeki iktisadi ve mali durumunu yansıtan varlık ve kaynak yapısını gerçeğe uygun ve doğru biçimde gösteren tablo ,
envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleriyle düzenlenmiş özet
15BONOBir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.
16BUTLANGeçersizlik
17CEBRİ İCRAZorla icra
18CİRANTAEmre yazılı senedi başkasına devreden kişi.
19CİROTicari senedin, arkasına yazılan yazı ile yada imza ile başkasına devri
20CÜRÜMKabahat olmayan
21ÇEKÖdeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi
22DEFİBorçlunun borcunu yerine getirmekten kaçınmak için dayandığı hukuksal neden
23DELİLKanıt, tanıt, ipucu. Bir olayı kanıtlamaya yarayan şey.
24DEPOZİTOBir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat.
25DERÇSokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme
26DERDESTGörülmekte olan
27DESİSEAldatma, oyun, düzen, hile, entrika.
28ECRİMİSİLHazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir
zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle
elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.
29EDA DAVASIBir işin yapılması yada yapılmaması istemiyle açılan dava
30EDİMAralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü  bulunduğu bir davranış biçimi
31FAHİŞAşırı, ağır, çok fazla. Ölçü dışı
32FER-İBağımlı , ekli, eklentili.
33FERAGATEl çekme , vazgeçme, kaçınma
34FESİHBir hukuksal işlemin iradi olarak ortadan kaldırılması
35FEZLEKEBir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş
raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir.
36FUZULİ İŞGALBir taşınmaz mal üzerinde, mal sahibinin izni olmaksızın işgal
37FUZULİ ŞAGİLFuzili işgalde bulunan kişi
38FAAL NEDAMETBir kimsenin suçu oluşturan eylemle ilgili tüm hareketleri tamamladıktan sonra kendi iradesiyle sonuçun doğmasını önlemeye çalışması
39GABİNBir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır
40GIYABHazır ve mevcup bulunmak
41HACİZEl koyma
42HACİRBir kimsenin medeni hakları kullanma yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılması
43HAKKANİYETHak ve adalete uygunluk, doğruluk
44HAKSIZ FİİLBir kimsenin başkasını zararına neden olan hukuka aykırı eylemi
45HAKSIZ İKTİSAP(SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME)Bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin mal varlığı alehine meydana gelen artma ya da azalmama durumu
46HALEFİYETBir başkasının yerine geçmek
47HALENDARZarar vermek, zarara uğramak
48HAPSEN TAZYİKBir kimseyi yapmak zorunda olduğu edime yerine getirmek amacı ile hapsetmek. Hapsederek zorlamak
49HASILATGelir, kazanç
50HASILAT KİRASİÜrün kirası
51HASIMBir davada karşılıklı konumlarına göre davacı ve davalının her biri
52HAVALEYollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.
53HİBEBağışlama
54HİMAYEKoruma, korunma
55HİTAMSon ,bitim , tükenme , nihayet
56HİZMET SÖZLEŞMESİİşcinin işverene bağımlı olarak bedeni yada fikri emek sunması ve işverenin de buna karşılık belirli bir ücret ödemesi esasına dayanan sözleşme
57HÜKMÜN ŞAHSİYETİ
58HÜKÜMLÜHakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse.
59HÜSNÜNİYETİyi niyet. İyiye çekme.
60HUSUSİÖzel , kişiye ait
61İADE-İ MUHAKEMEMuhakemenin iadesi,yargılamanın yenilmesi.
62İBRABir kimsenin zimmetini haktan beri kılmaktır ki, iki kısımdır : biri ibra-i iskat, diğeri ibra-i istifadır.
63İBRAZTicari senetler muamelelerinde senedi, hamilin muhataba veya borçluya göstererek kabulünü veya tediyesini istemesine denir.
64İCAZETİzin, onay, onaylama
65İCMALKısaltma, özetleme, özet. Genel toplam
66İÇTİHADÖzel görüş, anlayış, kavrayış
67İÇTİMABirbirinden tamamen bağımsız olan suçları bir araya getirme
68İFLASBorçlarını ödemekten aciz olduğu mahkeme kararı ile saptanmış ve ilan edilmiş olan borçlunun durumu
69İHKAKI HAKBir hakkı usulüne göre ortaya koyma
70İHTİLATEski Hukuk’ta iki malın birbiriyle karışma ya da birleşmesi
71İHTİRAZI KAYITBir sözleşmede belirli konularda serbest kalmak isteyen tarafın bu konudaki beyanı, ileri sürdüğü koşul
72İHTİYARİİsteğe bağlı , seçmeli , istemli
73İHTİYATİ TEDBİRKoruyucu önlem
74İHZARHazır bulundurma, hazır hale getirme. Duruşmalarda hâkim önünde hazır bulundurma.
75İKAMETGAHBir kimsenin yerleşmek kast ve niyetiyle oturduğu yer
76İKTİSAPKazanma, kazanım edinme,bir şeyin mülkiyetini elde etme
77İLAMBir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge.
78İLLİYET BAĞINeden -sonuç ilişkisi
79İMTİYAZAyrıcalık, farklılık
80İNTİFAYararlanma,faydalanma,bir şeyden istifade etme
81İNTİHALÇalıntı
82İNTİKALBir maldaki tasarruf hakkının yasayla belirli kimselere geçmesi
83İPOTEKBir alacağın güvence altına alınması için kurulan taşınmaz rehni
84İRTİFAK HAKLARITaşınmaz sahibinin ,bir kişi yada başka bir taşınmaz sahibine karşı kendi mülkiyet hakkına ilişkin yetgilerden bir kısımın
kullanılmaz durumuna getirilmesine neden olan yükümlülük
85İSTİCVAPSorgu. Sorguya çekme
86İSTİHKAKHak istemek,hak ediş, bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma,kazanılan şey hak edilen
87İŞTİRAKKatılma, ortak olma,ortaklık,herhangibir şirketin,başka şirketteki hissesi sebebiyle o şirkete ortak olması
88İSTİRDATGeri alma,alınma,geri isteme. Verilmiş yada gönderilmiş birşeyin geri gönderilmesini istem.
89İSTİSNA SÖZLEŞMESİYüklenicinin ücret karşılığında,iş sahibi için eser ortaya çıkarması borçlandığı sözleşme
90İTHAMSuçlama. Bir kimseye suç yükleme
91İZALE-İ ŞÜYUOrtaklığın giderilmesi davası
92KABULİ RÜCURücu edilebilir, dönülebilir.
93KABZAlma,elde tutma,edinme
94KADASTROArazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi;
95KADÜK OLMADeğer yitimi.
96KAGİRTaş yada tuğladan imal edilmiş yapı
97KAMBİYO SENETPoliçe,bono ve çek’ten oluşan senet türleri
98KAMBİYO TAAHHÜDÜTicari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç
99KARİNEİpucu,belirti,bilinenbir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması
100KARZÖdünç
101KAT İRTİFAKIYapılmakta ya da ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması
yükümünü doğuran bir itifak hakkı
102KAYYUMBelirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya malvarlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişidir.
103KAZAİ MERCİYargı oranı,mahkeme,yargısal kat,yargı organı
104KAZUİSTİKKurala bağlı, kuralcı
105KONİŞMENTOTaşıma senedi olarak bilinen,üzerinde yükleyici,alıcı,ihbar merci bilgileri olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kuvvetli evraktır.
106KONKORDATODürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla,alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini,tamamı
107KOVUŞTURMASoruşturma,tahkikat
108KÜŞADAçma; işletmeye açmak
109LAFZ (LAFIZ)Söz. Yazılı bir hukuk kuralının,metninde kullanılan kelimeler bakımından anlamı
110LAYİHADilekçe,yazılı dilek,istek,tasarı
111LEHTARSenet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir
112LOKAVTİşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır
113LÜKATABuluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.
114NAFAKABir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.
115NAİPVekil.
116NASI IZRARBaşkasının malına zarar verme suçu
117NAVLUMDeniz taşımacılığında yük ve yolcu için ödenen para
118NEMABüyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz
119NESEPAna baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ.
120NİHAİ KARARMahkemenin yargılama sonunda davayı bitirmek üzere verilmiş olduğu son karar
121NORMKurallaşmış ilke,yasa,kanun,mevzuat hükü,yasal durum,yerleşmiş kural,nizam,hukuk emri,standart
122OBJEKTİF İYİNİYETBir kimsenin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken doğrulukla hareket etmesi.Herkes haklarını kullanmada ve borçlarını yerine getirmede iyi niyet kurallarına uymak zorundadır.
123OLASI KASTFailin asıl amacı suça ulaşmak değildir fakat işlediği suç olmayan fiil ile meydana bir suçun meydana
gelmesidir
124ONAMAOnamak işi, uygun bulma, tasvip.
125ÖLÜME BAĞLI TASARRUFÖlümden sonra  sonuç doğurmak üzere yapılan hukuksal işlemler
126ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİTaraflardan birinin,ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla,malvarlığını yada bir kısım malları diğerine
geçirme borcu altına girdiği sözleşme
127PAFTAKadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.
128PARSELİmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.
129PAYDAŞBir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.
130PEY SÜRMEKBir sözleşmeyi yapmak için ileri sürülen taminât miktarı önerilen bedel, şart-ı cezâî miktarı.
131POZİTİF HUKUKBelirli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kuralların tümü
132RAYİÇSürüm değeri,geçerli olan
133REDDİYATBir görüşü reddetmek için yazılan yazı
134REHİNBir alacağın güvence altına alınması için taşınır ya da taşınmaz eşya üzerinde,kurulan ayni hak
135REPLİKCevaba cevap
136RE’SEN Kendi başına, kendiliğinden.
137RİZİKORisk,zarara uğrama,sakınca yaratma tehlikesi
138RÜSUMResimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler
139RÜÇHANÖncelik; üstünlük; imtiyaz
140SAFAHATEvreler, safhalar
141SAİKBir hukuksal işlemin yapılmasında güdülen amaç
142SARFI NAZAR ETMEKSaymamak,göz ardı etmemek,vazgeçmek
143SARFİYATHarcamalar,giderler
144SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEHaksız iktisap
145SEHVENYanlışlıkla.
146SELEFÖnce gelen kimse
147SEMENSatış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para
148SEMEREBir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere
149SİNKAFLIAğıza alınmayacak küfür cümlesi
150SIRA CETVELİİcra Hukuku’nda,alacaklıların birden çok olması halinde,elde edilen paranın alacaklılar arasında nasıl dağıtılacağını gösteren cetvel
151SORUŞTURMASuçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların toplanması işleminin tümü.”
152SÜKNAOturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.
153ŞUFAÖnalım; öncelikli alım
154UHDEGörev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin yapılacağına söz verme
155ÜST HAKKIBir kimseye,başkasına ait arazideki yapının maliki olma yetgisi veren bir irtifak hakkı
156YED-İ EMİNAnlaşmazlık konusunda bir malı koruması için kendisine verilen kişi
157ZİLYETLİKBir eşya üzerindeki fiili egemenlik
158ZİMMETBir memur kendisine emanet edilen ya da görevi gereği korunması gereken para,senet ya da malları kendine mal etmesi
159ZİMMİİslam Hukuku’nda bir İslam devletinin uyruğu olmuş gayrı müslim.
160ZUHULENsehven, yanlışlıkla, hata sonucu
161MAĞDURHaksızlığa uğramış
162MAHCURVesayet altına alınmış kişi; kısıtlı
163MAHCUZHaczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş
164MAHDUTSınırlanmış; tahdit edilmiş
165MAHFUZSaklı; gizli
166MAHSUPHesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş
167MAKTUGötürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız
168MALİKSahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan
169MALUMATBilgi
170MAMELEKMalvarlığı
171MATBUBasılı; basılmış
172MATRAHBir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer.
173MAZBATATutanak
174MEBLAĞPara tutarı,akçe
175MEÇHULBilinmeyen; tanınmayan
176MEHİLBir ödevin yerine getirilmesi ya da bir işlemin yapılabilmesi için yasa,yargıç ya da ilgili kişinin verdiği,belli ettiği süre
177MEMNUMenedilmiş; yasaklanmış; yasak
178MENETMEKMen etmek
179MENFİOumsuz.Sürgün,sürgün edilmiş,sürülmüş kimse
180MENFİTESPİTOlumsuz saptama davası
181MER ‘İYETYürürlük
182MESNETDayanak
183MEŞRUMÜDAFABir kimsenin,kendisine ya da başkasına yapılmış haksız bir saldırıya karşı yaptığı savunma
184MEŞRUHATLI
185MEZKURBahsi geçen, Zikredilen
186MİNVALTarz,şekil,yol
187MİRASÖlen kişinin malvarlığının bir bütün olarak bir ya da birkaç kişiye geçmesi
188MUACCELIvedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş
189MUADİLDenk,eşdeğer,karşılayan,eşit
190MUAFİYETAffedilmiş olma,bağışık tutulma,bağışıklık,yükümlülüklerin dışında tutulma
191MUALLAKHavada boşta duran; sürüncemede kalmış
192MUARAZAÇekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga
193MUAYYENBelirli; belli; saptanmış
194MÜBADELEBir şeyin başka birşeyle değiştirilmesi
195MÜBAŞİRTebligatın yapılması,duruşmalarda disiplinin sağlanması vb. Konularda hakimin verdiği görevleri yerine getiren adliya görevlisi
196MÜCAVİRKomşu olan,yanında bulunan
197MÜDAFİCeza yargılama yönteminde,sanığın haklarını koruma göreviyle yükümlü bir kamu işi gören ve bu bakımdan yasanın aradığı kimi koşulları üstünde toplayan kişi
198MÜDAHİLMüdahale eden
199MÜDDEABİHDava konusu,dava olunan şey
200MÜEBBETSonsuz; süresiz
201MÜESSİRTesirli,tesir eden,etkili,dokunaklı
202MÜEYYİDEHukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak için yasalara konan zorlayıcı hükümler
203MÜFLİSİflas eden kişi
204MUHAKEMEYargılama
205MUHARRERYazılı; yazılmış
206MUHTIRABir hususu hatırlamak üzere yazılan yazı,uyarı yazısı,yazılı bildirim,andıç
207MÜKELLEFYükümlü; ödevli; görevli
208MÜKERRERTekrarlanmış, yenilenmiş
209MÜKTESEPKazanılmış kazanılmış hak
210MÜLAHAZADüşünce,görüş
211MÜLGAKaldırılmış, ilgâ edilmiş.
212MÜLKİYETBir eşya üzerinde doğrudan doğruya ve en geniş biçimde egemenlik yetgisi sağlayan ayni hak.
213MÜMESSİLBaşkasını temsil eden kimse,temsilci.temsil yetgisi yasadan velayet,vesayet ya da sözleşmeden doğar.
214MÜMEYYİZİyiyi kötüden ayırma yeteneği. Bir hükmü temyiz eden kimse.
215MÜHASİPÖzel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının tertip ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, yöneten, muhasebe ile ilgili problemleri
hakkında tavsiyelerde bulunan kişi
216MÜNDERECATİçindekiler
217MÜNFERİTYalnız olan,tek,ayrı,kendi başına,tek tük
218MÜRAFAASözlü duruşma; genellikle Yargıtay’da veya İdare Mahkemelerinde yapılan duruşmaya verilen ad
219MURİSKazandıran,veren,miras bırakan,ölümüyle,hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi
220MÜRURU ZAMANZaman aşımı
221MÜSADAREBir kimsenin taşınır ya da taşınmaz malının kendi rızası olmaksızın hükümet kuvvetleri tarafından elinden alınması zoralım
222MÜŞTEKİŞikayetçi,yakınıcı
223MÜŞTEMİLAT
224MÜSTEMİRSürekli,kesintisiz
225MUTADAlışılmış; âdet olunmuş; normal
226MUTAKABATUzlaşı
227MÜTALAAdli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler
228MÜTEFERRİKAyrılmış, dağınık.
229MÜTEKABİLİYETBir devletin,başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki yada fiilli bir davranış biçimine karşılık,diğer devletinde aynı şekilde davranması
230MÜTEMMİM CÜZBütünleyici parça
231MÜTESELSİLDanışmalı,zincirleme,artarda
232MUVAFAKATUygun görme; onama; razı olma; rızası olma
233MUVAZABedel,ivaz,karşılık
234MÜZEKKEREYargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı.
235MÜZAHERETYardım; koruma
236MÜZAYAKASıkıntı, darlık, parasızlık.
237VADEBelirlenen süre, borcun ödeme zamanı, ifa zamanı. Ecel, ölüm, ölüm olayı.
238VALÖRBankacılıkta, faizin fiili olarak hesabına esas alınan tarihe VALÖR denir. Bankadan çekilen para için aynı günün, yatırılan para için tahsil edilen tarihi izleyen ilk iş günü VALÖR olarak kabul edelir.
239VARANTİRehin senedi
240VARESTEKurtulma, kurtulan, yoksun tutma, ilişiğinin kalmaması. Mahkemedeki duruşmalara gelme mecburiyetinin kalmaması.
241VEDİAEmanet. Saklama
242VEFA HAKKIGeri alım hakkı
243VEKALETVekil bırakanın vekiline yazılı olarak verdiği temsil belgesi. Genelde noterlerce düzenlenen ve hangi konularda ne şekilde
müvekkili temsil edeceğini gösteren yazılı belge.
244VELAYETAna ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.
245VERASETMirasçı olma, soya çekim, bir kimsenin kendi atasına çekmesi.
246VESAYETKüçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini taşıyan kurum.
247VETOBir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme
248VİCAHİYargılama işlemlerinin davacı ve davalının yüzlerine karşı,onların hazır olduğu sırada yapılması

249 TENFİZ  İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme. Bir şeyi geçerli kılma.
250 TAHKİM : Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
251 : YEDİEMİN : Uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine verilen kişi; güvenilir kişi;
252 : VERASET İLAMI : Ölen bir kimsenin mallarına kimlerin ne miktar ve ne nisbetle mirasçı olacağını gösteren mahkeme kararı.
253 : TEMLİK : Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi