Paya ve/veya Borçlanmaya dayalı

Kitle Fonlama Platformlarında

Yatırım Komitesi

27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananan Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) içerinde yer alan tanıma göre; Yatırım komitesi: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi ifade eder.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanan kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınması için Kitle Fonlaması Tebliği’nde nitelikleri belirlenen en az bir yatırım komitesi oluşturmuş olması gerekmektedir.

Paya dayalı kitle fonlama platformları tarafından münhasıran yatırım komitesince icra edilmesi gereken faaliyetlere ilişkin görev ve yükümlülüklerin ifası için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınamaz.

Paya dayalı kitle fonlama platformu yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yatırım komitesinin; En az 3 üyeden oluşması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi’nin Üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki danışmanlık, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması gerekir

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Bir üyesinin platformun yönetim kurulu üyesi olması ve bu üyenin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişilerden olması zorunludur

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesinin En az bir üyesinin 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de tanımlanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamının aşağıdaki şartları sağlamış olması zorunludur.

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı oldukları kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,

f) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

 

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin; En az bir üyesinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan kredi derecelendirme lisansına sahip kişilerden olması gerekir.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin Üye sayısının çoğunluğunun bu tecrübe şartına ilave olarak istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme ve değerleme alanlarının herhangi birinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması zorunludur.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamas Platformları birden fazla yatırım komitesi oluşturulabilir.

 

Bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde, paya dayalı kitle fonlama platform yönetim kurulu, şartların kaybedildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kuruluna iletir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak 2 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

(7) Yatırım komitesi üyeliğine atanacak kişilerin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında aranan şartları sağladıklarını gösteren belgelerle birlikte platform tarafından yazılı olarak Kurula bildirilmesi şarttır.

(8) Yatırım komitesi, bilgi formunun onaylanmasına ve paya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-3’te asgari unsurları belirlenen kredibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren bir değerlendirme politikası oluşturur ve bu politika platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde kamuya duyurulur.

(9) Yatırım komitesinin bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada belirtilenden daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür.

(10) Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere ait kampanya başvurularının değerlendirilmesine ilişkin yatırım komitesi müzakerelerine katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu yasak, yatırım komitesi üyesinin müzakareye katılmamasının ve oy kullanmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, ilgili yatırım komitesi üyesinin müzakereye katılabilmesine ve oy kullanabilmesine ilişkin kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da, ilgili yatırım komitesi üyesinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, ilgili üye katılamaz. Bu fıkra kapsamına giren durumların ilgili üye tarafından yatırım komitesine açıklanması ve yasağa uyulması zorunludur.

(11) Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.

 

Paya ve/veya Borçlanmaya dayalı

Kitle Fonlama Platformlarında

Yatırım Komitesi

27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananan Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) içerinde yer alan tanıma göre; Yatırım komitesi: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi ifade eder.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanan kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınması için Kitle Fonlaması Tebliği’nde nitelikleri belirlenen en az bir yatırım komitesi oluşturmuş olması gerekmektedir.

Paya dayalı kitle fonlama platformları tarafından münhasıran yatırım komitesince icra edilmesi gereken faaliyetlere ilişkin görev ve yükümlülüklerin ifası için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınamaz.

Paya dayalı kitle fonlama platformu yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yatırım komitesinin; En az 3 üyeden oluşması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi’nin Üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki danışmanlık, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması gerekir

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Bir üyesinin platformun yönetim kurulu üyesi olması ve bu üyenin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişilerden olması zorunludur

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesinin En az bir üyesinin 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de tanımlanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamının aşağıdaki şartları sağlamış olması zorunludur.

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı oldukları kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,

f) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

 

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin; En az bir üyesinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan kredi derecelendirme lisansına sahip kişilerden olması gerekir.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin Üye sayısının çoğunluğunun bu tecrübe şartına ilave olarak istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme ve değerleme alanlarının herhangi birinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması zorunludur.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamas Platformları birden fazla yatırım komitesi oluşturulabilir.

 

Bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde, paya dayalı kitle fonlama platform yönetim kurulu, şartların kaybedildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kuruluna iletir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak 2 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

(7) Yatırım komitesi üyeliğine atanacak kişilerin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında aranan şartları sağladıklarını gösteren belgelerle birlikte platform tarafından yazılı olarak Kurula bildirilmesi şarttır.

(8) Yatırım komitesi, bilgi formunun onaylanmasına ve paya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-3’te asgari unsurları belirlenen kredibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren bir değerlendirme politikası oluşturur ve bu politika platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde kamuya duyurulur.

(9) Yatırım komitesinin bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada belirtilenden daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür.

(10) Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere ait kampanya başvurularının değerlendirilmesine ilişkin yatırım komitesi müzakerelerine katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu yasak, yatırım komitesi üyesinin müzakareye katılmamasının ve oy kullanmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, ilgili yatırım komitesi üyesinin müzakereye katılabilmesine ve oy kullanabilmesine ilişkin kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da, ilgili yatırım komitesi üyesinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, ilgili üye katılamaz. Bu fıkra kapsamına giren durumların ilgili üye tarafından yatırım komitesine açıklanması ve yasağa uyulması zorunludur.

(11) Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.

 

Paya ve/veya Borçlanmaya dayalı

Kitle Fonlama Platformlarında

Yatırım Komitesi

27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananan Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) içerinde yer alan tanıma göre; Yatırım komitesi: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi ifade eder.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanan kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınması için Kitle Fonlaması Tebliği’nde nitelikleri belirlenen en az bir yatırım komitesi oluşturmuş olması gerekmektedir.

Paya dayalı kitle fonlama platformları tarafından münhasıran yatırım komitesince icra edilmesi gereken faaliyetlere ilişkin görev ve yükümlülüklerin ifası için dışarıdan uzman kuruluşlardan hizmet alınamaz.

Paya dayalı kitle fonlama platformu yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yatırım komitesinin; En az 3 üyeden oluşması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi’nin Üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki danışmanlık, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması gerekir

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Bir üyesinin platformun yönetim kurulu üyesi olması ve bu üyenin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişilerden olması zorunludur

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesinin En az bir üyesinin 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de tanımlanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olması gerekir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamının aşağıdaki şartları sağlamış olması zorunludur.

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı oldukları kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,

f) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

 

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin; En az bir üyesinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan kredi derecelendirme lisansına sahip kişilerden olması gerekir.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin Üye sayısının çoğunluğunun bu tecrübe şartına ilave olarak istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme ve değerleme alanlarının herhangi birinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması zorunludur.

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamas Platformları birden fazla yatırım komitesi oluşturulabilir.

 

Bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde, paya dayalı kitle fonlama platform yönetim kurulu, şartların kaybedildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kuruluna iletir.

Paya dayalı kitle fonlama platformu Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak 2 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

(7) Yatırım komitesi üyeliğine atanacak kişilerin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında aranan şartları sağladıklarını gösteren belgelerle birlikte platform tarafından yazılı olarak Kurula bildirilmesi şarttır.

(8) Yatırım komitesi, bilgi formunun onaylanmasına ve paya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-3’te asgari unsurları belirlenen kredibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren bir değerlendirme politikası oluşturur ve bu politika platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde kamuya duyurulur.

(9) Yatırım komitesinin bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada belirtilenden daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür.

(10) Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere ait kampanya başvurularının değerlendirilmesine ilişkin yatırım komitesi müzakerelerine katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu yasak, yatırım komitesi üyesinin müzakareye katılmamasının ve oy kullanmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, ilgili yatırım komitesi üyesinin müzakereye katılabilmesine ve oy kullanabilmesine ilişkin kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da, ilgili yatırım komitesi üyesinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, ilgili üye katılamaz. Bu fıkra kapsamına giren durumların ilgili üye tarafından yatırım komitesine açıklanması ve yasağa uyulması zorunludur.

(11) Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.