DAVA : Davacı Ö. F. E.vekili tarafından, davalı C. G. ve Ü. Ç. aleyhine 26/09/2008 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 30/09/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan zararın tazmini ve yayın talebine ilişkindir. Mahkemece dava kısmen kabul edilmiş kararı davalılar temyiz etmişlerdir.

Davacı, “www.aktifhaber.com” adlı internet sitesindeki yayınla kişilik haklarına saldırıldığı için manevi tazminat ve hüküm özetinin yayınlanmasını istemiştir.

Davalılar, yayının gerçek olduğunu, yazı içeriği ve fotoğraflara birçok yayın organında yer verildiğini ve yayınının hukuka uygun olduğunu savunmuşlardır.

Yerel mahkeme, tarafsız haber verme amacı dışına çıkıldığı hukuka aykırı yoldan elde edilen özel hayata ilişkin fotoğrafların yayınlanarak kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle davayı kısmen kabul etmiştir.

Yayın, internet ortamında yapılmış olduğundan; 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre davalıların sorumlulukları irdelenmelidir. Ayrıca aynı yayında ismi geçen P. Ö. tarafından yapılan şikayet üzerine Ankara 25. Asliye Ceza mahkemesi’nin 2009/1108 Esas sayılı dosyasında ceza davasının görüldüğü de anlaşılmaktadır. ޞu durumda yerel mahkemece, anılan yasa hükümleri ve ceza davasının sonucunun da değerlendirilmesi ve varılacak kanaate göre bir hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 07.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.