1.   UYAP Hukuk Mahkemeleri İşlemleri

(Kaynak)

Hukuk Modülü UYAP’ın (Ulusal Yargı Ağı Projesi) bir alt bilgi sistemi olup, Hukuk Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri Vezneleri ve Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosunu kapsamakla birlikte özel hukuk yargılamasını teknoloji ile buluşturmaktadır. 

Kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bazı ahkâm-ı şahsiye (kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan kaynaklanan) işleri hukuk yargılama sistemi ile kamu gücü vasıtasıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Hukuk dava dosyası sistem üzerinden tevziye tabi tutulduktan sonra, bütün işlemleri çevrimiçi olarak sistemden yapılarak harç ve masrafları yine sistem üzerinden vezneye yatırılmak suretiyle ilgili mahkemesine yine sistem üzerinden adaletli bir şekilde dağıtılır. 

Dosyanın kanun yolu süreçlerine tabi tutulması durumunda ise yeni veri girişine gerek kalmadan dosyanın Bölge Adliye Mahkemelerine veya Yargıtay’a gönderilmesi sağlanarak dosyanın işlemlerinin tamamlanması ile birlikte yine aynı usule göre tekrar mahkemesine gönderilmesi sağlanmış olur. Böylece tek veri girişiyle dosyanın tüm safahatı tamamlanmış olur.

2.   Dayanak Mevzuat

     2.1.   Hukuk Muhakemeleri̇ Kanunu

MADDE 445- (1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.

(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.

(3) Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

     2.2  Bölge Adli̇ye Ve Adlî Yargi İlk Derece Mahkemeleri̇ İle Cumhuri̇yet Başsavciliklari İdarî Ve Yazi İşleri̇ Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ne Dai̇r Yönetmeli̇k 

(Resmî Gazete Tarihi: 06.08.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29437)
UYAP’ın kullanılması

MADDE 5 ‒ (1) İş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.

(2) UYAP kullanıcıları iş listesini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adlî istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortamına doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.

(3) Fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(4) İhtiyaç duyulan nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî ortamda gönderilmez.

(5) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla birimlere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.

(6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden birimlere gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhâl ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Onay gerektiren evrak ilgilinin iş listesine yönlendirilir.

(7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(8) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya karar aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.

(9) UYAP üzerinde hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek ilgilisi tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.

(10) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması zorunludur.

(11) Güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.(7)

(12) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’ta incelenebilir ve her türlü muhakeme işlemi yapılabilir.

(13) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(14) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.

3.   Hukuk Mahkemesi Uygulamaları: 

Hukuk Mahkemesi Modülünde aşağıda sayılan ekranlar mevcuttur:

Tevzi Modülü
 • Dava Açılış Harçlandırma İşlemi
 • Seri Dava Açılış Harçlandırma İşlemi
 • Dava Tevzi İşlemi
 • Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi
 • Sistem Dışından Gelen Bozma, Görevsizlik/Yetkisizlik, Birleştirme Dosyalarının Tevzi Edilmesi
 • Tek Mahkemeli Dava Tevzi İşlemi
 • Tevzi Bürosu Olmayan Adliyelerde Tevzi İşlemi
 • Dava Tevzi Sorgulama
 • Tevzi Dağılım Çizelgesi
 • Tevzi Çizelgesi Raporu
 • Taraf Kaydetme
 • Mahkeme Uzmanlık Bilgileri Tanımlama
 • Dava Tevzi Formu Oluşturma
 • Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması
 • Tevzi Esas Numarası Düzenleme
 • Tevzi Dağılım Ekranı
 • Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi İşlemi
Dosya Modülü
  • Dosya Arama Ekranı
  • Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü
   • Talimat Arama Ekranı (Gönderilen)
   • Talimat Arama Ekranı (Gelen)
  • Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü
   • Dosyanın Geçici Gönderilmesi
   • Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi
   • Gönderilen Dosyayı Geri İsteme
   • Başka Birimden Dosya İsteme
   • Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade
   • Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi
  • Dosya Ayrıntı Bilgileri
  • Hâkimin Not Defteri
  • İmzalama Ekranı
  • İmza Doğrulama Ekranı
  • Derdest Dosyanın Girilmesi
  • Genel Dava Sorgulama
  • Dosya Silme Ekranı
  • Karar No Güncelleme 
  • Evrak Silme
  • Hâkime Dosya Atama
  • Dosya No Güncelleme
  • İstenen Dosyaların Listesi
  • Seri Dava Uygulamaları
  • Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma
Dava Açılış Modülü
  • Dava Açılış İşlemleri
  • Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması
  • Dava Açılış İşlemleri
  • Dava Tensip Zaptının Hazırlanması
  • Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü
   • Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
   • Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri
   • Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
   • Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi
  • Dava Miktarının Arttırılması
  • Tevzi Dağılım Çizelgesi
Tebligat Modülü
  • Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması
  • Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi
  • Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
  • Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
  • Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması
  • Tebligat Zarf / Davetiye Hazırlanması
  • İlanen Tebligat Kaydının Yapılması
  • İlan Tarihinin Kaydedilmesi
  • Tebligat Posta Tevdi – Yeni Liste Oluşturma
  • Tebligat Arama
  • Posta İşlemleri Alt Modülü
   • Posta Gönderilme Bilgi Girişi
   • Posta Alınması İşlemi
   • Tebligat Posta Tevdi – Genel Liste İşlemleri
   • Rapor Parametreleri
   • Gelen Postaların Sorgulanması
Duruşma İşlemleri Modülü
  • Dava Listesinin Hazırlanması Görüntülenmesi
  • Duruşma Zaptının Hazırlanması
  • Gün Verilmesi Alt Modülü
   • Gün Verilmesi
   • Gün Verilmesi Tanım Ekranı
   • Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi
   • Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi
   • Gün Verilmesi Parametre Girişi
  • Reddi Hâkim Alt Modülü
   • Reddi Hâkim/Kâtip Dilekçesinin Kaydedilmesi
   • Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkâf İşlemi
  • Keşif Alt Modülü
   • Keşif Heyetinin Belirlenmesi
   • Keşif Sonucunun Kaydedilmesi
   • Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması
  • Bilirkişi Alt Modülü
   • Bilirkişi Görevlendirmesi
   • Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
   • Sisteme Bilirkişi Ekleme
   • Bilirkişi Arama
   • Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
   • Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
   • Bilirkişi Grubu Oluşturma
   • Bilirkişi Listesi Oluşturma
  • İşlemden Kaldırma Alt Modülü
   • Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi
  • Ara Karar Alt Modülü
   • Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi
   • Ara Kararların Listelenmesi
   • Ara Karar Listeleme Ve Güncelleme
Müzekkere Modülü
  • Genel Müzekkerre Yazılması
  • Trafik Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
  • Taşınır Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
  • Taşınmaz Mal Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
  • Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
  • İş Bilgileri İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi
Talimat Modülü
 • Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü
   • Talimat Yazısının Yazılması
   • Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması
   • Posta Gönderilme Bilgileri Girişi
   • Gönderilen Talimatların Listelenmesi
   • Talimat Akıbetinin Sorulması
 • Gelen Talimat Alt Modülü
   • Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi
   • Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi
   • Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
   • Talimat Noksan Tamamlama Ekranı
   • Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması
   • Talimat Dosyası Açılması
   • Talimat Arama Ekranı
   • Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması
   • Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi
   • Posta Alınması İşlemi
   • Talimatların Listelenmesi
   • Tamamlanmış Talimatın İadesi
Karar Modülü
  • Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi
  • Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması
  • Ek Karar Evrakının Hazırlanması
  • Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi
  • Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi
  • Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi
  • Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
  • Ara Kararının Yazılması
  • Dosya Birleştirme Alt Modülü
   • Dosya Birleştirme İşlemi
   • Birleştirilmek Üzere Dosyanın Kapatılması
  • Dosya Tefrik Alt Modülü
   • Tefrik İşleminin Yapılması
Harç/Masraf Modülü
  • Harç/Masraf Hesaplama
  • Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı
  • Harç Tahsil Müzekkeresi
  • Sarf Ücreti Hesapları
  • Reddiyat ve İade Hesaplama
  • Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı
  • Harç/Masraf Tahsilatı Hesaplama İptal Ekranı
  • Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptal Ekranı
  • Karar Tahsilat/Reddiyat Bilgileri
Temyiz İşlemleri Modülü
  • Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi
  • Temyiz Formunun Doldurulması
  • Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi
  • Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi
  • Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi
Değişik İş İşlemleri Modülü
  • Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi
  • Değişik İş Karar Kaydı
  • Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama
Tereke İşlemleri Modülü
  • Tereke Tutanağının Hazırlanması
  • Tereke İdare Memuru Ataması
  • Tereke Tespit ve Teslim Tutanağı
  • Taşınmaz Mal Girişi
  • Banka Hesap Hareketleri
  • Banka Hesabı Tanımlama
  • Miras Hesaplama
  • Satış İlanı Hazırlama
  • Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi
  • Şüyunun Giderilmesi
Vezne İşlemleri Modülü
  • Harç/Masraf Tahsilatı
  • Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilatı
  • Toplu Harç Masraf Tahsilatı
  • Posta Havalesi Tahsilatı
  • Reddiyat ve İade Tahsilatı
  • Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilatı
  • Posta Listesi Reddiyatı
  • Banka Hesabı Tanımlama
  • Banka Hesap Hareketleri
  • Banka Hesapsız Para Hareketleri
  • Zaman Aşımı Listesi
  • Vezne Kasa Kapatma
  • Harç/Masraf İptali
  • Harç/Masraf Reddiyatı İptali
  • Ayrıntılı Kasa Raporu
  • Tahsilat – Reddiyat Özet Raporu
  • Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi
Genel İşlemler Modülü
  • Sıra No Güncelleme
  • Kelime İşlemci
  • Yeni Görev Ataması
  • Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri
  • Şablon Özelleştirme İşlemleri
  • Sertifika İşlemleri Alt Modülü
   • Sertifika İstek Ekranı
   • Sertifika Yükleme Ekranı
   • Anahtar Aktarım Ekranı
   • Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
   • İmza Doğrulama Ekranı
  • Tanımlama İşlemleri Alt Modülü
   • Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama
  • Tevzi Kriterleri Girişi
  • İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi
  • Dava Türlerinin Kaydedilmesi
  • Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi
  • Ara Karar/Tensip Girişi
  • Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma
  • Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi
  • Harçtan Muaf Kurumların Belirlenmesi
  • Yazıcıların Tanımlanması
  • Dış Kurum Ekleme/Güncelleme
  • Dış Kurum Tipleri

Güncellemeler sonrasında, 

Miras Bırakanın Dosyalarının Mirasçılara Gösterilmesi (Hukuk Dava Dosyası, İcra Dava Dosyası, İdari Yargı Dava Dosyası) E-devlet uygulaması kullanıma açılmıştır. Böylece murisin taraf olduğu dosya bilgilerine mirasçıları tarafından erişim imkanı getirilmiştir.

Dosya Birleştirme ekranları revize edilerek karara çıkmış dosyalar üzerinde birleştirme yapılmaması ve kesinleşmeden dosya birleştirme yapılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Yapılan birleştirme işleminin geri alınması gibi özellikler eklenmiştir.

Hukuk Mahkemelerinde yeterli masraf bulunmayan dosyalarda bir defaya mahsus Elektronik Tebligat hazırlanabilmesi sağlanmıştır.

Başka Birimden Dosya Görüntüleme ekranında denetimli serbestlik dosyalarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

4.   Hukuk Mahkemesi Ek Uygulamaları

        4.1 İşçi̇ Alacakları Hesap Tablosu/Si̇stem Raporu 

İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak ve tazminat davalarında hazırlanması gereken bilirkişi raporlarının UYAP Bilişim Sistemi üzerinden otomatik olarak alınması sağlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları doğrultusunda işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak ve tazminat davalarında, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Hafta Sonu Ücreti Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücret Alacağı 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda Zamanaşımı Süresi, Ek Ücretler, Rapor Süreleri, Kullanılan Dini Bayram Günleri, Asgari Ücret ve Oranları, Dönemsel Hesaplamalar da dikkate alınarak Brüt ve Net hesaplamalarla birlikte Hesap Tablosu ve Sistem Raporu olarak ayrı ayrı hazırlanabilmektedir. Mevcut durumda bilirkişi raporlarıyla yapılan hesaplamaların, dosyaların bilirkişiye gönderilmeksizin UYAP üzerinden “İşçi Alacakları Hesap Tablosu/Sistem Raporu” ekranları kullanılarak hazırlanması sağlanmıştır.

      4.2 Mi̇rasçılık Belgesi̇ Raporu (Uyap Veraset Projesi̇)

Anayasanın 141/Son maddesine göre; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” Hükmü uyarınca hizmet vermekte olup, bu ilke doğrultusunda özellikle Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Kadastro Mahkemelerinde Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.Mirasçılık belgesinin elektronik ortamda hazırlanması sağlanmıştır. Projeden önce ortalama yargılama süresi 18 gün iken, proje ile 2 dakikaya düşmüştür.

Proje, 2015 yılında gerçekleştirilen IDC Türkiye CIO Zirvesinde en iyi Bilgi Teknolojileri Maliyet Etkinliği kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.

16.12.2016  tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinde görüntülenebilmektedir.

Sistem otomatik olarak Miras Bırakanın Mirasçılarının paylarını “ Mirasın Reddi/Mirastan Feragat” işlemlerini de göz önünde tutarak otomatik olarak hesaplayarak tablo halinde listelemekte, Soy Ağacı Şemasını görsel olarak detaylandırarak ekranlara yansıtmaktadır. Miras  payları, sistem tarafından karar şablonuna gerekçe ve hüküm kurularak herhangi bir başka işlem yapmaksızın otomatik olarak hata olasılığı olmaksızın yansıtılabilmektedir.Bunun yanı sıra bu hesaplamanın dayanağı olan nüfus kayıt örneklerinin çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarma, ölüm araştırması, evlatlık gibi miras paylaşımını etkileyen konuların da projeye dahil edilmesi için proje çalışmalarına devam edilmektedir

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama 


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022