“İlgili kişinin, bir Valilikte görev yapmakta iken, Valilik çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin Valiliğe dijital ortamda sunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/03/2020 tarih ve 2020/226 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:19/03/2020
Karar No:2020/226
Konu Özeti:İlgili kişinin, bir Valilikte görev yapmakta iken, Valilik çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin Valiliğe dijital ortamda sunulması

 

Kuruma intikal eden şikâyet başvurusunda, ilgili kişinin, veri sorumlusu bir Valilikte görev yapmakta iken, veri sorumlusunun bir çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin veri sorumlusuna dijital ortamda sunulduğu, söz konusu verilere dayanılarak ilgili kişi hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince disiplin soruşturması başlatıldığı ve disiplin cezası aldığı, başka bir ilde alt kadroya atandığı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında İçişleri Bakanlığına müracaat ederek Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen disiplin soruşturması sonucunda tarafına verilen disiplin cezalarının ve atama işleminin iptali ve hukuka aykırı olarak elde edilen ve üçüncü şahıslara aktarılan kişisel verilerinin yok edilmesi talebinde bulunduğu, İçişleri Bakanlığının bu talebi veri sorumlusuna gönderdiği, veri sorumlusu tarafından disiplin cezalarının kaldırılması ve atama işleminin iptali ile ilgili talebe karşılık yetersiz bir cevap verildiği iddia edilerek gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/03/2020 tarih ve 2020/226 sayılı Kararı ile,

 • Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapacağı; aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında ise 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen
  a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen,
  b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan,
  c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan (dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi) herhangi birini taşımayan
  ihbar veya şikâyetlerin incelemeye alınmayacağının hükme bağlandığı,
 • Öte yandan, Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte olup, Türk Ceza Kanununun 135 inci maddesinde hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verileceği, 136 ncı maddesinde ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı,
 • Diğer taraftan, Kanunun istisnalar başlıklı 28 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddelerinin aynı fıkranın (c) bendinde yer alan kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması durumunda uygulanmayacağının belirtildiği

değerlendirmelerinden hareketle;

 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde eden Valilik çalışanı açısından şikâyete konu iddiaların esasen Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gerektiğinden 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi de dikkate alınarak söz konusu başvurunun Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine,
 • Veri sorumlusunun işlediği kişisel verilerin disiplin soruşturma veya kovuşturması kapsamında Kanunun 28 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında işlendiğinden bu aşamada Kanun çerçevesinde yapılacak bir işlem bulunmadığına,
 • Öte yandan işlenen veriler ve yürütülen soruşturma sonucunda ilgili kişi hakkında uygulanan yaptırımların ise 657 sayılı Kanun gereğince özlük dosyalarında saklanması gerektiği, Kamu Personeli Genel Tebliğine (Seri No: 2) göre görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının kurumlarınca saklanacağı ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları içerisinde yer aldığı dikkate alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusu nezdindeki bahse konu verilerinin silinmesi talebinin de 6698 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin henüz ortadan kalkmaması dolayısıyla veri sorumlusu tarafından karşılanmasının mümkün olmadığına

karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6893/2020-226