CEVAP 196: Bilişim ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Mahkemelere ve Savcılıklara delil olarak, e-posta çıktıları, facebbok, twitter, youtube, çıktıları, whatsapp görüşme kayıtları çıktıları gibi deliller sunulmaktadır.
Önceki yasayla benzer hükümleri taşıyan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin ikamesi başlıklı 318.maddesine göre taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu başlıklı 219.maddesine göre Taraflar, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar. Elektronik belgeler ise belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir.
Kaldı ki bu tür belgeler sunulmuş olsa bile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Adi senetlerin ispat gücü başlıklı 205.maddesine göre ancak usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmünde sayılabilecektir.
Durum böyle olmakla birlikte 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delil tespitinin istenebileceği hâller başlıklı 400.maddesine göre de Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.
İşte yukarıda sözü edilen e-posta çıktıları, facebook, twitter, youtube, çıktıları, whatsapp görüşme kayıtları çıktılarıda bu maddede belirtildiği gibi delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolabilecek yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimali dâhilindedir.