DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Tüketici Mahkemesi’nce verilen 17.07.2003 tarih ve 2002/189-2003/579 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dilek Çakıroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı bankanın mudisi olan müvekkilinin bankacılık hizmetlerini taraflar arasındaki cari sözleşme uyarınca davalının sağladığı internet bankacılığı üzerinden müvekkilinin yaptığını, 23.01.2002 tarihinde internetten hesaplarını kontrol ettiğinde talimatı olmadığı halde Atrium Şubesi’ndeki hesabından 4.250 USD.nın çekilip 5.690.000.000.-TL.’ye çevrilip Bakırköy şubesindeki hesabına havale edildiğini, daha sonra da Kadir Şaçıkara adlı şahsın İzmir-Konak şubesindeki hesabına havale çıkarıldığını ve bu şahsın aynı gün parayı çektiğini gördüğünü ileri sürerek, 4.250 USD.nın 31.01.2002 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, müvekkili tacir olduğundan görevli ve yetkili mahkemenin İstanbul Asliye Ticaret mahkemesi olduğunu savunarak, öncelikle davanın usulden reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, taraflar arasındaki ilişkinin bankacılık hizmeti niteliğinde olduğu, alınan hizmetin ticari ya da mesleki amaçlar dışında kullanıldığına ilişkinin sınırlı bir anlaşmanın mevcut olmadığı, bu nedenle tüketici işlemi olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.200.000.-lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.