1. Yargıtay Bilişim Sistemi

2008 yılında Yargıtay Bilgi Sisteminin UYAP Sistem Merkezini kullanması ve kanun yolu sebebiyle dosyaların UYAP üzerinden Yargıtay’a gidiş dönüşü sağlanmıştır.

2011 yılında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı UYAP kapsamına alınmıştır.

2015 yılında Yargıtay Başkanlığından gelen talep üzerine yapılan yazılım çalışması ile UYAP Yargıtay Emsal Karar Ekleme Ekranı oluşturularak ilgili büronun kullanımına açılmış ve Yüksek Mahkeme kararlarının kısa sürede ve daha az emek sarf edilmek suretiyle anonim hale getirilerek www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlanmasına imkân sağlanmıştır.

Yargıtay’da internet üzerinden elektronik ortamda yapılabilen işlemler aşağıdaki gibidir;

  1. Dosya Sorgu
  2. Tebliğname sorgu
  3. Duruşma Sorgu
  4. Emsal Arama
  5. Ön Büro – Randevu İşlemleri

2. Anayasa Mahkemesi Bilişim Sistemi

2009 yılında UYAP ile Anayasa Mahkemesi arasında veri alışverişi sağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı 15/09/2009 tarih ve 1170 sayılı yazısında, Adalet Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında, UYAP döküman yönetim sisteminin (DYS) kullanılmaya başlandığı belirtilerek Adalet Bakanlığı birimleri ile yargı birimlerinin Anayasa Mahkemesi ile yapacakları her türlü yazışmanın DYS üzerinden yapılması, gönderilen tüm belge ve eklerinin elektronik imza ile imzalanması ve ayrıca fiziki ortamda gönderilmemesi istenmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gelen dosyalarını ve kararlarını takip edebileceği yazılım hazırlanarak 2010 yılında, Mart ayında gerçek ortama yüklenmiştir.

Kaynakları etkin kullanmak suretiyle, yargı birimleri arasında etkili bir bilgi ve belge alış verişini sağlamak için, Anayasa Mahkemesi’nin UYAP kapsamına dâhil edilmesi ve ihtiyacı olan bilişim sistemleri ve hizmetlerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca sağlanması amacıyla 15/05/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi ile Protokol imzalanmıştır.

07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 148. maddesinde yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu getirilmiştir. Bunun üzerine  Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sistemi Projesi hayata geçirilmiştir.

2015 yılı itibariyle vatandaşların Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru ile ilişkili  soruşturma ve kovuşturma dosyalarını UYAP üzerinden inceleyebilmesi sağlanmıştır.

3. Danıştay Bilişim Sistemi

Kaynakları etkin kullanmak suretiyle, yargı birimleri arasında etkili bir bilgi ve belge alış verişini sağlamak için, Danıştay’ın UYAP kapsamına dâhil edilmesi  amacıyla Danıştay ile 21/09/2011 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol çerçevesinde; 2011 yılında, Danıştay’ın UYAP DYS’yi kullanması için teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve UYAP Sistem Merkezini ve internet hizmetini kullanması sağlanmıştır.

UYAP kapsamında Danıştay yargı modüllerinin oluşturulması ve bu modüllerin idari yargı ilk derece mahkemeleri ile entegrasyonu için çalışmalara aralıksız devam edilmiş ve geliştirilen uygulamalar, test işlemleri 2012 yılında tamamlanarak 03/09/2012 tarihinde gerçek ortamda işletime açılmıştır. Danıştay Başkanlığı’nda bulunan tüm dosyalar, 2012 yılı sonu itibariyle sisteme girilmiş olup tamamı elektronik ortamdadır.

Danıştay internet sitesinden elektronik ortamda emsal karar sorgulaması yapılabilmektedir.

Danıştay internet sitesinden UYAP Vatandaş Portalı aracılığıyla elektronik ortamda dosya sorgulaması yapılabilmektedir.

Son güncellemelerle, Danıştay Resmi İnternet Sitesi üzerinde “dosya sorgulama” ekranı tasarlanarak hizmete sunulmuştur.

4. Yüksek Seçi̇m Kurulu (YSK)

YSK ile 11/04/2006 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde SEÇSİS’in UYAP bilişim ağını kullanması sağlanarak seçmen kütüklerinin UYAP üzerinden güncellenmesi ve seçim sonuçlarının UYAP üzerinden kısa sürede alınması sağlanmıştır. Ayrıca yapılan entegrasyon kapsamında; vatandaşların seçme haklarına ilişkin kısıtlılık, hak mahrumiyeti ve ceza infaz kurumu bilgileri elektronik ortamda YSK ile paylaşılmaktır.

5. Haki̇mler Ve Savcılar Kurulu (HSK)

HSK’nın yeni yapısına göre HSK – HSYK isim değişikliği şablon evrak ve rapor değişiklikleri ve UYAP’ta hâkim – savcı terfi ekranları, atanma talep formları, izin talep formları, adli tatilden yararlanacaklar ekranı  düzenlemesi için gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır.

6. UYAP Teftiş Yazılımı

a. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı

HSK Teftiş Kurulu’nun denetimleri UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yaparak mahallinden yapılan denetimde geçen süreyi ve maddi anlamda giderleri minimize edilmesi amaçlanmıştır.

HSK müfettişlerinin talepleri doğrultusunda teftiş ve soruşturma ekranları işler vaziyete getirilmiştir. Müfettişlerin teftişe gittikleri birimlerde görevli hâkim ve savcılara ait kadro cetvelini ve buna bağlı olarak performans değerlendirme ve geliştirme formlarını (PDGF) doldurabilecekleri ekranlar oluşturulmuştur. Müfettişlere yazışmalarını yapabileceği ekranlar yapılarak şahsi dosyalarına atabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemelerinin denetimlerinin mahalline gitmeden de merkezden yapılabilmesi sağlanmıştır.

b. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun denetimleri UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yaparak mahallinden yapılan denetimde geçen süreyi ve maddi anlamda giderleri minimize edilmesi amaçlanmıştır.

Böylelikle; İcra Daireleri, Adli Tıp, Adalet Komisyonu, Ceza İnfaz Kurumu, Denetim Serbestlik, Cumhuriyet Başsavcılıkları Emanet Memurluğu, Satış Memurluğu, Mahkemeler Veznesi denetimlerinin mahalline gitmeden de merkezden yapılabilmesi sağlanmıştır.

7. Uyap Bölge Adli̇ye (İsti̇naf) Mahkemeleri̇ Yazılımı

Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre bölge adliye mahkemeleri uygulama yazılımı hazırlanarak işletime alınmıştır.

8. Diğer Uygulamalar

a. Uyap Kolluk Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ (Kolluk Portalı)

UYAP Kolluk Portalı, yargı birimleri ile kolluk birimleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) arasındaki tüm yazışma, bilgi ve belge alışverişi ile diğer süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini, adli birimlerden kolluk birimlerine bildirilen yakalama müzekkereleri ile sanık / şüpheli takip formlarının fiziksel ortam akışının yapılması sağlanmaktadır.

b. Uyap Mobi̇l Arama Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ (MABS)

Yargı birimleri adına yakalama ve tutuklama kararlarını yerine getiren kolluk birimlerinin tüm yakalama ve tutuklama kararlarına anında erişimini sağlamak ve mobiliteyi sağlamak için günümüzde kullanılan en ucuz ve yaygın teknoloji olan cep telefonlarından bu sorgunun yapılabilmesi için MABS projesi başlatılmış ve el terminallerine ihtiyaç kalmadan tüm mobil kolluk birimleri sisteme dahil edilmiştir.

MABS projesi mobil olarak görev yapan (denizde, sınırlarda veya gezici ekip otolarında) kolluk kuvvetlerinin ayrıca bir yatırım yapılmaksızın cep telefonları üzerinden güvenli şekilde UYAP’ta yer alan ve yargı birimlerince verilmiş yakalama-tutuklama kararlarını çevrimiçi sorgulamalarına imkan vermektedir.

Yargı birimlerince verilen yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi için kolluk birimlerine bu kararlar 11.08.2008 tarihine kadar posta yolu ile iletilmekte ve nedenle ciddi anlamda posta gideri, gönderilen verilerin yeniden kolluk birimlerinin sistemine girilmesi için personel gideri ve hepsinden önemlisi arada geçen sürede önemli hak kayıpları veya suistimaller meydana gelmekte idi. Bu sorunları ortadan kaldırmak için UYAP ile kolluk birimleri arasında evrak akışını ortadan kaldıracak ve yargı birimlerce verilecek yakalama ve tutuklama kararlarına çevrimiçi olarak anında kolluğun erişimini sağlayacak entegrasyonlar devreye alınmış ve kullanıma başlanmıştır.


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022