DAVA : Davacı A. vekili tarafından, 30/05/2012 gününde verilen dilekçe ile tespit ve tedbir istenmesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 18/07/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, tespit ve tedbir istemine ilişkindir. Yerel mahkemece talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, kendi adına açılan twitter hesabında müstehcen sözler yazıldığını, bunun ticari ve şahsi itibarını zedelediğini beyanla, sorumluların tespiti ve sözkonusu twitter hesabına erişimin engellenmesi için tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Yerel mahkemece, 6100 sayılı HMK. 400 ve 402. maddeleri gereği talebin reddine karar verilmiştir.

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ve devam maddeleri gereğince tespit isteğinin reddine ilişkin kararların temyizi kabil değil ise de; davacının tedbir istemi de bulunduğundan temyiz talebinin kabulü ile temyiz incelemesine geçildi;

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 04.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.