Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Hukuki Statüsü Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haizdir.

Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Avrupa Konseyinin 108 sayılı Sözleşmesi ve Avrupa Birliğinin 95/46/EC sayılı Direktifine uygun şekilde Kurul bağımsız olarak kurgulanmaktadır. Kurulun, Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getireceği ve kullanacağı, görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişinin Kurula emir ve talimat veremeyeceği hüküm altına alınmaktadır. Bu hüküm, Kurumun görevini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir?

Kanunda Kurumun Başbakanlıkla ilişkili olduğu ve merkezinin Ankara olduğu hüküm altına alınmıştır. Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşmaktadır. Kurumun karar organı ise Kuruldur.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi internet sitesi https://www.kvkk.gov.tr/

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun başlıca görevleri şunlardır:
a.Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
b.İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak,
c.Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak,
ç.Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak,
d.Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek
 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kaç Kişiden Oluşur ve Kurul Üyeleri Nasıl Seçilir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu dokuz üyeden oluşur, beş üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üye Cumhurbaşkanı, iki üye ise Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
Kurul üyeliğine seçileceklerin muvafakatleri aranır. Üye seçiminde, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve deneyimi bulunanların çoğulcu bir şekilde temsiline özen gösterilir. TBMM beş Kurul üyesini şu şekilde belirler: Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilanından sonra on gün içinde yapılır. Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasi parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Kurula seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır. Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik sayısı kadar B) KURULUN YAPISI 2 aday seçilmiş olur. Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ikişer Kurul üyesini şu şekilde belirler: Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından seçilen üyelerden birinin görev süresinin bitiminden kırk beş gün önce veya herhangi bir sebeple görevin sona ermesi hâlinde durum, on beş gün içinde Kurum tarafından, Cumhurbaşkanlığına veya Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa bildirilir. Üyelerin görev süresinin dolmasına bir ay kala yeni üye seçimi yapılır. Bu üyeliklerde, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde ise bildirimden itibaren on beş gün içinde seçim yapılır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Üyeliğine Seçilebilmek İçin Hangi Şartlar Aranır?

Kurula üye olabilmek için; Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartları taşımak, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, en az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve İkinci Başkan Nasıl Seçilir?

Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyelerinin Görev Süresi Kaç Yıldır?

Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyeleri Nasıl ve Nerede Yemin Ederler?

Kurul Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda; “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyeleri Başka Bir Görev Yapabilirler mi?

Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.

kKişisel Verileri Koruma Kurul Üyelerinin Görevine Son Verilebilir mi?

Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurul üyelerinin; seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması, görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi, görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi, görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi ve bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi hâllerinde Kurul kararıyla üyelikleri sona erer.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak,
2. Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak,
3. Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak,
4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek,
5. Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak,
6. Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak,
7. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak,
8. Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak,
9. Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek,
10.Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek,
11.Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek,
12.Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak,
13.Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak,
14.Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak,
15.Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek,
16.Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulun Çalışma Esasları Nasıldır?

Kurulun toplantı günlerini ve gündemini Başkan belirler. Başkan gereken hâllerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurul, başkan dâhil en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyelerinin kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılmaları yasaklanmıştır. Kurulda görüşülen işler tutanağa bağlanır. Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yazılır. Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur. Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyelerinin Sır Saklama Yükümlülüğü Var mıdır?

Kurul üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanın Statüsü Nasıldır?

Başkan, Kurul ve Kurumun başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri olup Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlar. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

Kişisel Verileri Koruma Başkanı’nın Görevleri Nelerdir?

Başkanın görevleri şunlardır:
1. Kurul toplantılarını idare etmek,
2. Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek,
3. Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak,
4. Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak,
5. Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,
6. Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak,
7. Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak,
8. Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
9. Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,
10. Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı kimdir?

Prof.Dr.Faruk Bilir - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

Prof.Dr.Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Faruk BİLİR, 1971 yılında Yozgat Sorgun’da doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Anabilim Dalından sırasıyla Lisans, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlamış; 2001-2008 yılları arasında Yrd. Doç. Dr., 2008-2013 yılları arasında Doç. Dr., 2013-2014 Prof. Dr. unvanlarıyla öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında 2006-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2014- 2015 yılları arasında KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde I. Hukuk Müşavirliği görevini vekâleten yürütmüştür.

Anayasa hukuku, siyaset bilimi, parlamento hukuku, hükümet sistemleri, insan hakları alanında çalışan Prof. Dr. Faruk BİLİR’in “Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi”, “Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)”, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi”, “Türk Anayasa Hukuku”, Anayasa Hukuku Uygulamaları,“Yeni Anayasa Yeni Mutabakat” ve “100 Soruda Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Sistemi” isimli kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Faruk BİLİR, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihli kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı olarak seçilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/1015/Kurum-Baskani

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı kimdir?

Dr.Cihan Kanlıgöz - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr.Cihan Kanlıgöz – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr.Cihan KANLIGÖZ

 • 1965 yılında Kırşehir’de doğdu.
 • 1982-1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
 • 1987- 2000 yılları arasında A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde asistan olarak görev yaptı.
 • Kamu Hukuku alanında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı.
 • 1990 ve 1996 yıllarında Göthe Enstitüsü’nden burs kazanarak Almanya’nın Rothenburg ve Schwebischall şehirlerinde kurslara katıldı.
 • 1996 yılında Doktora çalışmaları çerçevesinde Almanya’nın Pasau Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu.
 • 2000-2006 yılları arasında Telekomünikasyon Kurumu’nda Hukuk Müşaviri ve Birinci Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.
 • 2006 – 2012 yılları arasında Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumunda Başkanlık Müşaviri, Ulaştırma Bakanlığı’nda ise Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.
 • 2012 yılında yeni kurulan İnternet Geliştirme Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev aldı.
 • 2012 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine atandı.
 • 27.03.2018 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4128/Baskan-Yardimcisi

Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı’nın Oluşumu Nasıldır?

Başkanlık, Kurumun ve Kurulun idari ve mali işleri ile sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Başkanlık; Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kanunda Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlarının nitelikleri ve atanma usulü ile Başkanlığın görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • b) Veri sorumlusunun, temsilcisinin ve irtibat kişisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • c) Veri Sorumluları Sicili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) Veri sorumluları ile ilgili her türlü bilgilendirici çalışmalar yürütmek.
 • d) Veri sorumlusu siciline kayıt zorunluluğu istisnalarıyla ilgili işleri yürütmek.
 • e) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • f) Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 • g) Veri sorumluları sicil kayıt modülü ile ilgili iş ve işlemleri Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek.
 • ğ) Veri silme, yok etme ve anonimleştirme usulleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

İnceleme Dairesi Başkanlığı

 
İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula yapılan şikâyete ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) Kurula yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme ve esas incelemeleri yapmak.
 • c) Şikâyet üzerine veya resen incelemeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) Şikâyet başvuru ve takip sistemiyle ilgili iş ve işlemleri Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığıyla birlikte yürütmek.
 • d) Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren Kurul toplantı gündemini hazırlamak, gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin takrirleri Kurul üyelerine dağıtmak.
 • f) Talep edilmesi halinde Kurul toplantılarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek.
 • g) Kurul tarafından alınan kararları imzaya açmak, imzaların tamamlanmasını müteakip kararları ilgili birimlere göndermek.
 • ğ) Kurul tarafından talep edilen kişilerin toplantıya katılımlarını temin etmek.
 • h) Kurul toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirmek, tutanak ve varsa eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak.
 • ı) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek.
 • i) Kurumun internet sitesinde yayımlanması istenen Kurul kararlarının yayımlanmasını sağlamak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

 
Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takiplerinde, Kurumu temsil etmek, bunları takip etmek, sonuçlandırılmasını sağlamak, gerektiğinde serbest çalışan avukatlar ve/veya avukatlık ortaklıklarıyla avukatlık sözleşmeleri akdedilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • b) Kurumun görevlerine ilişkin hukuki konularda; adlî ve idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Kurumu temsil etmek.
 • c) Dava veya icra takibinden veya kanun yoluna müracaattan vazgeçilmesine ilişkin işlemler ile dava veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine veya davanın kabulüne ilişkin işlemleri yürütmek.
 • ç) Başkan veya Kurul tarafından intikal ettirilen konularda hukuki görüş bildirmek ve hukuki yollara başvurulmasına ilişkin değerlendirme yapmak
 • d) Kurumun birimleri tarafından tereddüt edilen hukuki konularda görüş talebinde bulunulması halinde, sorulan hususlarla ilgili mevzuat ve genel hukuk kuralları çerçevesinde konu ile ilgili hukuki görüşü ilgili birime bildirmek.
 • e) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları veya Kurumun hizmet birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek.
 • f) Konusuna münhasıran özel ihtisas gerektiren istisnai durumlarda, uzman kişi ve kuruluşlardan hukuki görüş alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • g) Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

 
Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Veri güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü tedbirin alınması hususundaki işlemleri yürütmek.
 • c) Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumlarına ilişkin alınması gereken tedbirlerle ilgili işlemleri yürütmek.
 • ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için alınması gereken önlemleri belirlemekle ilgili çalışmaları yürütmek.
 • d) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Veri aktarımına ilişkin alınması gereken güvenlik önlemlerini belirlemek.
 • f) Kurum birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
 • g) Kurum projelerinin Kurumun bilişim altyapısına uygun olarak ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi ve veri güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
 • ğ) Kurumun mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
 • h) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge gibi uygulamalar ile ilgili teknik çalışmalar yapmak.
 • ı) Kurumun siber güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • i) Kurum hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

 
Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Kişisel verilerin korunması ile ilgili standartların belirlenmesi, yetkilendirme ve sertifika işlemlerini yürütmek.
 • b) Kurumun görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.
 • c) Kurumun, görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda araştırma ve proje yapmak, yaptırmak, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek komisyon çalışmalarından elde edilecek sonuçları Kurula sunmak.
 • ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek.
 • d) Kurumun eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetleri ile Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.
 • e) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ilişkileri sağlamak, geliştirmek ve yürütmek.
 • f) Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirmesi ve Kurumun tanıtılmasına ilişkin işleri yürütmek.
 • g) Kurumun yurtiçi ve yurtdışı görev ve faaliyetlerini raporlamak ve arşivlemek.
 • ğ) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda Kurumun iletişim stratejisinin oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak, bu amaç ve politikalar doğrultusunda Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.
 • h) Kurum faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten, haber ve duyurular hazırlamak.
 • ı) Kurumun görev alanına giren konular hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek bunların arşivini oluşturmak, ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde medya analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak, Kurumu ilgilendiren haberlerin ilgili birimlere ve tüm personele duyurulmasını sağlamak.
 • i) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurular ile bu nitelikteki diğer başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Kurumun insan kaynakları politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 • b) Personel ihtiyaçlarını tespit etmek, insan kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Kuruma ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapmak.
 • c) Kurum personelinin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • ç) Kurumun hizmet içi eğitim planını hazırlamak ve eğitim programları düzenlemek.
 • d) Genel evrak işlemlerini yürütmek.
 • e) Başkan, üyelerin ve Kurum personelinin mali ve sosyal haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak; atama, nakil, performans, terfi, özlük, emeklilik, mal bildirimi ve benzeri işlemlerini yürütmek.
 • f) Uzman yardımcılarının uzman olabilmeleri için hazırlanması gereken tezler ve gireceği sınavlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek.
 • ğ) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.
 • h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
 • b) Kurumun; stratejik planını hazırlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
 • c) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlamak.
 • ç) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında rapor hazırlamak.
 • d) Kurumun mali raporlarını ve kesin hesabını hazırlamak.
 • e) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 • f) Bir önceki malî yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı malî tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.
 • g) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.
 • ğ) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • h) Kurumun hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.
 • ı) Kurumun görev kapsamına giren işlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, yayınlamak.
 • i) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
 • j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

Başkanlığın görevleri şunlardır:
1. Veri Sorumluları Sicilini tutmak
, 2. Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek,
3. Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek,
4. Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek,
5. Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak,
6. Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,
7. Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak,
8. Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak,
9. Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak,
10. Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
11. Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek,
12. 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek,
13. Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak,
14. Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Bütçesi ve Gelirleri Nelerdir?

Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. Kurumun gelirleri; genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar, gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşur.

Kurumsal Tarihçe

 

24 Mart 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.
7 Nisan 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
5 Ekim 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 3 üye 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmişlerdir.

11 Ekim 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üye Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarih ve 2016/9597 sayılı kararı ile seçilmişlerdir.
15 Aralık 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üye Cumhurbaşkanlığının 15 Aralık 2016 tarihli kararları ile seçilmişlerdir.
4 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üye 4 Ocak 2017 tarih ve 1135 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmişlerdir.
12 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmiştir.

 
30 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda aşağıda isimleri verilen Başkan ve İkinci Başkan seçilmiştir.

NoAdı SoyadıAçıklama
1Prof. Dr. Faruk BİLİRBaşkan
2Cabir BİLİRGENİkinci Başkan

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin altıncı fıkrası hükmüne göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda 6 yıl süre ile görev yapacak olan ve aşağıda isimleri verilen 2 üye kura yöntemi ile belirlenmiştir.

NoAdı Soyadı
1Şaban BABA
2Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Misyon – Vizyon

 

Misyonu

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak.
 

Vizyonu

Kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak.
 

Temel İlke ve Değerleri

 • Özel hayatın gizliliğini koruma
 • Temel hak ve özgürlüklere saygı
 • Tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Güvenilirlik
 • Hukuka ve etik ilkelere uygunluk
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Hızlı, doğru ve objektif karar alma
 • İşbirliği ve katılımcılık
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verme

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2074/Misyon—Vizyon


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başlıklı 12.maddesine göre Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un Kabahatler başlıklı 18.maddesine göre veri güvenliğine ilişkin bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

kişisel verilerin korunması

kişisel verilerin korunması

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak şirketinizde veya kurumunuzda alınması gereken idari ve teknik tedbirler ile yaptırılması gereken denetimleri içeren Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlık hizmetiyle ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bilişim Hukuku