CEVAP 171 :
Satış temsilcileri iş mahkemelerindeki davalarında işverenden fazla mesai talep ederken diğer işçilerden farklı ispat usullerine tabi olacaktır.
Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan biri de fiziki olarak belli bir mekana bağlı çalışmayan ve çalışma sürelerinin çoğunu dışarıda müşteri görüşmelerinde geçiren satış temsilcilerinin fazla mesai talep edip edemeyeceğidir.
Satış temsilcisi olarak çalışan işçler genellikle çalışma zamanı ve çalışma sürelerini tamamen kendileri ayarlamaktadırlar. Satış temsilciliği görev tanımı kapsamında çalışanlar, çalışma sürelerinin büyük bir bölümünü işyeri ve işverenin gözetimi dışında geçirdiklerinden davacı da çalışma sürelerini tamamen kendisi ayarlamaktadır. Bu nedenle fazla mesai alacağına hak kazanamayacağı yönünde görüşler mevcuttur.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/5366 E. – 2011/5034 K. tarih ve 25.02.2011 sayılı bir kararında;

“Davacının satış müfettişi – satış temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Davacının çalışma gün saatlerini kendisinin düzenlemede inisiyatif sahibi olduğu, çalışmasının çoğunluğunu işyeri dışında işverenin denetim ve gözetimine tabi olmaksızın çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacının çalışma saatini düzenleme konusundaki inisiyatif sahibi olma özelliğinin akışını gösteren işveren tarafından davacıya verilmiş bir talimat veya emir verildiğine dair dosyada kayıt ve belge bulunmamaktadır. Aynı işyerinde davacı ile aynı işi yapan işçilerin açmış oldukları davalarda fazla çalışma ücret alacağının reddine dair kararlar dairemizce onanarak kesinleşmiştir. Böyle olunca davacı işçi fazla çalışma yaptığını yöntemince kanıtlayamamıştır. Mahkemece fazla çalışma ücret alacağı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”