CEVAP 170 :
Uygulamada en çok karşılaşılan durumlardan birisi aynı işyerinden aynı zamanda ayrılan ve işverene dava açan işçilerin bu davalarda birbirine tanık olmalarıdır. Bu durumda işçiler birbiri lehine tanıklık etmekte ve işveren tarafından bu duruma itirazlar gelmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.11.2007 tarih 2007/9-815 E. – 2007/842 K. sayılı bir kararında;

“Davacının dinletmiş olduğu tanıklar bu davanın sonucundan etkilenebilecek durumdaki işçiler olup aralarında menfaat birliği söz konusudur. Ayrıca davacı uzun bir süre ihtirazı kayıt ileri sürmeden aylık ücretlerini almıştır. Bu nedenle davacı ara dinlenmelerde fiilen çalıştığını ispatlayamadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/5403 E. 2004/24700 K. sayılı 02.11.2004 tarihli ilamında

“Davacı işçi kötü niyetli olarak iş sözleşmesinin sona erdirildiğine dair iddiasını tanık beyanları ile ispata çalışmıştır. Bu konuda dinlenen davacı tanıklarından ikisi aynı sebeplerle işten çıkarıldıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle, bu davanın kabul yönünde sonuçlanmasında menfaatleri bulunmaktadır. Böyle olunca, bu tanık anlatımlarıyla sonuca gidilmesi doğru olmaz.”