YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI BİLGİ NOTU 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında düzenlenen durumlar aşağıda özetlendiği şekildedir.

30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerleri için,

  • 30.06.2020’den önce kısa çalışma uygulaması bitmiş ise kısa çalışma ödeneğinin süresi; 01.07.2020’den itibaren 1 ay uzatılmıştır.
  • 30.06.2020 itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma ödeneğinin süresi; kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır.
  • Yukarıdaki şartlar, yeni bir uygunluk tespiti ve başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce uygulamadan yararlanan aynı işçiler için geçerlidir.
  • Daha önce kısa çalışma ödeneği için daha önce öngörülmüş olan şartlar aynen geçerlidir.
  • Kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmemesi yönünde düzenleme getirilmiştir. 

İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10.MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDAKİ 2707 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI BİLGİ NOTU 

İş Kanunun Geçici 10. Maddesinin Birinci Ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkındaki 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında düzenlenen durumlar aşağıda özetlendiği şekildedir.

  • İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci fıkrasına göre; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Yani işverenlerin, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini 25.maddenin Sağlık sebepleri,Zorlayıcı sebepler,İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması sebeplerine dayanarak feshetmesi üç ay süreyle yasaklanmış olup işverenlere üç ay süreyle fesih yasağı getirilmiştir.
  • İş Kanununun geçici 10.maddesinin ikinci fıkrasına göre işveren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

İş Kanununun geçici 10.maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Daha önceki düzenlemelere ilişkin diğer yazımız için :https://www.eralpdanismanlik.com.tr/author/ozge-evci-eralp/

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-4.pdf

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-5.pdf