Sanal kumar, bahis, Şans, Talih Oyunları ceza davaları

Giriş

Sanal kumar, bahis, Şans, Talih Oyunları ilgili olarak internetin gelişimine paralel olarak Türkiye’de kumar ve bahis uygulamaları nedeniyle verilen cezalarında ciddi bir artış görülmektedir. Özellikle uluslar arası nitelikteki kumar ve bahis sitelerinde dünyanın hemen hemen her yerinden oyunlar oynanmaya başlanmıştır. Kumar oynanması yasak olan ülkelerdeki kişilerin kumar oynanması yasal olan veya belli lisans şartlarına bırakılmış olan ülkelerde kurulmuş internet sitelerinde oynadıkları oyunlar olayı hukuken daha da çıkmaz hale getirebilmektedir. Ülkemizde kumar oynatmak suç, kumar oynamak ise kabahat olarak düzenlenmiştir. Bahis ve benzeri talih oyunları ise halen devlet tekelinde belli şartlar altında oynanabilmektedir. Bu çalışmada dağınık şekildeki ilgili mevzuat maddeleri ışığında sunum yapılacak ve uluslar arası uygulamalara örnekler verilecektir.

Kumar oynamak ve oynatmak nedir?

Dilimize Arapça’dan gelen ‘kumar’ sözcüğü: “Ortaya para veya mal konularak oynanan bir talih oyunu.” anlamına gelmektedir. Kumar oynayan ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişidir. Kumar oynatmak ise , belli bir pay karşılığında , uygun bir yer temin ederek, kumar oynanmasını sağlamak, olarak tanımlanmıştır. Kumar oynatan gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kumar oynatan belli bir pay karşılığında , uygun bir yer temin ederek,ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişilere kumar oynanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu tüzel kişiler şirketler, dernekler, klupler olabilir.
Hukuki açıdan kumar, 818 sayılı Borçlar Yasasında ve 5237 sayılı Ceza Yasasında farklı açısından düzenlenmiştir. Borçlar Hukukunda kumar ve bahis kavramları  ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Medeni hukuka göre kumar: “Birden fazla kişinin eğlenmek , kazanç sağlamak yahut fikri yada bedeni ustalıklarını geliştirmek amacı ile , az veya çok ustalığa veya talihe bağlı birbirine zıt şartlar altında karşılıklı olarak aralarında kazanacak olana bir edim taahhüt ettikleri bir sözleşmedir”

Kumar oynatmak suç mudur?

Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın Gençliğin korunması başlıklı 58.maddesinin 2.fıkrasına göre; Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
Görüldüğü üzere Türkiye’de kumar oynamak ve oynatmak ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında doğrudan bir düzenleme olmayıp kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan devletin gençleri koruyacak tedbirleri almasının gerektiği belirtilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nun Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başlıklı 228.maddesine göre Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.
Kumar oynatma suçu için görevli mahkeme sulh ceza mahkemeleri kapatıldığından asliye ceza mahkemesidir.

İnternette sanal kumar oynatmak suç mudur?

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet sitesi, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır.

Kumar oynamak suç mudur?

İnternette kumar oynamak suç değil kabahattir. Kabahatler Kanunu’nun Kumar başlıklı 34.maddesine göre Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.
Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu’na göre  kumar oynatmak suç olup,  kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir.
Kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır.

İnternette sanal kumar oynamak suç mudur?

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet sitesi, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.
İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır.

Kumar alacağı veya borcu mahkeme veya icra dairesi aracılığıyla talep edilebilir mi?

Borçlar hukukuna göre kumar borcu doğuştan eksik borç olarak nitelendirilmiş ; borçlu tarafından ifa edilirse , bu ifayı geçerli sayılmış ve bu ödemenin sebepsiz zenginleşme ve bağış teşkil etmeyeceği ,taraflara arasında esas olarak borç ilişkisinin varlığını ve borçlu borcu bilerek ödemiş olduğu gerekçesi ile ifa edilen borcun geri istenmesini mümkün kılmamıştır. Bahis borçlarından doğan alacaklar ile ilgili sözleşmeleri B.K. 19. ve 20. maddeleri kapsamına almış ve bu tür borçlarının ifası vaad edilemeyeceği gibi kefalet  veya rehin yolu ile teminat altına alınamayacağı ve takas edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Borçlar Kanunu 604.maddeye göre Kumardan doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
Borçlar Kanunu’nun 605.maddesine göre Kumar oynayan kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.
Kumar borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, kumarın usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da diğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir.

Sanal kumar oynatılan internet sitelerine erişim engellenebilir mi?

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİğin  Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan suçlar başlıklı 12.maddesine göre İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçlarına ilişkin yayınlarla ilgili olarak  erişimin engellenmesine karar verilir.
 

Bahis oynamak ve oynatmak nedir?

Hukuki açıdan bahis kelimesi : “… tarafların karşılıklı ve birbirlerine zıt iddialarını pekiştirmek (takviye etmek) için yaptıkları bir sözleşme anlaşılır ki , bununla beraber taraflardan her biri , kendi iddiasının yanlış çıkması hali için diğerlerine bir edim vaad eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Bahis oynatmak suç mudur?

İnternette kumar oynatmak Türk Ceza Kanunu kapsamında, internette kumar oynamak ise Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanununda bahis oynatmak ile ilgili bir ceza olmadığı gibi Kabahatler Kanunu’nda da bahis oynamakla ilgili yasal bir düzenleme yoktur.
Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını sanal ortamda internette oynatmak veya oynamak ise bu kanunlarda değil 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda düzenlenmiştir.
Bu Kanunun amacı; uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren, at yarışları hariç olmak üzere, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezî bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi ile hâsılattan pay verilmesi modeliyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu yasadaki düzenlemeler Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu’ndaki ceza, adli ve idari para cezalarından daha ağırdır.
 
 

SANAL KUMAR, BAHİS, ŞANS, TALİH OYUNLARI CEZA DAVALARI

SANAL KUMAR, BAHİS, ŞANS, TALİH OYUNLARI CEZA DAVALARI


 
 
http://www.sportoto.gov.tr/sayfa/87/mevzuat
 
Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları kapsamında kanunda tanımlanmış 6 suç tipi vardır.

 1. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar
 2. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına
  yer veya imkân sağlayanlar
 3. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının
  internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler,
 4. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para
  nakline aracılık eden kişiler,
 5. Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans
  oyunlarını oynamaya teşvik edenler,
 6. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar

 

İnternette sanal bahis oynatmak suç mudur?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

İnternette sanal bahis oyunlarındaki para nakline aracılık etmek suç mudur?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

İnternette reklam vererek sanal bahis oynamaya teşvik etmek suç mudur?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Sanal bahis internet sitelerinde kullanılan eşya ve kazanılan paralara el konulur mu?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesi kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Sanal bahis oynatan tüzel kişilere uygulanacak cezai yaptırım nedir?

5738 sayılı SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN kapsamında faaliyet göstermeyen kişi veya kuruluşlar kanunun verdiği yetkiye dayanmaksızın faaliyette göstermiş sayılmaktadırlar.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Sanal bahis oynatılan internet sitelerine erişim engellenebilir mi?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİğin  Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan suçlar başlıklı 12.maddesine göre İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçlarına ilişkin yayınlarla ilgili olarak  erişimin engellenmesine karar verilir.
 

Bahis oynamak suç mudur?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

İnternette sanal bahis oynamak suç mudur?

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda Fiziki ortam veya sanal bir ortam ayrımı yapılmadığından internette, web sitelerinde, cep telefonu mobil uygulamalarında, sosyal medya uygulamalarında Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bahis alacağı veya borcu mahkeme veya icra dairesi aracılığıyla talep edilebilir mi?

Borçlar hukukuna göre bahis borcu doğuştan eksik borç olarak nitelendirilmiş ; borçlu tarafından ifa edilirse , bu ifayı geçerli sayılmış ve bu ödemenin sebepsiz zenginleşme ve bağış teşkil etmeyeceği ,taraflara arasında esas olarak borç ilişkisinin varlığını ve borçlu borcu bilerek ödemiş olduğu gerekçesi ile ifa edilen borcun geri istenmesini mümkün kılmamıştır. Bahis borçlarından doğan alacaklar ile ilgili sözleşmeleri B.K. 19. ve 20. maddeleri kapsamına almış ve bu tür borçlarının ifası vaad edilemeyeceği gibi kefalet  veya rehin yolu ile teminat altına alınamayacağı ve takas edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Borçlar Kanunu 604.maddeye göre bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
Borçlar Kanunu’nun 605.maddesine göre bahse giren kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.
Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, bahsin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da diğer taraf  bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir.
Borçlar Kanunu’nun 606.maddesine göre Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, piyango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. İzin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hükümler uygulanır. Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, Türkiye’de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal korumadan yararlanamazlar.
Bu düzenlemelerin istisnası ise yasal ortamda oynatılan milli piyango , spor toto , loto , iddia ve at yarışlarıdır.
 

Sanal kumar ve bahis internet sitelerine para nasıl yatırılır?

Sanal kumar, bahis, şans ve talih oyunları olarak tabir edilen oyunlar internet web siteleri, sosyal medya uygulamaları, android ve ios cep telefonu aracılığıyla oynatılabilmektedir. Bu oyunlara kredi kartı, ön ödemeli kart, ATM nakit yatırma, banka havalesi ve eft gibi yöntemlerle para yüklenebilmektedir.
BTK veya mahkemeler, sulh ceza hakimlikleri tarafından yasadışı , illegal olarak tabir edilen Sanal kumar, bahis, şans ve talih oyunları olarak tabir edilen oyunlar internet web siteleri, sosyal medya uygulamaları, android ve ios uygulamalarına erişim engellenmesi uygulanabilmesine rağmen kullanıcılar çeşitli teknik yöntemlerle bu sitelere girebilmektedirler.
BDDK ve MASAK uygulamaları neticesinde yasadışı , illegal olarak tabir edilen Sanal kumar, bahis, şans ve talih oyunları olarak tabir edilen oyunlar oynatan kişi veya kuruluşlara fiziki veya sanal pos hizmeti verilmediğinden, verilse bile durdurulup geri alındığından son dönemde bu tür sitelerde yabancı ülkelere ait fiziki ve sanal poslar kullanılabilmektedir. Kullanıcıların kredi kartı harcamalarından bu işlemler takip edilebildiğinden kredi kartı dışındaki yöntemler daha cazip hale gelebilmektedir.
Ön ödemeli olarak tabir edilen prepaid kartlar aracılığıyla marketler, benzin istasyonları gibi yerlerden nakit para yüklemesi yapılabilmekte, ATM’den nakit yükeleme işleminin yanı sıra havale, eft yöntemleriyle veya kredi kartıyla da para yüklenebilmektedir. Kimlik tespiti gerektirmediğinden anonim olarak yapılabilen bu tür işlemlerle ilgili olarak bazı miktar sınırlamaları mevcuttur. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nin (sıra no 5) Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler;Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi, Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı yediyüzelli TL’yi,Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler.
Dolandırıcılık amacı taşıyan kişiler sahte, kaçak, izinsiz, yasal olmayan kumar ve bahis internet web siteleri kurmakta, sms, e-posta, reklam ve benzeri yöntemlerle buldukları kullanıcıların oynamasını ve ilk başta küçük miktarlarda kazanmalarını sağlamakta sonrasında büyük miktar para yatırıldığında kaybetmelerini sağlamakta veya kazansalar da bu paraları oyunculara ödememektedirler. Kendilerine sunulan bonus, hediye, kredi gibi vaatlere kanan kullanıcılar da kredi kartıyla ödeme yaptılarsa bankalara charge back, ters ibraz, harcama itirazında bulunmakta ama bankalar yapılan bu işlemleri genelde 3d ile yapıldığından bahisle reddetmektedirler. Banka havalesi veya eft ile yapılan işlemlerde de kullanıcıların karşısına çoğu zaman gerçek internet sitesi sahipleri yerine sahte nüfus cüzdanlarıyla açılmış banka hesapları veya işsiz, ekonomik durumu iyi olmayan kişiler çıkmaktadır. Hukuken paralarını alamayan bu kullanıcıların çoğu yasal takibe girmemek için savcılıklara cezai başvuruda ve suç duyurusunda bulunamamaktadırlar.
Bankalara yapılan charge back, ters ibraz, harcama itirazı dilekçelerinde genellikle böyle bir mal veya hizmetin alınmadığını ve gönderilmediğini buna rağmen kredi kartı ekstresinde bu ödemeleri gördüğünü belirterek bu miktarın iptal edilmesini istemektedirler. Mastercard ve Visa kuralları gereği olayın özelliğine göre 540 güne kadar bu itiraz süresi uzayabildiğinden kullanıcılar aradan uzun süre geçse de bu yöntemi denemektedirler. İşlemin 3d olması, kredi kartı borcu ekstresine itiraz edilmemesi, kredi kartı borcunun ödenerek kredi kartı limitinin açılarak tekrar harcanması gibi durumlarda bankalara genelde bu talepleri reddetmektedirler.
Milli Piyango İdaresi, sanal ortamda oyun oynatan bir sitenin karartılması istemiyle yargıya başvurdu. 30 sitenin daha engellenmesi için de rapor hazırlandı.

MEVZUAT

Anayasa

IX.  Gençlik ve spor
A.  Gençliğin korunması
Madde  58 – Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan  ve cehaletten korumak  için gerekli tedbirleri alır.
 

Türk Ticaret Kanunu

BEŞİNCİ KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ FASIL
Umumi Hükümler
A) Sigorta mukavelesi:
I – Tarifi:
Madde 1263 – Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısiyle bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.
Ruhsatname almamış olan bir şahıs ile, onun ruhsatname almamış olduğunu bilerek yapılan sigorta sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkındaki 504 ve 505 inci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar ki; Türkiye dışındaki sigortacılarla yapılmış bulunan sigorta akitleri bu hükümden müstesnadır.
Birçok şahısların birleşerek içlerinden herhangi birinin duçar olacağı her nevi tehlikeden (Rizikodan) doğan zararları tazmin etmeyi taahhüt etmelerine  “Karşılıklı sigorta” denir.
 

Türk Ceza Kanunu

Kanun Numarası           : 5237
Kabul Tarihi                  : 26/9/2004
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611
Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 43  Sayfa:
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.
 

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU

Madde 7 – (Değişik: 24/11/2004-5259/2 md.)
Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.
Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir.
Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.
Madde 8- (Değişik: 24/11/2004-5259/3 md.)
Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;
A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,
B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler,
C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,
E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,
F) (Ek: 28/12/2006-5571/1 md.) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar,
Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

BORÇLAR KANUNU

YİRMİ BİRİNCİ BAP
Kumar ve bahis
(A) ALACAĞIN DAVA EDİLEMEMESİ
Madde 504 – Kumar ve bahis, bir alacak hakkı tevlit etmez. Kumar yahut bahis için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçeler hakkında ve kumar ve bahis vasfını haiz olduğu takdirde borsaya dahil olan emtia ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli alış verişlerde dahi, hüküm böyledir.
(B) BORÇ SENEDİ İTASI VE BİLİHTİYAR TEDİYE
Madde 505 – Kumar oynıyan veya bahseden kimse tarafından imza edilmiş adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir şahsa devir edilmiş olsa bile bunlara müsteniden hiç hir kimse bir hak talep edemez. Kıymetli evrakın hüsnü niyet sahibı üçüncü şahıslara bahşettiği haklar mahfuzdur.
Kumar veya bahsin usulü dairesinde cereyanına kazaen veya diğer tarafın fiili neticesi olarak bir mani haylulet etmiş veya bu diğer taraf hile ve desise ika etmiş olmadıkça bilihtiyar verilen kumar akçesi geri alınmaz.
(C) PİYANGO
Madde 506 – Hükümet tarafından müsaade edilmiş olmadıkça, piyango hiç bir alacak hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu takdirde piyango hakkındada kumara mütaallik hükümler tatbik olunur.
Ecnebi memleketlerde müsaade ile tesis edilen piyangolar Türkiye’de kanunun himayesinden istifade etmezler. Meğer ki salahiyettar olan makam bunlara ait biletlerin satılmasına müsaade etmiş olsun.

İCRA İFLAS KANUNU

Şirket yönetimi için kayyım tayini
Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.
(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden karşılanır.
(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre başvurabilirler.
(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
ON ÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve hileli iflas
I – TAKSİRATLI İFLAS
Taksiratlı iflas halleri:
Madde 310 – Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bulunan müflis taksiratlı sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır:
1 – Ziyanları için makul sebepler gösteremezse;
2 – Evinin masrafları hadden fazla ise;
3 – Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde külliyetli para sarfetmişse;
4 – Borcunun, mevcudu ile alacağından çok olduğunu bildiği halde bu vaziyetinden haberleri olmıyan kimselerden ehemmiyetli miktarda veresiye mal satın yahut borç para almış ise;
5 – (Değişik: 29/6/1956-6763/42 md.) Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise;
6 – Mevcudu ile alacağından çok fazla mebaliğ için senetler imza etmiş ise;
7 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/128 md.) İflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi veya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmemiş ise;
8 – İşlerini terkederek kaçmış ise;
9 – Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden iflasına hükmolunmuş ise;
10 – 178 inci maddenin son fıkrası hükmüne riayet etmeyipte bir sene içinde iflası vuku bulmuşsa.
Kanun No. 5326     Kabul Tarihi : 30.03.2005   Yayın Tarihi 31/03/2005

KABAHATLER KANUNU

Kumar
MADDE 34.- [1] Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
[2] Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
Sanal ortama da oynatılan kumar: Online kumar, e-kumar, internette kumar, online Casino veya sanal kumar gibi değişik ifadeler ile adlandırılmaktadır. Sanal kumarın hukuki olarak bir tanımı yapılmamıştır. Ancak bir tanım yapmak gerekirse : Bilişim ortamlarında , şansa ve beceriye dayanan , oyun araç ve gereçleri ile veya bir kasaya karşı para veya benzeri maddi değerler karşılığı oynatılan oyunlardır. Tanımda, bilişim ortamları terimiyle anlatılmaya çalışılan : İnternet , İnteraktif televizyon ve artık günümüz teknolojileri ile cep telefonlarıdır.
İlk Türkçe kumar sitesini, 2000 yılında, Türklerin sanal kumara ilgisini fark eden Anthony Mataye adlı bir Amerikalı tarafından kurulmuştur. Kumar tutkunlarının yüzde 2.5’ini Türklerin oluşturduğunu ortaya çıkaran Mataye, Güney Amerika yakınlarındaki Antigua isimli bir adaya giderek kumar lisansı almıştır. Siteye isim olarak da Türkçe’de oyun kağıtlarında en çok kullanılan kelimelerden biri olan “as” sözcüğünün içinde olduğu “ascasino.com”‘u seçerek ilk Türkçe kumar sitesini kurmuştur.
 

SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılmasının takibi ve denetlenmesi, ilan ve reklamlarının önlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, talih oyunlarını kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatan ve bu oyunları organize eden veya reklam ve sair yollarla tanıtımını yapan, teşvik eden gerçek ve tüzel kişiler ile internet servis sağlayıcılarını kapsar.
(2) Ancak, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunla düzenlenen müşterek bahisler bu Yönetmelik kapsamına girmez.
Tanımlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Talih Oyunları Daire Başkanlığını,
b) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğini,
ç) Sanal Ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını,
d) Talih Oyunları: Sanal ortamda, beceri ve şansa dayanan, oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı ya da oyun makinelerinde oynatılan oyunları,
ifade eder.
Sanal ortamda oyun, faaliyet ve reklam yasağı
MADDE 5  (1) Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz.
(2) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarının oynanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamları yapılamaz.
(3) Sanal ortamda talih oyunlarının tanıtılması amacıyla farklı bir görüntü ile tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici, özendirici reklam yapılamaz.
Sanal ortamda yasaklanan oyunların takibi ve denetlenmesi
MADDE 6  (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yasaklanan oyun, ilan, reklam ve benzeri faaliyetler Başkanlıkça takip edilir.
(2) Başkanlıkça, sanal ortamda oyun düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler tespit edilir.
(3) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarını düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında İdarenin denetim elemanları ya da kendilerine denetim yapma yetkisi verilen personel tarafından Genel Müdür onayı ile inceleme ve araştırma başlatılır.
(4) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun, Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ve 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kanun dışı olarak talih oyunları oynatan veya ilan veya reklam veren gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bu oyunların oynatıldığı veya ilan veya reklamın yayınlandığı sanal ortamların yayın adresleri, menşei, ülke ve/veya ülkeleri, biliniyorsa bu oyunları oynatan gerçek ve tüzel kişiler ile oyunların oynandığı veya ilan veya reklamların yayınlandığı sanal ortamlarla ilgili olarak alınması veya uygulanması gereken tedbirlerin yer aldığı bir inceleme ve araştırma raporu otuz gün içinde düzenlenir.
(5) Başkanlıkça, inceleme raporu ve ekleri, idari ve adli merciler nezdinde hukuki sürecin işletilmesi için, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
İdareye ve yargı mercilerine başvuru
MADDE 7  (1) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve inceleme raporu ile oynatıldığı tespit edilen talih oyunlarına ilişkin sanal ortamlara ve/veya internet sitelerine hizmet veren servis sağlayıcılarının bu sitelere ve/veya sanal ortamlara yönelik hizmet ve yayınlarının durdurulması ve yasak eylemlerin cezalandırılması istemiyle Hukuk Müşavirliğince ilgili yargı mercileri nezdinde derhal başvuruda bulunulur.
(2) İnceleme raporunda, sanal ortamda talih oyunlarına ilişkin ilan ve reklam bulunduğunun belirlenmesi halinde, Başkanlıkça Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen rapor ve ekleri, Hukuk Müşavirliğince gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.
Yargı kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 8  (1) İlgili yargı mercilerince talih oyunlarının oynatıldığı sanal ortamların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, Hukuk Müşavirliğince bu karar gereği için derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilir.
 

ASKERi CEZA KANUNU

ON BİRİNCİ FASIL
Askerlik haysiyetine ve şerefine dokunan suçlar ve cezaları
Şeref ve haysiyete dokunan fiiller ve cezaları :
Madde 150 – 1. A: Asarı gizlenemeyecek derecede sarhoş olanlar ;
B: Askeri elbise ile umumhanelere, kumarhanelere veya sair haysiyete dokunan mahallere giren;
C: Askeri elbise ile halk nazarında mayup görülen kimselerle bilerek refakat eden askeri şahıslar bir aydan altı aya kadar hapsolunur.
2. Az vahim hallerde kısa hapis cezası verilir. (2)
 

ASKERİ HAKİMLER KANUNU

 
Askeri hakim ve askeri savcı olmak için genel şartlar:
Madde 1 – (Değişik: 10/11/1983 – 2948/1 md.)
Askeri hakim ve askeri savcılık sınıfına kabul olunabilmek için:
A) Türk vatandaşı olmak,
B) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak,
C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak.
D) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, yahut kendisinin veya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmadığının veya kedisinin yasa dışı tutum ve davranışları olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak,
Şarttır.
Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak askeri hakim subaylar hakkında yapılacak İşlem:
Madde 22 – (Değişik: 17/7/1972 – 1611/1 md.)
(…) (3) yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde askeri hakim subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabilir.
A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma:
(1 ve 2 numaralı alt bentler iptal; An.Mah.’nin 14/12/1998 tarih ve E.; 1998/39, K.; 1998/78 sayılı kararı ile)
B) Yetersizlik sebebiyle ayırma:
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında;
a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 sinden az olan yüzbaşı binbaşılar ile % 60 ından az olan yarbay – albaylar,
b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 ve daha yukarısı olup da % 60 dan az olduğu için iki yıl daha denendiği halde rütbe terfii edemeyen yüzbaşı-binbaşılardan bu ikinci yılda veya müteakıp yıllarda sicil notu itibariyle kademe ilerlemesi de yapamayanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli bulunmayanlar,
2. Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ının aşağısına düşenler,
3. Rütbe bekleme süresi içindeki mesleki sicil notlarından en az iki yıla aidolanı mesleki sicil tam notunun % 50 sinden aşağıya düştüğü için meslekte kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar,
Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
C) Disiplinsizlik ve ahlaki durumu sebebiyle ayırma:
Askeri Yargıtay üyeleri ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak şartı ile;
Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları icabı Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması,
2. Hizmetin ve hakimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenleyememesi,
3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara ve borçlanmaya düşkün olması,
4. Silahlı Kuvvetlerin ve hakimlik meslekinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunması,
5. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsediklerinin anlaşılması,
Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeni ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idari sicil üstlerince süre söz konusu olmaksızın her zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak yapılır.
Sicillerde, yukarıdaki sebeplerden hangisine göre kesin kanaate varıldığı belirtilir.
Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre kati işlem yapılır. (1) (2)
3. (Ek: 22/12/1934 – 2632/4 md.; Mülga: 11/12/1935 – 2862/14 md. Yeniden Yürürlük: 29/1/1936 – 2908/1 md.; Mülga: 9/7/1956 – 6781/1 md.)
Kumar oynayanlar :
Madde 151 – Kumar oynayan askeri şahıslar birinci defasında bir aya ve tekerrüründe altı aya kadar hapsolunur. (1)
 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

Madde 3 – Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :
A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)
B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :
1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,
2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,
C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri :
1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatları, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.
Madde 4 –  Çalışma  süreleri  ve  fazla  mesai  ücreti hakkındaki genel hükümler saklı  kalmak  şartiyle  çarşı  ve  mahalle  bekçileri  genel olarak güneşin batışı saatinden  doğuşu  saatine  kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından ge-
cikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.
 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

Geçici Madde 6– A) 179 sayılı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile kurulan “Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü”nün adı ve kadro unvanı “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19/A maddesi olarak eklenen “Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı” ile ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmış ve “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” nün görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a)Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir gençlik yetiştirilmesine yönelik gençlik yayınları hizmetlerinde bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak,
b) İzciliğin gelişmesini ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Gençlik merkezleri, hostelleri, kampları v.b. tesislerin yapılmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak,
d) Yurt içi ve dışı resmi gençlik faaliyetlerinin koordinatörlük görevini yapmak,
e) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
f) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmaları yapmak değerlendirmek ve yayın ve dökümantasyon hizmetlerinde bulunmak,
g) Gençlik faaliyetlerine ait araç, gereç, mükafat ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
h) Gönüllü gençlik hizmetleri ile boş zamanları değerlendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan ve yürüten “Gençlik Birlikleri” nin programlarını düzenlemek ve desteklemek, takip ve denetim altında bulundurmak,
i)Gençlik derneklerinin kayıt ve tescillerini tutmak denetlemek,
j) Gençlik faaliyetlerinde görev alacak resmi ve fahri görevlilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,
k) Milli ve milletlerarası gençlik faaliyetlerinde resmi merci görevini yürütmek,
l) Gençlerin; serbest zamanlarını sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek; ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve beceri kursları düzenlemek,
m) Gençliğin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
n) Gençlik turizmi faaliyetlerini yerine getirmek,
o) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
B) (A) fıkrasına göre değiştirilen “Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ile kaldırılan “Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı” nın personeli mevcut statü ve haklarıyla “Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ne devredilmiş olup, bunlar durumlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
 

FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA  BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası              : 7258
Kabul Tarihi        : 29/4/1959
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 9/5/1959   Sayı : 10201
Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 40   Sayfa : 988
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 – (Değişik: 22/2/2007 – 5583/1 md.)
(Değişik birinci cümle: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur. 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek bahis ile şans oyunları oynatma hak ve yetkileri saklıdır.
Madde 2 – (Değişik: 22/2/2007 – 5583/2 md.)
(Mülga birinci cümle: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir.
Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.
Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirler ile Müşavirlerden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir.
1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.
c) Fikrî ve sınaî mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.
ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.
d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.
g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına önermek. (1)
Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde tek yetkilidir. Gençlik ve Spor Bakanlığının izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir. (1)
2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak.
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak.
c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek.
ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek.
d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek.
e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek.
f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek.
g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak.
ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.
h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek.
ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak.
i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek.
j) Gençlik ve Spor Bakanlığınca veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek. (1)
––––––––––––––––
(1) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, (g) alt bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, (g) alt bendinden sonra gelen paragrafta yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, (2) numaralı bendin (j) alt bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu  kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.
4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek  veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) (Değişik: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek.
b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek.
c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır:
a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak.
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir.
12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır.
13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/214 md.) Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Müdürü görevlerine 65 yaşını dolduranların ataması yapılamaz.
(Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Başkan, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başkan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından da aynı usule göre görevlendirilebilir. Teşkilat Başkanlığında başkan yardımcılığı ile birim amirliklerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından görevlendirme yapılabilir.
Madde 3 – (Değişik: 13/7/1984 – 3040/1 md.)
Müşterek bahis hasılatı iştirakçilerin kolon başına ödeyecekleri iştirak bedellerinin toplamından oluşur. Bu hasılattan zarurı masraf karşılıkları çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının Spor Genel Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetmelikle tespit olunur. (1)
Kupon bedeli tahsilatı zaruri masraf karşılıklarına ilave edilir. Her nevi Spor Toto gelirinin bankalarda muhafazası sonucu elde edilecek faiz gelirleri yıl sonunda zaruri masraf karşılıkları hesabına devredilir.
Madde 4 – (Değişik: 13/7/1984 – 3040/2 md.)
Üçüncü madde gereğince Spor Genel Müdürlüğünce temin olunan meblağın (Değişik ibare : 23/5/2000 – 4568/4 md.) tamamı(1) her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarfedilmek üzere adı geçen Genel Müdürlük bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur. (2)
(İkinci ve üçüncü fıkralar mülga : 23/5/2000 – 4568/5 md.)
Madde 5 –  (Değişik: 23/1/2008-5728/256 md.)
Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar, oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Her türlü bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Bu maddede tanımlanan suçlarla bağlantılı olarak, her türlü bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu maddede tanımlanan suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 6 – (Mülga: 22/2/2007 – 5583/4 md.)
Ek Madde 1 – (11/1/1983 – 2777/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. Değişik: 22/2/2007 – 5583/5 md.)
Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunları tertip ve uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.
Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Geçici Madde 1 – (7258 Sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis masrafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat ile karşılanır.
Geçici Madde 2 – (13/7/1984 – 3040/3 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde teselsül için numaralandırılmıştır.)
Kupon geliri olarak Spor – Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.
Geçici Madde 3 – (Ek: 22/2/2007 – 5583/6 md.)
Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvanlarıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri devam eder. Unvanları sona erenlerin aynı veya başka unvanla atanması mümkündür.
Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra mer’iyete girer.
Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
 

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İlkeler
MADDE 4 – (1) Yayınlar;
a) İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır.
b) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir.
c) Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
ç) Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır.
(2) Herkesin kendisine yönelik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı olmalıdır.
 

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) (Değişik:RG-5/8/2009-27310) Tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

r) İnteraktif ortam: Abonelerin internet, telefon, interaktif televizyon ve benzeri platformlar üzerinden şans oyunlarına iştirak edebildikleri elektronik ortamı,
i) 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla İdarenin itibarını sarsacak, İdareyi taahhüt altına sokacak veya zarara uğratacak şekilde asılsız haber yaymak.
(6) Lisans sahibi, interaktif ortam üzerinden düzenlenen oyunlar için güncel iştirakçi, servis ve abonman kılavuzları ile gerekli kuralları kendi internet sayfasında yayımlamakla ve interaktif ortamda satışa sunulan her bilet ve/veya kolon fiyatının interaktif ortam üzerinde görünür olmasını sağlamakla yükümlüdür.
Çekilişlerin yayını ve ilanı
MADDE 35 – (1) Lisans sahibi, çekiliş sonuçları hakkında kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olup, çekiliş sonuçları lisans sahibi tarafından uygun iletişim araçlarıyla en kısa sürede kamuoyuna duyurulur. İkramiye kazanan numaralar ayrıca, lisans sahibinin ve İdarenin internet sayfasında yayınlanır. Piyango ve benzeri oyunlarda çekiliş sonuçları, lisans sahibince satış birimlerine ve kamuoyuna matbu olarak bastırılan listeler aracılığıyla da duyurulabilir.
Uygulama kuralları
MADDE 46 – (1) Lisans sahibi, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden en geç doksan gün içinde pazarlama, dağıtım, satış, iade, çekiliş, ikramiye ödeme, satış birimleri ve iştirakçilerle ilişkiler ve benzeri konuları düzenleyen uygulama kurallarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunar. Uygulama kuralları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur ve bunlardan kamuyu ilgilendirenler uygun iletişim araçları ile duyurulur.
(2) Uygulama kuralları, ilgili mevzuat, şartnameler ve lisans sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz.
(3) Uygulama kuralları tüm satış birimlerinde bulundurulur, ayrıca lisans sahibi ve İdareye ait internet sayfasında sürekli olarak yayınlanır. Yönetim Kurulu, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla lisans sahibinden lisans süresi içinde herhangi bir zamanda uygulama kurallarında değişiklik yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle uygulama kurallarında değişikliğe gidebilir. Ayrıca, her yeni oyun tasarımında veya mevcut oyun değişikliklerinde söz konusu uygulama kuralları Yönetim Kurulunun önceden onayı alınmak suretiyle güncellenir.

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

n) (Ek:RG-7/8/2009-27312) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; intihara yönlendirme (madde 84), çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), müstehcenlik (madde 226), fuhuş (madde 227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dâhil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak,
 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FORMA VE REKLAM TALİMATI

 
MADDE 5 – Gerçek veya sanal reklamın makul ölçülerde ve futbol maçının bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde kullanımının sağlanması esastır.
Gerçek veya sanal reklam ibareleri  ve şekillerinin  spor anlayışına , ahlak ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler , tütün mamülleri  , kumar yatırımları ile ilgili ,    politik , ırkçı veya dini içerikli  reklamlar  kesinlikle yasaktır.
Gerçek veya sanal,  her türlü reklam alınması Federasyonun iznine tabidir. Reklamlara ilişkin sözleşmeler ve reklamların bir  örneği  7  gün öncesinden Federasyona gönderilir.
 

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

 
ü) Sanal ortam: Abonelerin internet, telefon, interaktif televizyon ve benzeri platformlar üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına iştirak edebildikleri elektronik ortamı,
c) Esas faaliyeti spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak olan münhasır bayilerin yukarıda belirtilen şartlar yanında; iş yerinin asgari 25 metrekare kullanım alanı olması, iş yerinde plazma veya LCD TV ve bilgisayara bağlı olarak maç sonuçlarının canlı olarak izlenebildiği ekranların bulunması, internet/ADSL bağlantısı ve aktif elektronik posta kullanımının bulunması, bilgisayara sahip olunması, spor müsabakalarının izlenebilmesi için gerekli şifreli veya şifresiz yayınlara ulaşımın sağlanmış olması, iştirakçiler için gerekli banko ve masa düzenlerinin sağlanmış olması, posterlik ve program sergileme ünitelerinin bulunması, iştirakçileri karşılama bankosu olması,
f-) Sistemi Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir internet servis sağlayıcı üzerinden çalıştıracağını taahhüt etmesi ve bu hususu internet servis sağlayıcısından alacağı belge ile kanıtlaması,
 

ULUSLAR ARASI UYGULAMALAR

Avustralya

Avustralya’da federal yasalar tarafından bilişim ortamlarında oynanan kumar yasaklanmıştır. Bir yıl süren kanunlaştırma hareketi sonucunda “İnteraktif Kumarbazlık Endüstrisi” adı altında bir kuruluş oluşturulmuştur. Bu kuruluş “internet casino” ve “İnteraktif oyun web sitesi” olarak adlandırılan siteleri inceleyerek karasal hukuka uygun federal yasaları oluşturmuşlardır. Federal yasaya göre İnteraktif ortamda kumar oynamak sitenin alan yeri bir başka ülkede olup olmaması ayrımı yapılmaksızın veya lisanslı bir site olup olmaması bakılmaksızın , kumar oynayan Avustralya vatandaşlarına 20.000 dolarlık ceza öngörmektedir. Ancak bu ülkede sanal kumar konusunda bir ayrıma gidilmiştir. Online spor ve piyango sanal kumar kapsamının dışında tutulmuştur. Oluşturulan yasa ile devlet gözetimini sağlamak maksadı ile internet servis sağlayıcılarına İnteraktif kumar sorunları ile ilgili kod çalışmaları geliştirme yükümlülüğü getirmiştir. İnternet servis sağlayıcılarının yaptıkları kod çalışmalarının başarısız olması halinde ve yahut federal yasanın uygulanamaması halinde  ” Australian boardcasting authority” adı kuruluşa bu web sitelerini filtreleme yetkisi tanınmıştır. Yasaklanmış sitelere girebilmeyi başarılmasını önlemek amacı ile sanal ortamda oynanan kumar suçu şikayete bağlı suç olarak kovuşturulmaktadır. Federal yasada en çok göze batan özellik sanal ortamda kumar oynatılmasının önüne geçmek yerine kumar oynayan kişileri cezalandırmayı tercih etmiştir. En son çare olarak eğer önüne geçilemez ise web sitesini filtreleme yöntemi seçilmiştir. Bu şekilde olan kanunlaştırmanın sebebi web sitelerini filtrelemenin teknik olarak zor olmasından kaynaklanmaktadır.

Kanada

Kanada’da piyango ve at yarışı dışında sanal ortamda oynanan kumar ve bahsi suç olarak nitelendirmektedir. Bu düzenlemenin istisnası ise bir hayır ve yardım maksadı ile , gösteri amaçlı veyahut çok azda olsa bireysel amaçlı bahislere izin vermektedir. Ayrıca bu ülkede sanal ortamda oynatılacak olan bahis ve kumar siteleri için lisans verilmemektedir. Bununda ötesine bilgisayar operatörlerini de yönetim kısıtlamalar getirmektedir. Örneğin , bilişim ile ilgili meslek icra eden kişiler tek başlarına ancak web sitesi açabilmekte ve içeriği bireysek olup , denetimi kişinin kendisine denetim zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemenin sebebi ise web sitesi oluşturacak kişinin yeterli bilgisi olduğu için birden fazla kişi birleşip web sitesi hazırlarsa kanuna aykırı suç unsuru öğe meydan getirebilecek teknik bilgiye sahip olmalarıdır. İki kişi birleşip web site açmak için tek koşul her iki kişininde devlette çalışıyor olması gerekir. Alan yeri kanada olan web sitelerini kriminal kod ile şifreleyip ,  denetimini sağlamaktadır. Web sitelerini dünyaya açılması halinde , denetim sağlamak için kullanılan kriminal kodun kırılma olasılığı olduğu için özellikle hayır işleri , gösteri ve bireysel alanda kurulan bahis ve kumar sitelerinin dünyaya açılmasını engellemektedir. Kanada yasalarına göre bilişim ortamlarında oynanan sanal kumar ve bahis siteleri ile ilgili oluşan yasaya aykırılıklar için yetkili tek mahkeme “Prince Edwards Island Supreme Court”  yani Prens Edward adası yüce mahkemesi görevli mahkemedir.

Hong Kong

Hong Kong’ta kumar yönetmeliği ile (Gambling Ordinance) sanal ortamda oynanan kumar ile ilgili düzenlemeler getirmektedir. Yönetmelik ile düzenlenmeyen konular yargılama yetkisi olan siyaset ve tüzüklerle belirlenmiştir. Hong Kong’ta sanal kumar serbest fakat bu serbesti parasal açıdan kısıtlanmıştır. Şöyle ki; internet üzerinden vatandaşlarına pokerden rulete bahisten at yarışına kadar her konuda oyunlara katılma hakkı tanımakta ancak bu oyunların bir kasaya ve yahut maddi bir kazanç karşılığında oynanmasını sınırlamaktadır. İnternet üzerinden para karşılığı sadece “jokey kulübü” nün oynattığı oynamak mümkündür. Jokey kulübü dışında komisyoncu olarak adlandırılan kişilerin sanal ortamda kumar oynatması halinde yedi yıl hapis cezası ve 5.000.000- USD adli para cezasına hükmedilmektedir. Bireysel olarak düzenlenen bahislerde ise dokuz ay hapis ve 30.000- USD  para cezası verilmektedir. Kumar yönetmeliği ile yapılan bir diğer düzenleme ise yerel bankalardan kumar ve bahis sitelerine para akışını engelleyerek para karşılığı oynanan kumarın önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İngiltere

İngiltere’de sanal kumar ile ilgili çok sayıda ve farklı kanunlar vardır. İngiltere’de üst düzey yöneticilerin kumar , bahis , piyango ve online kumar oynaması ayrı kanunlarla yasaklanmıştır. Bahis ile ilgili yapılan düzenlemeye göre; bahis internet üzerinden oynanabileceği kabul edilmiştir. Çünkü İngiltere’de bahis operatörleri bahislere pey sürme işleminin telefonla yapılabileceğini öngörmüştür bu nedenle telefon arayıcılığı ile yapılabilen pey sürmenin online bir sistem ile yapılmasında sakınca görülmemiş ve online bahis sitelerine lisans vererek hukuki olarak ta bu sitelerin faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Bir diğer form olan kumarlardan casino , bingo ve bir çok piyangonun internet üzerinden oynanmasını düzenlenen kanunlar ile illegal kabul edilip lisans verilmemektedir. Özellikle piyango biletlerinin internet üzerinden satışına -piyango biletinin bir makine tarafından satılamayacağı gerekçesi ile – karşı çıkmış ve kanunlarla yasaklamıştır.
 

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2013/13638 E.    2014/10933 K.

Tebliğname No : 7 – 2011/380500
MAHKEMESİ : Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/10/2011
NUMARASI : 2010/501 (E) ve 2011/441 (K)
SUÇ : 7258 sayılı yasaya muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
1-Sanığın işyerinde bulunarak zaptedilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı hususunda rapor alınıp, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine, eksik araştırma sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi,
2-Tanık M.. Ü.. ele geçirilen maç kuponunun eski tarihli olduğunu belirtmesi karşısında denetime imkan verecek şekilde Adli Emanetin 2009/3691 sırasına kayıtlı maç bülteni ve kuponların aslı veya onaylı örneklerinin dosya içine konulması gerektiğinin gözetilmemesi,
Kabul ve uygulamaya göre de;
3-TCK’nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hiçbir ayrım yapılmaksızın koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmolunması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerind görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.06.2014 günü oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Sanığın kullandığı bilgisayar yabancı bahis oynatma sitesi açık bir vaziyette yakalanmış, olay tutanağında oynanmış bahis koponuda ele geçmesine göre mahkumiyet hükmünün 3 nolu bozma uyarınca düzeltilerek onanması yerine çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi         2013/11474 E.  ,  2014/12913 K.

Tebliğname No : 7 – 2011/327059
MAHKEMESİ : Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/06/2011
NUMARASI : 2011/181 (E) ve 2011/517 (K)
SUÇ : 7258 sayılı yasaya muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
1-Sanığın, maç listesini yabancı internet sitelerinden indirdiğini ve bu listelere göre müşterilere bahis oynatarak kuponların tutması halinde müşteriye ödemeyi kendisinin yaptığını, tutmaması halinde ise paranın kendisinde kaldığını savunması karşısında; 7258 sayılı Yasanın 5728 sayılı yasa ile değişik 5/2 maddesindeki “Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmüne göre yurt dışında oynanan bahis oyunu ile sanığın temasının internet sitesi veya sair erişim yolları ile ne suretle ilişkilendirildiği ve bu bağlantının kurulduğunun delili bulunmadığı ve internetten indirilerek form olarak kullanılan listenin ise yurt dışı bahis oyunu ile temas kurma anlamında olmadığı halde aynı yasanın 5/1 maddesi yerine 5/2 maddesi ile cezalandırılmasına karar verilmesi,
2-Hüküm başlığında suç adının “7758 sayılı Yasaya muhalefet” yerine “Kaçanç Müsaderesi” olarak gösterilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.06.2014 günü oyçokluğuyla karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
Sanığın 17.05.2011 tarihli duruşmada, “maç listelerini internetten indirdim, bu siteler yabancı internet siteleriydi.” şeklindeki savunması karşısında hükmün onanması yerine, çoğunluğun bozma kararına katılmıyoruz.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi  2015/16590 E.  ,  2015/5637 K.

Tebliğname No : 7 – 2013/390380
MAHKEMESİ : Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/09/2013
NUMARASI : 2013/199 (E) ve 2013/690 (K)
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığının davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, şikayetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 15.10.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Sayın Daire çoğunluğu ile aramızdaki hukuki uyuşmazlık T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
Bilindiği üzere futbol ve diğer spor müsabakalarında şans oyunları düzenlenmesi konusu önemi gereği 7258 sayılı Kanun ile düzenlenerek; bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın tek karar alıcı, uygulayıcı ve denetleyici kurum olduğu söz edilen Kanun’da düzenlenmiştir. Gerçekten, adı geçen Kanun’un 1. maddesinde “Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur “ normu yer almaktadır.
7258 sayılı Kanunun 2/1-(b) maddesinde; “Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak” ve yine aynı maddenin (e) bendinde
ise, “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak” hususları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın görev ve yetkisi olarak düzenlenmiştir.
Görülmekte olan davada anılan Kanun’un 5. maddesinde suç olarak tanımlanan “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak” ile “yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak” fiilleri davaya konu edilmiştir.
7258 sayılı Kanunun suç olarak tanımladığı (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillerin hukuki olarak takibini yapmak görevi ve yetkisi ise, anılan Kanun ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Gerçekten Kanun 2/1-(b,e) maddelerinde Başkanlığa, spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için;
-Gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
-İzinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, görev ve yetkisi tanımıştır. Anılan düzenlemede söz edilen “gerekli yasal işlemleri yapmak” şeklindeki görev ve yetkinin suç faiilleri hakkında adli mercilere ihbarda bulunmak ile kamu davasına katılmak yetkisini de içerdiği şüphesizdir. Gerçekten Kanun’un 1. maddesinde söz edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde anılan Başkanlığın, somut davaya konu edilen suçla korunan hukuki değerin sahibi olarak bu hukuki değeri koruma görevi ve yetkisi bulunduğu, bu itibarla atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır.
7258 sayılı Kanun’un 2/1-(e) maddesinde yer verilen “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek….” görev ve yetkisinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına verilmiş olması bu bakımdan önem arz etmektedir. Öyle ki uygulanacak yaptırımların esalarını belirleme yetkisi dahi tanınan İdarenin atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Kanun’da açıkça ortaya konulan kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde kamu davasına katılma yetkisi bulunduğunun kabulü gereklidir.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 2012/7.MD-1423 Esas, 2013/260 Karar sayılı ve 28.05.2013 tarihli içtihadında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aykırı hareket etme suçundan açılmış bir davada ilgili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun suçtan doğrudan zarar gördüğüne ve davaya katılabileceğine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu kararında aynen şu gerekçelere yer vermiştir:
“… Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun kamu düzenine ilişkin hak ve yetkileri, görevleri ve gelirleri dikkate alındığında, kullanıcıların telsiz cihaz veya sistemlerini kurumun düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetinde olmaları, bu konuda kurumun denetim yükümlülüğünün bulunması, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik tedbir alma yetki ve sorumluluğunun olması, işletmecilerden alınacak idari ücretler, kurum hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve izin tarifeleri uyarınca yapılan ödemelerin bir bölümünün kurumun doğrudan gelirleri arasında sayılması hususları gözönüne alındığında, kurumdan gerekli izni almadan jammer cihazını kullanma şeklinde tarif edilen ve 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçunu oluşturduğu iddia edilen eylem sonucunda katılan kurumun doğrudan zarar gördüğü kabul edilmelidir.
Bu itibarla, işlendiği iddia edilen 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçundan doğrudan zarar gören Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın bu suçla ilgili kamu davasına katılmaya ve hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi bulunduğundan, hükmün esasının incelenmesine geçilmelidir.”
Ceza Genel Kurulu’nun yukarıda söz ettiğimiz içtihadında dayandığı gerekçelere aynen katıldığımız gözetildiğinde; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillere ilişkin olarak suç olarak tanımlanan bu fiillerin gerçekleştirilmesine ilişkin denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak, izinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak görev ve yetkileri dikkate alındığında somut uyuşmazlıkta 7258 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından doğrudan zarar gördüğü ve açılan kamu davasına katılma ile hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğuna kuşku bulunmamaktadır.
Açıklanan gerekçelerle, somut uyuşmazlıkta suçla korunan ve ceza normu ile yaptırıma bağlanan hukuki değerin sahibi olan ve bu itibarla suçtan doğrudan zarar görmüş olan ve davaya katılma hakkı bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu kabul edilmeksizin uyuşmazlığın çözümlenerek şikayetçi vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilerek CMUK’un 317. maddesi gereğince temyiz inceleme isteğinin reddine karar verilmesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma ilkesi ile hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu kanaatiyle Sayın Çoğunluğun temyiz isteminin reddi yönündeki düşüncesine katılamıyorum.
 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2015/15840 E.  ,  2015/5632 K.

Tebliğname No : 7 – 2013/374246
MAHKEMESİ : Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/07/2013
NUMARASI : 2013/458 (E) ve 2013/929 (K)
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, şikayetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 15.10.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Sayın Daire çoğunluğu ile aramızdaki hukuki uyuşmazlık; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinin önsorun olarak belirlenmesine ilişkindir.
Bilindiği üzere futbol ve diğer spor müsabakalarında şans oyunları düzenlenmesi konusu önemi gereği 7258 sayılı Kanun ile düzenlenerek; bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın tek karar alıcı, uygulayıcı ve denetleyici kurum olduğu söz edilen Kanun’da düzenlenmiştir. Gerçekten, adı geçen Kanun’un 1. maddesinde “Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur “ normu yer almaktadır.
7258 sayılı Kanunun 2/1-(b) maddesinde; “Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak” ve yine aynı maddenin (e) bendinde ise, “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak” hususları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın görev ve yetkisi olarak düzenlenmiştir.
Görülmekte olan davada anılan Kanun’un 5. maddesinde suç olarak tanımlanan “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak” ile “yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak” fiilleri davaya konu edilmiştir.
7258 sayılı Kanunun suç olarak tanımladığı (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillerin hukuki olarak takibini yapmak görevi ve yetkisi ise, anılan Kanun ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Gerçekten Kanun 2/1-(b,e) maddelerinde Başkanlığa, spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için;
-Gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
-İzinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
görev ve yetkisi tanımıştır. Anılan düzenlemede söz edilen “gerekli yasal işlemleri yapmak” şeklindeki görev ve yetkinin suç faiilleri hakkında adli mercilere ihbarda bulunmak ile kamu davasına katılmak yetkisini de içerdiği şüphesizdir. Gerçekten Kanun’un 1. maddesinde söz edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde anılan Başkanlığın, somut davaya konu edilen suçla korunan hukuki değerin sahibi olarak bu hukuki değeri koruma görevi ve yetkisi bulunduğu, bu itibarla atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır.
7258 sayılı Kanun’un 2/1-(e) maddesinde yer verilen “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek….” görev ve yetkisinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına verilmiş olması bu bakımdan önem arz etmektedir. Öyle ki uygulanacak yaptırımların esalarını belirleme yetkisi dahi tanınan İdarenin atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Kanun’da açıkça ortaya konulan kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde kamu davasına katılma yetkisi bulunduğunun kabulü gereklidir.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 2012/7.MD-1423 Esas, 2013/260 Karar sayılı ve 28.05.2013 tarihli içtihadında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aykırı hareket etme suçundan açılmış bir davada ilgili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun suçtan doğrudan zarar gördüğüne ve davaya katılabileceğine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu kararında aynen şu gerekçelere yer vermiştir:
“… Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun kamu düzenine ilişkin hak ve yetkileri, görevleri ve gelirleri dikkate alındığında, kullanıcıların telsiz cihaz veya sistemlerini kurumun düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetinde olmaları, bu konuda kurumun denetim yükümlülüğünün bulunması, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik tedbir alma yetki ve sorumluluğunun olması, işletmecilerden alınacak idari ücretler, kurum hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve izin tarifeleri uyarınca yapılan ödemelerin bir bölümünün kurumun doğrudan gelirleri arasında sayılması hususları gözönüne alındığında, kurumdan gerekli izni almadan jammer cihazını kullanma şeklinde tarif edilen ve 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçunu oluşturduğu iddia edilen eylem sonucunda katılan kurumun doğrudan zarar gördüğü kabul edilmelidir.
Bu itibarla, işlendiği iddia edilen 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçundan doğrudan zarar gören Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın bu suçla ilgili kamu davasına katılmaya ve hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi bulunduğundan, hükmün esasının incelenmesine geçilmelidir.”
Ceza Genel Kurulu’nun yukarıda söz ettiğimiz içtihadında dayandığı gerekçelere aynen katıldığımız gözetildiğinde; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillere ilişkin olarak suç olarak tanımlanan bu fiillerin gerçekleştirilmesine ilişkin denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak, izinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak görev ve yetkileri dikkate alındığında somut uyuşmazlıkta 7258 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından doğrudan zarar gördüğü ve açılan kamu davasına katılma ile hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğuna kuşku bulunmamaktadır.
Açıklanan gerekçelerle, somut uyuşmazlıkta suçla korunan ve ceza normu ile yaptırıma bağlanan hukuki değerin sahibi olan ve bu itibarla suçtan doğrudan zarar görmüş olan ve davaya katılma hakkı bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu gözetilerek öncelikle uyuşmazlığın önsorun olarak belirttiğimiz bu husus yönünden çözümlenmesi gereklidir. Bu itibarla, suçtan doğrudan zarar gören anılan Kurum davadan haberdar edilmeksizin yokluğunda muhakeme yürütülerek uyuşmazlığın çözümlenmesinin CMK’nın 234. maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma ilkesi ile hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu kanaatiyle Sayın Çoğunluğun temyiz isteminin reddi yönündeki düşüncesine katılamıyorum.
 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2015/33324 E.  ,  2016/15989 K.

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak,
1-Sanığın yurt dışında oynatılan bahis oyunlarını internet yoluyla erişim sağlamak suretiyle oynanmasını sağladığı şeklinde gerçekleşen olayda, eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’la değişik, 7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Kabule göre de; hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmolunmaması,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 20/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2015/15984 E.  ,  2016/13713 K.

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa ait işyerinde …lotosu tabir edilen yasadışı bahis oynatıldığının iddia ve kabul edildiği olayda, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek işyerinde ele geçen maç kuponlarını internet üzerinden kendisinin oynadığını ve kimseye bahis oynatmadığını savunması, arama yapılan işyerinde sanığın cep telefonu alım satımı işi ile uğraştığı ve ele geçen değişik tarihli oynanmış 10 adet bahis kuponlarındaki spor müsabakalarının farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının 295 TL olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 23.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2015/12795 E.  ,  2015/8687 K.

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen … davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, şikayetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 17.12.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Sayın Daire çoğunluğu ile aramızdaki hukuki uyuşmazlık; … davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinin önsorun olarak belirlenmesine ilişkindir.
Bilindiği üzere futbol ve diğer spor müsabakalarında şans oyunları düzenlenmesi konusu önemi gereği 7258 sayılı Kanun ile düzenlenerek; bu konuda … tek karar alıcı, uygulayıcı ve denetleyici kurum olduğu söz edilen Kanun’da düzenlenmiştir. Gerçekten, adı geçen Kanun’un 1. maddesinde “Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, … bağlı, tüzel kişiliği haiz … kurulmuştur “ normu yer almaktadır.
7258 sayılı Kanunun 2/1-(b) maddesinde; “Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak” ve yine aynı maddenin (e) bendinde ise, “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak” hususları … görev ve yetkisi olarak düzenlenmiştir.
Görülmekte olan davada anılan Kanun’un 5. maddesinde suç olarak tanımlanan “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak” ile “yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak” fiilleri davaya konu edilmiştir.
7258 sayılı Kanunun suç olarak tanımladığı (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillerin hukuki olarak takibini yapmak görevi ve yetkisi ise, anılan Kanun ile … verilmiştir. Gerçekten Kanun 2/1-(b,e) maddelerinde Başkanlığa, spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için;
-Gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
-İzinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, görev ve yetkisi tanımıştır. Anılan düzenlemede söz edilen “gerekli yasal işlemleri yapmak” şeklindeki görev ve yetkinin suç faiilleri hakkında adli mercilere ihbarda bulunmak ile kamu davasına katılmak yetkisini de içerdiği şüphesizdir. Gerçekten Kanun’un 1. maddesinde söz edilen … kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde anılan Başkanlığın, somut davaya konu edilen suçla korunan hukuki değerin sahibi olarak bu hukuki değeri koruma görevi ve yetkisi bulunduğu, bu itibarla atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır.
7258 sayılı Kanun’un 2/1-(e) maddesinde yer verilen “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek….” görev ve yetkisinin … verilmiş olması bu bakımdan önem arz etmektedir. Öyle ki uygulanacak yaptırımların esalarını belirleme yetkisi dahi tanınan İdarenin atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla, … Kanun’da açıkça ortaya konulan kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde kamu davasına katılma yetkisi bulunduğunun kabulü gereklidir.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da …-… Esas, … Karar sayılı ve 28.05.2013 tarihli içtihadında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aykırı hareket etme suçundan açılmış bir davada ilgili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun suçtan doğrudan zarar gördüğüne ve davaya katılabileceğine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu kararında aynen şu gerekçelere yer vermiştir:
“… Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun kamu düzenine ilişkin hak ve yetkileri, görevleri ve gelirleri dikkate alındığında, kullanıcıların telsiz cihaz veya sistemlerini kurumun düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetinde olmaları, bu konuda kurumun denetim yükümlülüğünün bulunması, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik tedbir alma yetki ve sorumluluğunun olması, işletmecilerden alınacak idari ücretler, kurum hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve izin tarifeleri uyarınca yapılan ödemelerin bir bölümünün kurumun doğrudan gelirleri arasında sayılması hususları gözönüne alındığında, kurumdan gerekli izni almadan jammer cihazını kullanma şeklinde tarif edilen ve 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçunu oluşturduğu iddia edilen eylem sonucunda katılan kurumun doğrudan zarar gördüğü kabul edilmelidir.
Bu itibarla, işlendiği iddia edilen 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçundan doğrudan zarar gören Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın bu suçla ilgili kamu davasına katılmaya ve hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi bulunduğundan, hükmün esasının incelenmesine geçilmelidir.”
Ceza Genel Kurulu’nun yukarıda söz ettiğimiz içtihadında dayandığı gerekçelere aynen katıldığımız gözetildiğinde;… (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillere ilişkin olarak suç olarak tanımlanan bu fiillerin gerçekleştirilmesine ilişkin denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak, izinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak görev ve yetkileri dikkate alındığında, somut uyuşmazlıkta 7258 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından doğrudan zarar gördüğü ve açılan kamu davasına katılma ile hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğuna kuşku bulunmamaktadır.
Açıklanan gerekçelerle, somut uyuşmazlıkta suçla korunan ve ceza normu ile yaptırıma bağlanan hukuki değerin sahibi olan ve bu itibarla suçtan doğrudan zarar görmüş olan ve davaya katılma hakkı bulunan … davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu gözetilerek öncelikle uyuşmazlığın önsorun olarak belirttiğimiz bu husus yönünden çözümlenmesi gereklidir. Bu itibarla, suçtan doğrudan zarar gören anılan Kurum’un davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu kabul edilmeksizin yokluğunda muhakeme yürütülerek uyuşmazlığın çözümlenmesinin ve temyiz isteminin reddine karar verilmesinin CMK’nın 234. maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma ilkesi ile hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu kanaatiyle Sayın Çoğunluğun temyiz isteminin reddi yönündeki düşüncesine katılamıyorum.

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
ESAS: 2013/2395
KARAR: 2014/12839

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
14/10/2006 ve 22/11/2006 olan suç tarihlerinde yürürlükte bulunan 7258 sayılı yasanın 5. maddesinde; “Bu kanunun hükümlerine aykırı olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi tertip veya idare edenler veya bunlara ait biletleri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattıranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından zabıta marifetiyle menedilir. Haklarında tutulacak zabıt ile birlikte mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hakkında (1000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.”
08.02.2007 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı yasanın 256.maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında; “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar, oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.” hükmü düzenlenmiştir.
28.02.2007 tarihli ve 26448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5583 sayılı yasa ile aynı maddede yapılan değişiklikte; “Bunlar hakkında iki seneden beş seneye kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin üç katından az olamaz ve suçun işlenmesinde kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme ile elde edilen gelir müsadere edilir.” hükmü getirilmiş olup,
Anılan düzenlemelere ve 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesine göre suç tarihinde yürürlükte olan 7258 sayılı yasanın 5. maddesinin lehe hükümler içerdiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi  2013/4908 E. 2014/11534 K.

SUÇ : 7258 sayılı yasaya aykırılık
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
El konulup müsaderesi istenilen adli emanetin 2010/3323 sırasına kayıtlı eşyalar hakkında mahallinde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
1-Mahkece hükmedilen cezaların türlerine göre eylemin 7258 sayılı yasanın 5/1.maddesi kapsamında yurt içinde bahis oynatmak suçu olarak kabul edildiği halde teşdiden ceza tertip edildiği belirtilmeden, suç tarihinde yürürlükte olan 5728 sayılı yasa ile değişik 7258 sayılı yasanın 5/1.maddesine göre cezanın alt sınırından uzaklaşılarak teşdit uygulanması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.06.2014 günü oybirliği ile karar verildi.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/19764 E. , 2015/7977 K.

Tebliğname No : 7 – 2013/392439
MAHKEMESİ : Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 01/07/2013
NUMARASI : 2013/251 (E) ve 2013/336 (K)
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, şikayetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Kanun’nun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 02/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Sayın Daire çoğunluğu ile aramızdaki hukuki uyuşmazlık; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinin önsorun olarak belirlenmesine ilişkindir.
Bilindiği üzere futbol ve diğer spor müsabakalarında şans oyunları düzenlenmesi konusu önemi gereği 7258 sayılı Kanun ile düzenlenerek; bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın tek karar alıcı, uygulayıcı ve denetleyici kurum olduğu söz edilen Kanun’da düzenlenmiştir. Gerçekten, adı geçen Kanun’un 1. maddesinde “Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur “ normu yer almaktadır.
7258 sayılı Kanunun 2/1-(b) maddesinde; “Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak” ve yine aynı maddenin (e) bendinde ise, “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak” hususları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın görev ve yetkisi olarak düzenlenmiştir.
Görülmekte olan davada anılan Kanun’un 5. maddesinde suç olarak tanımlanan “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak” ile “yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak” fiilleri davaya konu edilmiştir.
7258 sayılı Kanunun suç olarak tanımladığı (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillerin hukuki olarak takibini yapmak görevi ve yetkisi ise, anılan Kanun ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na verilmiştir. Gerçekten Kanun 2/1-(b,e) maddelerinde Başkanlığa, spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için;
-Gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak,
-İzinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
görev ve yetkisi tanımıştır. Anılan düzenlemede söz edilen “gerekli yasal işlemleri yapmak” şeklindeki görev ve yetkinin suç faiilleri hakkında adli mercilere ihbarda bulunmak ile kamu davasına katılmak yetkisini de içerdiği şüphesizdir. Gerçekten Kanun’un 1. maddesinde söz edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde anılan Başkanlığın, somut davaya konu edilen suçla korunan hukuki değerin sahibi olarak bu hukuki değeri koruma görevi ve yetkisi bulunduğu, bu itibarla atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır.
7258 sayılı Kanun’un 2/1-(e) maddesinde yer verilen “izinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek….” görev ve yetkisinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına verilmiş olması bu bakımdan önem arz etmektedir. Öyle ki uygulanacak yaptırımların esalarını belirleme yetkisi dahi tanınan İdarenin atılı suçtan doğrudan zarar gördüğüne kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Kanun’da açıkça ortaya konulan kuruluş amacı ile 2. maddesindeki “görev ve yetkileri” gözetildiğinde kamu davasına katılma yetkisi bulunduğunun kabulü gereklidir.
Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 2012/7.MD-1423 Esas, 2013/260 Karar sayılı ve 28.05.2013 tarihli içtihadında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aykırı hareket etme suçundan açılmış bir davada ilgili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun suçtan doğrudan zarar gördüğüne ve davaya katılabileceğine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu kararında aynen şu gerekçelere yer vermiştir:
“… Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun kamu düzenine ilişkin hak ve yetkileri, görevleri ve gelirleri dikkate alındığında, kullanıcıların telsiz cihaz veya sistemlerini kurumun düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetinde olmaları, bu konuda kurumun denetim yükümlülüğünün bulunması, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik tedbir alma yetki ve sorumluluğunun olması, işletmecilerden alınacak idari ücretler, kurum hizmetleri karşılığında ödenen ücret ve izin tarifeleri uyarınca yapılan
ödemelerin bir bölümünün kurumun doğrudan gelirleri arasında sayılması hususları gözönüne alındığında, kurumdan gerekli izni almadan jammer cihazını kullanma şeklinde tarif edilen ve 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçunu oluşturduğu iddia edilen eylem sonucunda katılan kurumun doğrudan zarar gördüğü kabul edilmelidir.
Bu itibarla, işlendiği iddia edilen 5809 sayılı Kanuna aykırılık suçundan doğrudan zarar gören Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın bu suçla ilgili kamu davasına katılmaya ve hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi bulunduğundan, hükmün esasının incelenmesine geçilmelidir.”
Ceza Genel Kurulu’nun yukarıda söz ettiğimiz içtihadında dayandığı gerekçelere aynen katıldığımız gözetildiğinde; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın (kısaca) “Kanun’un verdiği yetkiye dayanmaksızın bahis oynatmak ve buna aracılık etmek” olarak tanımlanabilecek fiillere ilişkin olarak suç olarak tanımlanan bu fiillerin gerçekleştirilmesine ilişkin denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak, izinsiz faaliyette bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak görev ve yetkileri dikkate alındığında somut uyuşmazlıkta 7258 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından doğrudan zarar gördüğü ve açılan kamu davasına katılma ile hükmü temyiz etmeye hak ve yetkisi olduğuna kuşku bulunmamaktadır.
Açıklanan gerekçelerle, somut uyuşmazlıkta suçla korunan ve ceza normu ile yaptırıma bağlanan hukuki değerin sahibi olan ve bu itibarla suçtan doğrudan zarar görmüş olan ve davaya katılma hakkı bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu gözetilerek öncelikle uyuşmazlığın önsorun olarak belirttiğimiz bu husus yönünden çözümlenmesi gereklidir. Bu itibarla, suçtan doğrudan zarar gören anılan Kurum davadan haberdar edilmeksizin yokluğunda muhakeme yürütülerek uyuşmazlığın çözümlenmesinin CMK’nın 234. maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve AİHS ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma ilkesi ile hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu kanaatiyle Sayın Çoğunluğun temyiz isteminin reddi yönündeki düşüncesine katılamıyorum.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/14446 E. , 2017/1898 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜMLER : Beraat
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
UYAP sistemine taşradan gönderilen temyiz başvuru dilekçesi olarak eklenen Gençlik ve Spor Bakanlığı … Teşkilat Başkanlığı vekilinin 25/01/2013 hâkim havale tarihli dilekçe içeriğinden; kararın temyiz edilmeyip onanmasının talep edildiği anlaşıldığından, tebliğnamedeki red düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanık …’ın sahibi bulunduğu, diğer sanıklar … ve …’nin çalıştığı işyerinde bulunan ve dava konusu olay sebebiyle el konulan eşyaların, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, sanıkların; internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadıkları, oynanmasına yer veya imkân sağlayıp sağlamadıkları ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadıkları hususunda rapor alındıktan sonra, hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken yeterli olmayan ve uzmanlığı anlaşılamayan bilirkişi raporunun hükme esas alınarak hüküm kurulması eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Suçtan doğrudan doğruya zarar görmemesi nedeniyle davaya katılma hakkı bulunmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı … Teşkilat Başkanlığı ile ….’nin katılmasına karar verilerek lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesi,
3-Sanıklar hakkında CMK’nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun objektif ve subjektif şartları değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanıklar müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/11153 E. , 2015/21713 K.

Kumar oynanması için yer temini suçundan şüpheli W.. Y.. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 03.11.2014 tarihli ve 2014/76740 soruşturma, 2014/74003 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin (İSTANBUL) 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.12.2014 tarihli ve 2014/3751 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, somut olayda, müşteki İnteltek İnternet ,,,,,Yatırım ve,,,,, Tic. A.Ş. tarafından şüpheli W.. Y.. hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a aykırı olarak ruhsatsız bahis oynatıldığı gerekçesi ile şikayette bulunulduğu, ancak yapılan soruşturma sonucunda şikayet edilen internet sitesinin yurt dışı merkezli olduğu gerekçesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi gereği yurtdışında bulunan site yöneticisi yabancı şüpheliler hakkında soruşturma yapılamayacağı gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, şikayet tarihi itibari ile www.betebet.com internet sitesine Türkiye’den erişim sağlanabildiği, içeriğinin Türkiye’ye yönelik olarak Türkçe olarak hazırlandığı, Türk bankaları aracılığı ile para yatırılıp bahis oynanabildiği cihetle, 7258 sayılı Kanun’un 5/1. maddesinde yer alan “Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır, b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak
Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeki düzenlemeler karşısında şüphelilerin eylemlerinin soruşturulması gerektiği gözetilerek itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 18.05.2015 gün ve 32148 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.06.2015 gün ve KYB/2015-186688 sayılı ihbar- namesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun yararına bozma isteminin, 7258 sayılı Yasanın 5. maddesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine verilen karara ilişkin olması karşısında,Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.01.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 19.01.2015 gün ve 2015/8 sayılı kararı uyarınca, kanun yararına bozma istemini inceleme görevi Yargıtay Yüksek (19.) Ceza Dairesine ait olmakla Dairemizin (GÖREVSİZLİĞİNE), dosyanın görevli Daireye gönderilmesine, 28.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2015/14796 E. , 2016/4523 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : 1)Mağdur …Ş’nin aracı kılınması suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle TCK’nın 158/1-f, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet
2)Mağdur …’ın aracı kılınması suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle TCK’nın 158/1-f, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet
3)Mağdur … Bank’ın aracı kılınması suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle TCK’nın 158/1-f, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet
4) Mağdur … Bank’ın aracı kılınması suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle TCK’nın 158/1-f-son, 62, 52/2 ve 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet
Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hükümler, Cumhuriyet savcısı ve sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın spor müsabakaları ile ilgili olarak bahis oynatacağını süperbahis.com isimli internet adresinde duyurup, sahte kimlikle farklı bankalar nezdinde açtırdığı hesapları kullanarak yetkili mercilerden izin almaksızın bu adres üzerinden bahis ve kumar oynattığının iddia edildiği olayda;
Sanığın bozma ilamı sonrasında vermiş olduğu savunmasında, aynı konuda 4 ayrı yerde yargılandığını belirtmesi ve UYAP ortamında yapılan incelemede, sanık hakkında süperbahis.com adlı adres üzerinden dava konusu suç tarihini de kapsayacak şekilde bahis oynatıldığına ilişkin ̷