“İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/05/2021 tarihli ve 2021/470 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:06/05/2021
Karar No:2021/470
Konu Özeti:İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası

 

İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikayetinde özetle; kendisine işvereni tarafından tahsis edilen yemek kartına ait hesap hareketlerinin tarafına iletilmesinin veri sorumlusu Şirketten talep edildiği,  veri sorumlusu tarafından verilen cevapta ise istenilen bilginin sağlanması için kimliği doğrulayacak ilave bilgiler talep edildiği, bunun üzerine dilekçe ve kimlik görüntüsünün veri sorumlusuna e-posta aracılığıyla iletildiği, veri sorumlusu şirketin gönderdiği e-postada ise ilgili bilgilerin ekte paylaşıldığı ancak ilave güvenlik önlemi alınması nedeniyle ekte paylaşılan dokümana erişilebilmesi için e-postada yer alan cep telefonu numarasının aranması gerektiğinin belirtildiği,  getirilen bu ilave güvenlik önleminin hukuka aykırı olup şahsına ait verilere erişmesinin engellendiği ve hesap hareketlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak paylaşılmadığı belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan cevabi yazıda özetle;

 • İlgili kişinin gmail adresinden veri sorumlusuna gönderdiği e-postada … nolu yemek kartı kullanıcısı olduğunu belirterek Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca tüm hesap hareketlerini ve işlenen verileriyle ilgili açıklamaları talep ettiği, yapılan inceleme sonucunda söz konusu e-posta adresi sistemde kayıtlı olmadığından, ilgili iletişim kanalının teyit edilemediği ve ayrıca ilgili kişi tarafından sunulan kart numarasının hatalı bir numara olduğunun görüldüğü,
 • Veri sorumlusunun ilgili kişinin talebine verdiği cevapta, talebin ilgili kişi tarafından yöneltildiğinin ve ilgili kişi haricinde bir başka kişiye cevap verilmediğinin teyit edilebilmesi için kimliğini doğrulayacak bazı ilave bilgiler istenildiği, veri sorumlusunun talebi üzerine ilgili kişi tarafından gönderilen e-postanın ekinde yer alan ıslak imzalı dilekçedeki talebin “Tarafıma ait .. numaralı kartın tüm hesap hareketlerinin …@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklinde olduğu, bildirilen e-posta adresine yanıt verildiği ve başvurunun konusu olan tüm bilgilerin e-postanın ekinde ilgili kişiyle paylaşıldığı,
 • İlgili kişinin daha önce veri sorumlusu sisteminde tanımlı olmayan ve “gmail” gibi altyapısı yurtdışında barındırılan bir e-posta adresine kişisel verilerinin gönderilmesini talep etmesi nedeniyle risk değerlendirmesi yapılarak e-posta ortamında güvenliği en üst düzeyde temin etmek amacı doğrultusunda talebin yanıtlandığı ve ek olarak dosyanın şifrelendiği, ilgili kişinin dosya şifresinin kendisine verilmesi için doğrudan arayabileceği bir telefon numarasının kendisine bildirildiği ve bu güvenlik tedbirinin neden alındığının açıkça izah edildiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/05/2021 tarihli ve 2021/470 sayılı Kararı ile;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında ilgili kişinin, kendisiyle ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının, söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığı; erişim hakkının bilgi talep etme hakkını tamamlayarak ilgili kişinin kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmesi için kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına imkan sağladığı,
 • Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince veri sorumlusunun; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusunun ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olduğu; ayrıca, Kurum tarafından veri güvenliğinin sağlanmasına atfedilen önem doğrultusunda yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde (Teknik ve İdari Tedbirler) Kanun’un 12’nci maddesi kapsamında veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri sorumlusunun temin etmesi gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemlerin bölümler halinde açıklandığı, hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda ise Rehber’de belirtildiği üzere öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerektiği,
 • Şifreleme yöntemi ile temel olarak haberleşen kişiler arasındaki veri alışverişinin, üçüncü kişilerin okuyamayacağı şekilde güvenli olarak yapılmasının amaçlandığı; veri sorumlusunun, ilgili kişinin kişisel verisine erişimini engellememekle birlikte ilgili kişi için orantısız bir külfete yol açmayacak şekilde e-posta aracılığıyla gönderilen dosyanın şifreli olarak gönderimini sağladığı ve şifrenin de e-postada yer alan telefon numarası arandığında kendisiyle paylaşılacağının belirtildiği,
 • Veri sorumlusu tarafından yapılan risk analizi doğrultusunda, ilgili kişinin kullanımındaki yemek kartının hesap hareketleri ve yükleme bilgilerine ilişkin kişisel verileri içeren dosyanın ilgili kişi tarafından belirtilen ve alt yapısı yurt dışında olan “gmail” hesabına e-posta aracılığıyla gönderileceği için bu verileri içeren dosyanın şifrelenerek gönderilmesi ile veri güvenliğinin üst düzeyde sağlanmasının amaçlandığının ifade edildiği; Kurulun 31/05/2019 tarihli ve 2019/157 sayılı Kararında belirtildiği üzere, Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulmasının söz konusu olacağı; bu doğrultuda, Kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü altında olan veri sorumlusunun aldığı ilave güvenlik önleminin ilgili kişinin iddia ettiği üzere Kanuna aykırılık değil, Kanunun titizlikle uygulanması olduğu

değerlendirmelerinden hareketle;

 • İlgili kişinin Kanun’un 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, kullandığı yemek kartının hesap hareketlerine ilişkin veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerine erişim talebi üzerine; veri sorumlusu tarafından e-posta aracılığıyla ilgili kişi tarafından belirtilen “gmail” adresine gönderilen ve kişisel verileri içeren söz konusu dosyanın şifrelenmesinin ilgili kişinin iddiasının aksine Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğünü yerine getirmek adına makul bir tedbir olduğuna, alınan bu güvenlik tedbirine ilişkin gerekli açıklamanın ilgili kişiye yapıldığı ve e-posta içerisinde yer alan telefon numarası arandığında şifrenin ilgili kişiyle derhal paylaşılacağının belirtildiği dikkate alındığında kişisel verilere erişim hakkının engellenmediğine, bu doğrultuda veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6982/2021-470

“İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/05/2021 tarihli ve 2021/470 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:06/05/2021
Karar No:2021/470
Konu Özeti:İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası

 

İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikayetinde özetle; kendisine işvereni tarafından tahsis edilen yemek kartına ait hesap hareketlerinin tarafına iletilmesinin veri sorumlusu Şirketten talep edildiği,  veri sorumlusu tarafından verilen cevapta ise istenilen bilginin sağlanması için kimliği doğrulayacak ilave bilgiler talep edildiği, bunun üzerine dilekçe ve kimlik görüntüsünün veri sorumlusuna e-posta aracılığıyla iletildiği, veri sorumlusu şirketin gönderdiği e-postada ise ilgili bilgilerin ekte paylaşıldığı ancak ilave güvenlik önlemi alınması nedeniyle ekte paylaşılan dokümana erişilebilmesi için e-postada yer alan cep telefonu numarasının aranması gerektiğinin belirtildiği,  getirilen bu ilave güvenlik önleminin hukuka aykırı olup şahsına ait verilere erişmesinin engellendiği ve hesap hareketlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak paylaşılmadığı belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan cevabi yazıda özetle;

 • İlgili kişinin gmail adresinden veri sorumlusuna gönderdiği e-postada … nolu yemek kartı kullanıcısı olduğunu belirterek Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca tüm hesap hareketlerini ve işlenen verileriyle ilgili açıklamaları talep ettiği, yapılan inceleme sonucunda söz konusu e-posta adresi sistemde kayıtlı olmadığından, ilgili iletişim kanalının teyit edilemediği ve ayrıca ilgili kişi tarafından sunulan kart numarasının hatalı bir numara olduğunun görüldüğü,
 • Veri sorumlusunun ilgili kişinin talebine verdiği cevapta, talebin ilgili kişi tarafından yöneltildiğinin ve ilgili kişi haricinde bir başka kişiye cevap verilmediğinin teyit edilebilmesi için kimliğini doğrulayacak bazı ilave bilgiler istenildiği, veri sorumlusunun talebi üzerine ilgili kişi tarafından gönderilen e-postanın ekinde yer alan ıslak imzalı dilekçedeki talebin “Tarafıma ait .. numaralı kartın tüm hesap hareketlerinin …@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklinde olduğu, bildirilen e-posta adresine yanıt verildiği ve başvurunun konusu olan tüm bilgilerin e-postanın ekinde ilgili kişiyle paylaşıldığı,
 • İlgili kişinin daha önce veri sorumlusu sisteminde tanımlı olmayan ve “gmail” gibi altyapısı yurtdışında barındırılan bir e-posta adresine kişisel verilerinin gönderilmesini talep etmesi nedeniyle risk değerlendirmesi yapılarak e-posta ortamında güvenliği en üst düzeyde temin etmek amacı doğrultusunda talebin yanıtlandığı ve ek olarak dosyanın şifrelendiği, ilgili kişinin dosya şifresinin kendisine verilmesi için doğrudan arayabileceği bir telefon numarasının kendisine bildirildiği ve bu güvenlik tedbirinin neden alındığının açıkça izah edildiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/05/2021 tarihli ve 2021/470 sayılı Kararı ile;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında ilgili kişinin, kendisiyle ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının, söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığı; erişim hakkının bilgi talep etme hakkını tamamlayarak ilgili kişinin kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmesi için kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına imkan sağladığı,
 • Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince veri sorumlusunun; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusunun ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olduğu; ayrıca, Kurum tarafından veri güvenliğinin sağlanmasına atfedilen önem doğrultusunda yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde (Teknik ve İdari Tedbirler) Kanun’un 12’nci maddesi kapsamında veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri sorumlusunun temin etmesi gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemlerin bölümler halinde açıklandığı, hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda ise Rehber’de belirtildiği üzere öncelikle veri sorumlusu tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerektiği,
 • Şifreleme yöntemi ile temel olarak haberleşen kişiler arasındaki veri alışverişinin, üçüncü kişilerin okuyamayacağı şekilde güvenli olarak yapılmasının amaçlandığı; veri sorumlusunun, ilgili kişinin kişisel verisine erişimini engellememekle birlikte ilgili kişi için orantısız bir külfete yol açmayacak şekilde e-posta aracılığıyla gönderilen dosyanın şifreli olarak gönderimini sağladığı ve şifrenin de e-postada yer alan telefon numarası arandığında kendisiyle paylaşılacağının belirtildiği,
 • Veri sorumlusu tarafından yapılan risk analizi doğrultusunda, ilgili kişinin kullanımındaki yemek kartının hesap hareketleri ve yükleme bilgilerine ilişkin kişisel verileri içeren dosyanın ilgili kişi tarafından belirtilen ve alt yapısı yurt dışında olan “gmail” hesabına e-posta aracılığıyla gönderileceği için bu verileri içeren dosyanın şifrelenerek gönderilmesi ile veri güvenliğinin üst düzeyde sağlanmasının amaçlandığının ifade edildiği; Kurulun 31/05/2019 tarihli ve 2019/157 sayılı Kararında belirtildiği üzere, Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulmasının söz konusu olacağı; bu doğrultuda, Kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü altında olan veri sorumlusunun aldığı ilave güvenlik önleminin ilgili kişinin iddia ettiği üzere Kanuna aykırılık değil, Kanunun titizlikle uygulanması olduğu

değerlendirmelerinden hareketle;

 • İlgili kişinin Kanun’un 11’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, kullandığı yemek kartının hesap hareketlerine ilişkin veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerine erişim talebi üzerine; veri sorumlusu tarafından e-posta aracılığıyla ilgili kişi tarafından belirtilen “gmail” adresine gönderilen ve kişisel verileri içeren söz konusu dosyanın şifrelenmesinin ilgili kişinin iddiasının aksine Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğünü yerine getirmek adına makul bir tedbir olduğuna, alınan bu güvenlik tedbirine ilişkin gerekli açıklamanın ilgili kişiye yapıldığı ve e-posta içerisinde yer alan telefon numarası arandığında şifrenin ilgili kişiyle derhal paylaşılacağının belirtildiği dikkate alındığında kişisel verilere erişim hakkının engellenmediğine, bu doğrultuda veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6982/2021-470