DERS 14 –UYAP Akademi Bilgi Sistemi ve Diğer Hizmetler

 • Genel Bilgiler

Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören hâkim ve savcı adayları ile yönetimin tüm iş ve işlemlerini sistem üzerinden takip edebilmeleri sağlanmıştır.

 • UYAP Akademi Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilen işlemler 
 • Dönemlere göre adayların listelenmesi, adaya ait eğitim bilgisi, iletişim ve adres bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Sınav yapılması, sınavların kaydı sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Yatılı tesis oda listeleri, başvuran adayların yerleştirilmesi, ücret takibi ve raporlamaları,
 • Adaylara ait izin ve rapor bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Ders veren öğretim görevlilerinin kaydının tutulması,
 • Akademide görev yapan personelin izin, iletişim ve diğer bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Adayların ders programının hazırlanması, tarihlere göre raporlamasının yapılması, değişiklik bilgilerinin iletilmesi,
 • Yemekhane için kart bilgilerinin ve bakiyelerinin tutulması, bakiye hareketleriyle ilgili işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hâkim ve savcı adaylarına yönelik ders ve Akademiye ilişkin izlenimlerini öğrenmek amacıyla anket düzenlemelerine ilişkin anket ekranları ve sonuçlarının raporlaması
 • Adliye çalışanlarının meslek içi eğitim programlarına ilişkin kayıtların takip edilmesinin sağlanması 

 

 

 

 

 • Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi

15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile adli ve idari yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere Ankara’da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Avrupa Birliğine katılım sürecinde üye ülkelerdeki mevzuata ve uygulamalara uyumu sağlamak üzere, adalet alanında eğitim ve diğer bazı görevleri yerine getirecek bağımsız bir kurumun oluşturulması gündeme gelmiş ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, 23.07.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 4954 sayılı Kanunla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştu.

4954 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi ile 3221 sayılı Kanunla kurulmuş olan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle özel bütçeli kuruluşlar arasında yerini almıştı.

Türkiye Adalet Akademisi faaliyetlerini Etlik-Dışkapı mevkiinde bulunan tesislerde sürdürmekte iken; Ahlatlıbel mevkiinde bulunan 25.413 metrekare kapalı, 74.587 metrekare açık olmak üzere toplam 100.000 metrekarelik yeni yerleşkeye taşınmıştı. Bu kompleksin irtifak hakkı 29 yıllığına Türkiye Adalet Akademisi’ne tahsis edilmiştir. Yerleşkede, bir adet idari bina, iki adet eğitim binası, bir adet yatılı tesis ve bir adet sosyal tesisten oluşan toplam beş adet hizmet binası bulunmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi 16.11.2005 tarihinden bu yana faaliyetlerini bu yerleşkede sürdürmektedir.

Bu sistemin yasal dayanağını Türkiye Adalet Akademisi Kanunu oluşturmaktadır.

9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi başlıklı 60 ıncı maddesinde; hakim ve savcıların, meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programlarının Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idari yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması hariç: Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. 

 • UYAP Bilişim Sistemi Üzerinden Sunulan Diğer Hizmetler
 • E-SATIŞ PORTALI

https://esatis.uyap.gov.tr

İcra dairelerince ve satış memurluklarınca ihale usulüyle yapılan satışlarda, tüm vatandaşlar e-Satış portal üzerinden elektronik ortamda teminat yatırma ve teklif verme işlemlerini yapabilmektedir. Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden fiziki ihale başlatılarak satış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, malın düşük bedelle ihale edilmesi engellenmekte ve tüm vatandaşların ihale mallarını elektronik ortamda teklif vererek satın alma imkanı getirilmiştir.

        E- Satış Portalınıın Faydaları;

 • Cebri İcra ihalelerine katılım ve rekabet artırılmıştır
 • Cebri İcra ile satış işlemleri herkes tarafından bilinir hale getirilmiştir.
 • Kişilerin günün her saatinde ve bulundukları her mekandan elektronik ortamda ihalelere katılma imkanı sağlanmıştır.
 • Cebri İcra’ya konu mal gerçek değerine yakın satılması tarafların memnuniyetini artırmıştır.
 • Şeffaflık ve malın gerçek değerini bulması sayesinde ihaleyi gerçekleştiren kamu idaresine olan güven artmıştır.
 • Sistem sayesinde; tarafların giderleri azalmış, ihaleler daha az masrafla ve bürokrasiden arındırılmış bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.
 • İhalelerin olumsuz dış etkilerden uzak güvenli bir ortamda usulüne uygun bir şekilde yapılmasına katkı sağlanmıştır.
 • Ayrıca fiziki ihaleye katılım sırasında gayri meşru engellemeler ile karşı karşıya kalma durumu olmaksızın kişi elektronik ortamda teklif vermek suretiyle ihaleye dair hür irade beyanı ortaya koyabilmeleri sağlanmıştır.
 • UYAP ADALET PORTAL

https://portal.uyap.gov.tr/

UYAP uygulamalarının ana giriş kapısı olan Portal sayfası aracılığı ile kullanıcılar UYAP uygulamalarına, Uzaktan Eğitim, Yardım Masası, Bilgi Bankası, E-Posta E-İmza ve Bilgi Güvenliği internet sayfası gibi hizmetlere doğrudan ulaşabilmektedirler.Portal ana sayfası aynı zamanda kullanıcıları uygulamalarda yapılan değişiklikler, uygulamaya alınan yenilikler, bakım duyuruları gibi konularda bilgilendirmek için de kullanılmaktadır. UYAP Portal alanından yargı mensuplarının bilgi edinmesi için Bilirkişi Listeleri, Güneş Doğuş Batış Saatleri, Hava Durumu, Faiz Oranları vb. bilgi sayfaları yayınlanmaktadır. UYAP Portal sürekli güncellenmiş ve kullanıcıların yetki, görev ve sorumluluklarına göre özelleştirilmiştir.

 • EKİP-UYAP ENTEGRASYONU

Ekip Entegrasyonu; Adli Birimlerce soruşturma, kovuşturma ve Hukuk davalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinden talep edilmesini, Emniyet Genel Müdürlüğü Birimleri tarafından ise Yargı Birimlerince istenen bilgi ve belgelerin Yargı Birimlerine elektronik ortamda aktarılmasını kapsamaktadır.

Bu kapsamda Ekip-Uyap Entegrasyon Protokolü dikkate alınarak 12.06.2018 tarihinde adli evrakların elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesinde ve Sincan Emniyet Birimleri arasında pilot olarak uygulanmaya geçilmiş, 26.04.2019 tarihi itibari ile ise Türkiye geneli İl Emniyet Müdürlüğü ve alt birimleriyle, Adalet Bakanlığı tüm birimleri arasında elektronik olarak düzenlenecek adli evrak işlemleri Yargı Teşkilatının tüm birimlerinin kullanımına tamamen açılmıştır.

 • e-TEBLİGAT

Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak UYAP Bilişim Sisteminde hazırlanarak UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) aracılığı ile elektronik ortamda gönderilen tebligatları ifade etmektedir.

Elektronik tebligat, fiziki tebligat ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. 

Fiziki olarak gönderilen tebligatın alıcıya ulaşması haftalar sürdüğü halde (Ceza Mahkemelerinde ortalama 14 gün, Hukuk Mahkemelerinde ortalama 11 gün) e- tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaştığı için zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır.

Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulduğundan, herhangi bir ihtilafa yer bırakmamaktadır. 

 • e-APOSTİL

15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’”a göre, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için gerçekleştirilen projedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ve PTT A.Ş. ile yapılan çalışmalar sonucu 1 Ocak 2019 itibari ile  e-apostil.gov.tr. adresinden  onaylı apostil şerhi alınabilmektedir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi Eylem Planı ve etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırma vizyonu doğrultusunda projelendirilen e-Apostil sistemi; vatandaşların apostil işlemlerini belli bir hizmet bedeli karşılığında dünyanın her yerinden elektronik ortamda tamamlamalarını sağlayarak e-Dönüşüm’ün gerçekleşmesi yolunda önemli bir işlev üstlenmektedir. E-Apostil Sistemi ile elektronik ortamda hazırlanmış olan Adli Sicil Kayıtları ve Mahkeme Kararları için e-apostil uygulanmaktadır.

e-Apostil sistemi sayesinde bürokratik işlemler kayda değer ölçüde azalırken; süreçler çok daha hızlı ve etkin yürütülmektedir. E-Apostil sistemi ile Apostil talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi(-edevlet üzerinden) olarak teyit edebilirler. Bu şekilde, e-Apostil, Apostillerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için hızlı ve güvenli bir ortam sunmaktadır.

 • e-HACİZ

İcra dairelerinden bankalara gönderilecek haciz ekleme ve kaldırma işlemlerinin elektronik ortama taşınması ile postada geçen zaman kaybının ortadan kaldırılması,

Bankalara iletilen hesap sorgulama ve haciz ekleme işlemlerinin banka sistemi tarafından gece yapılacağı için kişilerin durumu suistimalinin önüne geçilmesi,

Sistem üzerinden yapılacak işlemler için evrak oluşturma, onaylama, tebligat için geçecek süre ortadan kalkacak, cevaplarında elektronik ortamda UYAP a iletileceği için evrakların ayrıştırılması, taranması, dosyalanması için harcanacak mesai ortadan kaldırılması sağlanmıştır.