İKİNCİ KİTAP
Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk
BİRİNCİ KISIM
Diğer Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma

Madde 105- (1) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma;
hükümlünün, ücretsiz olarak bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel
kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılmasıdır.
(2) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, bölgelerinde bulunan bu tür kurumlardan
hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve hizmetler listesini oluştururlar. Bu
listeler mahkemelere verilir. Mahkeme, bu listelerden uygun gördüğü hizmeti ve süresini
hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sahip olduğunu hatırlatır.
(3) Diğer bir hapis cezasına hükmedildiğinde kamu yararına çalıştırma kararı verilemez.
(4) ( Mülga: 5/4/2012-6291/3 md.)
(5) (Mülga: 5/4/2012-6291/3 md.)