1. Giriş  

Entegrasyon’un kelime anlamı “bir araya gelerek birleşme,  bütünleşme”dir. 

UYAP Bilişim Sistemi, günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan bir bilişim sistemidir. 

UYAP Bilişim Sistemi’nin tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. UYAP’ta bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. 

UYAP’ta 2020 itibariyle 48 kurum ile 143 entegrasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu entegrasyonlarla ara süreçlerin ortadan kaldırılması, yargı sürecinin hızlandırılması, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmesi, emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan tasarruf sağlanması yolunda önemli ilerleme kaydedilmiştir.

2. Uyap İle Dış Kurum Ve Sistem Entegrasyonları

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir. Devlet Teşkilatı Veri Tabanında kayıtlı tüm resmi kurumlar UYAP’ta tanımlı hale getirilmiştir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (Adli Sicil Bilgi Sistemi)

Yargı birimlerinin adli sicil kayıtlarını UYAP üzerinden sorgulayıp alabilmeleri ve adli sicil fişlerini UYAP üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca 2017 yılında, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce UYAP üzerinden MERNİS sorgularının yapılabilmesi sağlanmıştır.

Merkez Bankası Yargı birimlerinin UYAP üzerinden döviz kurlarını sorgulayıp alabilmeleri sağlanmıştır.

Adli Sicil Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda başvuru yapana SMS ile geri bildirim yapılması sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (MERNİS-KPS)

Yargı birimlerinin nüfus kaydı, vukuatlı nüfus aile kayıt tablosu, ölüm, vatandaşlıktan çıkarma ve soyadı değişikliği gibi nüfus kayıtlarında meydana gelen değişikliklerin nüfus kayıt örneği ekranında nakil veya evlenerek başka nüfus müdürlüğüne giden kişi bilgilerinin UYAP üzerinden sorgulayıp alabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca 2016 yılı itibariyle mavi karta sahip kişiler ile ilgili bilgiler de web servisle alınmaktadır.

İçişleri Bakanlığı (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)

Yargı birimlerinin, Adres Kayıt Sistemindeki adres kayıtlarını UYAP üzerinden sorgulayıp alabilmeleri sağlanmıştır.

GÖÇNET Entegrasyonu 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen entegrasyondur. Bu entegrasyon ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yabancıların taraf olduğu dava ve yakalama bilgilerinin verilmesi sağlanmaktadır

Emniyet Genel Müdürlüğü – POLNET (Polis Bilgi Sistemi)

Yargı birimlerinin dosyada taraf olan kişilere ait ehliyet kayıtlarını UYAP üzerinden sorgulayıp anında alabilmeleri sağlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (Araç Tescil (Kayıt) Sistemi)

Yargı birimlerinin Araç Kayıt Sisteminde bulunan araç kayıtlarını ve araç sakınca bilgilerini (çalıntı, hacizli gibi) UYAP üzerinden sorgulayıp alabilmeleri ve araçların tescil kayıtlarına UYAP üzerinden hak mahrumiyeti (haciz, rehin, yakalama vb.) şerhleri koyup kaldırabilmeleri sağlanmıştır. Haciz  entegrasyonun  Noterler  Birliğine devri nedeniyle yalnızca Emniyet Araçlarına ilişkin entegrasyon işlemleri yürütülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (Emniyet Kolluk İşlemleri Bilişim Sistemi) (EKİP)

UYAP ile EKİP sistemi arasında entegrasyon yapılarak yargı birimleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri arasındaki adli işlemlerin, elektronik ortamda yapılması hedeflenmiştir. Yazılım çalışmaları tamamlanmış ve 24/11/2017 tarihinde protokol imzalanmış olup pilot uygulamaya başlanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen bir entegrasyondur. Entegrasyon kapmasında; dosyada taraf olan kişiler ait TAKBİS’te bulunan tapu ve kadastro kayıtlarının adli birimlerce UYAP üzerinden sorgulanarak anında alınabilmesi sağlanmıştır. Tapu  e-Haciz  Entegrasyonu  ile  gerçek  ve  tüzel  kişilere  ait  taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konulması işlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce UYAP üzerinden sunulan veraset ilamı ve mirasçı bilgilerinin e-Devlet üzerinden sorgulanması sağlanmaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi-MCKS) (HTS Talep ve Sonuçları)

Yargı birimlerinin çalıntı, kayıp ve gasp gibi nedenlerle sahibinin elinden çıkan cep telefonlarının iletişime kapatılma işlemlerini elektronik ortamda BTK’ya iletebilmeleri sağlanmıştır. Telefonlara ait aidiyet bilgileri, dinleme talepleri ve dinleme kayıtlarının sistem üzerinden istenmesi ve gönderilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca 2017 yılında, adli birimlerin HTS talepleri ve sonuçlarının UYAP üzerinden gönderilmesi sağlanmıştır.

PTT (Tebligat Sistemi)

UYAP’tan çıkan tebligatlar üzerine barkod basılması, tebligat listelerinin referans numaraları üzerinden PTT’ye elektronik ortamda iletilmesi ve tebligatların akıbetinin hangi postacıda olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebilmesi ve APS tebligatlarının sistemden yapılmasına olanak sağlanan Dijital Dönüşüm kapsamındaki entegrasyonudur..

PTT(Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve E-Tebligat)

Tebligatların elektronik ortamda gönderilmesi ,yazışmaların elektronik ortamda yapılması, KEP hesabına ait sahiplik bilgilerinin sorgulanması, KEP’ten gönderilen e-tebligatların gönderilip gönderilmediğine ilişkin bilgilerin alınması sağlanmıştır.

PTT (Posta Çeki Hesap Sistemi)

PTT Posta Çeki Hesabı Sisteminden kişi ve kurumların PTT Bilgi Sisteminde çek hesabı olup olmadığı bilgisini sorgulama imkânı sağlanmıştır. Entegrasyon ile posta çeki hesabı olmayan kimseler yönüyle PTT birimleri ile yapılan yazışmalar ortadan kaldırılmış sadece posta çeki hesabı bilgisi olan kimseler yönüyle yazışma yapılması imkânı sağlanmış olup posta çeki hesabına doğrudan haciz konulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

PTT (Merkezi Takip Sistemi)

MTS üzerinden hazırlanan ödeme formuna dair evrak ve eklerinin PTT’ye elektronik ortamda yatırılması ve bu tebligat ücretinin de eş zamanlı olarak PTT’ye iletilmesinin sağlandığı entegrasyondur.

PTT e-APostil Entegrasyonu

Bir belgenin gerçekliği tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasının sağlandığı entegrasyondur. e-APostil projesi kapsamında, e-APostil başvurularının elektronik ortamda PTT tarafından alınarak Adalet Bakanlığı birimleri tarafından onaylanıp PTT üzerinden başvuran kişiye gönderilmesi işlemi yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (İşveren, Sigortalı ve Gelir/Aylık Alanlara İlişkin Bilgiler)

Yargı birimlerince ihtiyaç duyulan işveren, sigortalı ve gelir/aylık alanlara ilişkin bilgilerin SGK Bilgi Sistemi üzerinden UYAP kullanıcılarının erişimine ve kurumlar için vergi kimlik numarasının güncellenmesine olanak sağlanmıştır. Bu sayede yargı birimlerinin ilgili UYAP ekranlarından, avukatların ise vekil oldukları dosyalarda Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden e-ortamda SGK sorgusu yapabilmesi sağlanmıştır.

Son güncellemelerle, SGK – İşe Giriş – Çıkış Bilgilerinin UYAP SGK Ekranlarına yansıtılması ile ilgili entegrasyon servis çalışması tamamlanmıştır. Özellikle iş davalarında ihtiyaç duyulan SGK bilgilerine erişim hızlandırılarak yargılamada gereksiz yazışmalar ve yargılamanın uzaması engellenecektir. Ekran çalışmaları devam etmektedir.

Reddiyat ekranlarına SGK Ödemesi seçeneği getirilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemelerin entegrasyon ile gönderilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Mali Otomasyon Sistemi (MOSİP))

İcra dairelerinin fiziki ortamda SGK’ya göndermiş olduğu SGK’dan maaş alan kişilerin maaşları üzerine haciz konulması, konulmuş olan haciz bilgilerinin güncellenmesi, kaldırılmasına yönelik SGK ile karşılıklı web servisler yazılmış, UYAP üzerinden işlem yapılmasına imkân veren ekranlar tamamlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Hizmet Takip Programı) (HİTAP)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında, aktif olarak görev yapan sigortalılar ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Kapsam Dışı Servisi)

Ceza infaz kurumunda tutuklu veya hükümlü olarak bulunan kişilerin cezaevine girdiği tarihte genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalması nedeniyle SGK kaydının “pasif” hale getirilmesi, tahliye durumunda ise SGK kaydının “aktif” hale getirilmesi sağlanmıştır.

SGK  Kaydı  Sorgulama  Entegrasyonu  

İşçi  ve  işveren  bilgilerinin  sorgulaması  için  gerçekleştirilen entegrasyonudur.

6284  Gizlilik  Kararları  Entegrasyonu  

6284  Sayılı  Ailenin  Korunması  ve  Kadına  Karşı  Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında verilen Gizlilik Kararları elektronik ortamda SGK ile paylaşılmaktadır. 

Dış İşleri Bakanlığı (KONSOLOSLUK.NET)

Yargı birimlerinin KONSOLUSLUK.NET bünyesinde yer alan yabancı ülkelerde oturan vatandaşların adres bilgilerini UYAP üzerinden sorgulayabilmeleri, KONSOLUSLUK.NET kullanıcıları tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşların sabıka kayıtlarının UYAP üzerinden elektronik ortamda alınabilmesi ve yakalama kaydı bulunan şahısların kayıtlarının dış temsilciliklerde sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

ÖSYM E-Sınav, Adalet Bakanlığı ve yargı birimlerince yapılacak hâkim adayı, idare memuru, zabıt kâtibi, infaz koruma memuru alımı vb. sınavlar için adayların internet üzerinden başvuru yapabilmelerini, başvuru yapan kişilerin PTT’den aldıkları e-Devlet Kapısı şifresi, mobil imza veya e-imza ile giriş yaptıklarında kendilerine ait nüfus, adres vb. bilgilerin tamamını otomatik olarak alabilecekleri ve kişinin bizzat gelmesine gerek kalmaksızın başvurusunun 8 alınabilmesini, MERNİS ve ÖSYM ile entegre çalışacak şekilde UYAP’tan sınav başvurusu yapılmasını sağlamıştır

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Entegrasyonu 

Gelirler Entegrasyonu VEDOP ile Yargı birimlerinin T.C. kimlik no ve vergi numarasına göre araç bilgileri, mükellef bilgileri ve vergi dairesi bilgilerinin sorgulaması sağlanmıştır.

İcralık  Araç  Borç  Bilgisi  Entegrasyonu  ile  icra  satışına  konu  olan  araçların  aynından  doğan borçlar sorgulanmaktadır.  

Mevzuat  Takip  Sistemi  (MTS)  üzerinden  harç  ödeme  bilgilerinin  Maliye  Bakanlığına  gönderilmesi sağlanmaktadır. 

Harç Tahsil Müzekkereleri Entegrasyonu ile yargı birimleri tarafından Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereken Harç Tahsil Müzekkerelerinin çevrimiçi olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi sağlanmaktadır.  

Gelir  İdaresi  Başkanlığı  tarafından  UYAP  üzerinden  sunulan  veraset  ilamı  ve  mirasçı  bilgilerinin e-Devlet üzerinden sorgulanması yapılmaktadır.  

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 

4208 sayılı Kanun çerçevesinde suç gelirlerinin aklanması ile ilgili olarak

UYAP’ta yer alan yakalama, tutuklama ve dosya kapak bilgileri ile adli sicil kayıtlarının MASAK yetkililerince UYAP üzerinden sorgulanması ve MASAK veritabanında bulunan bilgilerin de mahkemelerce ve savcılıklarca sorgulanması sağlanmıştır.

Maliye Muhasebat Entegrasyonları 

Maliye Muhasebat Entegrasyonu (Beyanname Tahakkuk Entegrasyonu) ile beyanname görüntüleme,  beyanname  iptali  ve  beyanname  onay  işlemleri  yapılmakta,  beyanname  listesi ve beyanname içeriği alınmaktadır. 

Türkiye Noterler Birliği (NOTER.NET)

Noterler Birliği Özlük İşlemleri Entegrasyonu ile noterlerin özlük işlerine ilişkin işlemler yapılmaktadır.

Hukuk mahkemeleri tarafından verilen vesayet kararları ile yine hukuk mahkemeleri tarafından kısıtlılıktan dolayı verilen velayet altında bırakma kararlarının Türkiye Noterler Birliğine (TNB) verilmesi sağlanmaktadır. 

Yıllık İzin Talepleri Entegrasyonu ile TNB tarafından yıllık izin talepleri UYAP üzerinden gönderilmektedir. 

Mühür Talebi Entegrasyonu ile TNB tarafından yıpranan, kaybolan ve çalınan mühürlerin çevrimiçi olarak iletilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu entegrasyon ile eksik evrak ve teminat gönderme işlemleri de yapılabilmektedir.  

Araç Tedbir İşlemleri Entegrasyonu: Kanun gereği araç tescil işlemleri noterler birliğine devir edilmiş olduğundan; araç takyidat işlemleri kapsamında araç tedbir ekleme, tedbir kaldırma işlemleri UYAP üzerinden yapılabilmektedir. (tedbir, haciz işlemleri) 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Tüketici Hakem Heyetleri)

Tüketici Hakem Heyetlerinin verdikleri kararlara itiraz edilmesi halinde bu itiraza ilişkin dosyalara UYAP üzerinden elektronik ortamda erişilmesi ve sonuç kararlarının da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi sağlanmıştır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular sonucunda, hakem heyetlerinin verdikleri kararlara vatandaşlar tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edilebilmesi, itiraza ilişkin tüketici mahkemesindeki dava dosyalarının içeriğinin ve verilen kararların görüntülenmesinin sağlanacağı entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

TÜBİS UYAP Entegrasyonu 

Bilindiği üzere Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yazılımının önemli entegrasyonlarından birini TÜBİS-UYAP entegrasyonu oluşturmaktadır. Bu amaçla Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasındaki gerçekleşen işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılması için Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ile aşağıda işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.

1) Tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin ilgili tüketici hakem heyetine tüketici mahkemelerince elektronik ortamda talepte bulunulması sağlanmıştır.

2) Tüketici hakem heyetlerinin Tüketici Bilgi Sistemi’nde (TÜBİS) iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri ilgili tüketici hakem heyeti kararının içeren dosyanın elektronik ortamda hazırlanarak, ilgili tüketici mahkemesine tüketici hakem heyeti başkanının elektronik imzasıyla gönderilmesi sağlanmıştır.

3) Tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş mahkeme kararların ilgili tüketici hakem heyetlerine iletilmesi sağlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi – MERSİS)

MERSİS İflas Bilgileri Entegrasyonu ile hakkında iflas kararı verilen tüzel kişilere ilişkin bilgilerin verilmesi sağlanmıştır.

MERSİS Sicil Sorgulama Entegrasyonu ile özel şirketlerin sicil kayıtlarını sorgulama imkânı sağlanmaktadır. 

Ayrıca 2017 yılında, mahkemeler tarafından verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ve söz konusu yasaklama kararlarının kaldırılmasına ilişkin bilgilere erişimi sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı(SOYBİS)

SOYBİS kullanıcılarının, sosyal yardım için başvuran kişilerin UYAP’ta yer alan nafaka alıp almadığı, nafaka miktarı ve haciz bilgilerine elektronik ortamda erişilebilmesi için teknik alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çocuk Koruma Tedbirleri ile ilgili olarak hukuk ve ceza mahkemeleri tarafından çocuklara ilişkin verilen kararlar ile aile içi şiddet kapsamında verilen tedbir kararlarının sistem üzerinden verilmesi sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

6284  Sayılı  Ailenin  Korunması  ve  Kadına  Karşı  Şiddetin  Önlenmesine  Dair  Kanun  Kapsamında verilen gizlilik kararları elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İSKİ) Adres Entegrasyonu

Yargı birimlerinin İSKİ’de kayıtlı adres bilgilerine UYAP üzerinden erişimleri sağlanmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)

Merkezi Kayıt Kuruluşu MKS (Merkezi Kayıt Sistemi) ile UYAP’ın entegre edilmesi suretiyle bankalar, finans kuruluşları ve yatırım hesabı açabilen menkul değer şirketlerinde, adli birimlerce ihtiyaç duyulan kişilerin yatırım hesabı olup olmadığı bilgisinin elektronik ortamda sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Vakıfbank (Ödeme Sistemleri)

Vakıfbank’ta hesabı bulunan avukatların tüm hukuk davalarını internet aracılığıyla UYAP Avukat Portalı üzerinden açılabilmeleri için harçların elektronik ortamda yatırılması ve yargılama masraflarının elektronik ortamda ödenebilmesi sağlanmıştır.

Vakıfbank CTE Entegrasyonu ile ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin emanet para bakiyelerinin Vakıfbank aracılığıyla kart üzerinden kullanılması ve bakiyenin kurum tarafından görüntülenebilmesi sağlanmaktadır. 

Vakıfbank  Hesap  Hareketleri  Entegrasyonu  ile  ilgili  hesapta  yer  alan  tahsilat  işlemleri  nedeniyle giriş; reddiyat işlemleri nedeniyle çıkış, iade ve diğer hesap hareketleri izlenebilmektedir.

Vakıfbank TÖS Entegrasyonu ile toplu ödeme sistemi üzerinden ödeme yapılmaktadır. E-satış projesinde ve icra modülünde kullanılmaktadır. 

Vakıfbank Vergi Entegrasyonu ile banka üzerinden vergi ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (YENİ ADALET KART)

Adalet Bakanlığı ve yargı birimleri bina ve yemekhane giriş-çıkışları için çipli ve temassız kartla geçiş sistemineilişkin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Vakıfbank T.A.Ş. işbirliğinde Yeni Adalet Kart Projesi çalışmaları yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ada, parsel bilgileri ve konum bilgisinin alınması çalışmaları devam etmektedir.

Erişim Sağlayıcıları Birliği

Adli birimlerce verilen erişimin engellenmesi kararlarının elektronik ortamda ESB tarafından sorgulanabilmesi, görülebilmesi, okunabilmesi, incelenebilmesi, kaydedilebilmesi ve ayrıca kararların gereğinin yapılıp yapılmadığı hususunun UYAP’a gönderilebilmesi sağlanmıştır.

Basın İlan Kurumu 

Yargı birimlerince Kuruma gönderilen ilan metinlerinin elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır. Gazete künye bilgilerinin sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

Turkcell-Türk Telekom-Vodafone (4060 SMS-GSM Sorgu Servisi)

Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu numara sahipliği ve belli bir kişiye ait numara veya adres bilgilerinin GSM operatörlerinden sorgulanmasının sağlandığı entegrasyondur. Bu entegrasyon ile vatandaşlara GSM firmaları üzerinden SMS gönderilebilmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı personeline doğum günü kutlama mesajı gönderilebilmesi sağlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM)

Yaklaşık 1.200 hazine avukatının, Avukat Portalı kullanmadan kendi sistemleri üzerinden takip ettikleri dosyalardan bilgi alıp, işlem yapmasının sağlanmasına yönelim entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Tanımlı olmayan kurum avukatlarının yetki belgesi ile tanımlanması ve evrak süreçlerinin işlenmesi sağlanmaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (ÇEK Yasaklılık Entegrasyonu)

Bu entegrasyon ile 5941 sayılı Çek Kanunu ve 6273 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi uyarınca; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin, mahkeme tarafından verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve söz konusu yasaklama kararlarının kaldırılmasına ilişkin bilgilere erişimi sağlandığı servistir.

Turuncu Holding – Turk Elektronik Para (E-Ödeme Servisi)

Elektronik para şirketleri vasıtasıyla herhangi bir banka veya kredi kartı kullanılarak tüm dava ve icra işlemlerine ilişkin ödemelerin yapılmasına dair hazırlanan entegrasyondur.

PARAM ve Barokart aracılığıyla ödeme yapılabilmektedir.

Türkiye Noterler Birliği (Kısıtlılık Servisi)

Hukuk mahkemeleri tarafından verilen vesayet kararları ile yine hukuk mahkemeleri tarafından kısıtlılıktan dolayı verilen velayet altında bırakma kararlarının Türkiye Noterler Birliğine (TNB) web servis ile verilmesinin sağlandığı entegrasyondur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (Siyasi Partiler Entegrasyonu)

Siyasi partilerin üye kayıtlarının güncelliğini sağlamak amacıyla internet üzerinden yapılan üyelik bildirim güncellemeleri, sorgulama ve raporlama işlemlerinin UYAP üzerinden yapıldığı entegrasyondur.

Türkiye Barolar Birliği (Barokart Servisi)(Avukat Disiplin İşlemleri)

Barokart numarası ile tekli ve çoklu tahsilât işlemlerinin gerçekleştirildiği, yapılan harcamaların iptal edilebildiği, bakiye sorgulanabildiği ve kontrol edilebildiği servistir.

Avukatlık ruhsat başvuruları ile avukat disiplin işlemlerinin ilgili baro, Türkiye Barolar Birliği ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü arasında elektronik ortamda yapılmasının sağlandığı entegrasyondur.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Sarı Basın Kartı Bilgileri Entegrasyonu)

Sarı basın kartı sahibi olan, başvuran veya kartı iptal edilen Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve basın kartı numarası üzerinden UYAP aracılığıyla sorgulanmasının sağlandığı entegrasyondur.

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran kişinin/kurumun idare ve vergi mahkemelerinde bulunan dosyalarına ait kapak bilgileri ve dosya içeriğindeki belgeler ile Danıştay emsal kararlarının Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından görüntülenebilmesinin sağlandığı entegrasyondur.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sayman Mutemet Alındı Entegrasyonu)

Mahkemeler (Ceza mahkemeleri hariç) ve icra dairelerinde sayman mutemetlerince tahsil edilen harçların elektronik ortamda Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlandığı entegrasyondur.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu

Vergi Usul Kanunun (VUK) 359. maddesi kapsamında işlenen suçların, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ilişkin dosya kapak bilgilerinin Vergi Denetim Kurulunca elektronik ortamda görüntülenmesinin sağlanacağı entegrasyondur.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Yargı birimlerince sigortalı ve kaskolu araçlara ait bilgilerin alındığı entegrasyondur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı TEHAKSİS Entegrasyonu

Adli birimlerce Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Sinema Genel Müdürlüğünden fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak istenilen bilgilerin ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca takibi yapılan konularla ilgili olarak adli birimlerden istenilen bilgilerin ilgili sistemler üzerinden karşılıklı sorgulamayı amaçlayan yazılım ve entegrasyon projesidir.

 Milli  Savunma  Bakanlığı

Silah ruhsatı için dosya  kapak bilgilerinin sorgulanması işlemi yapılmaktadır.  

ÖSYM Sorgu Entegrasyonu 

Sınav Sonuçları Entegrasyonu ile ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının veri ve belge olarak alınması işlemi yapılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu

Hak Mahrumiyet Bilgisi SEÇSİS Entegrasyonu ile TCK’nın 53/1. maddesinde belirtilen belirli hakları kullanmaktan yasaklılık kararları verilen kişilere ilişkin bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından sorgulanması sağlanmaktadır. 

YSK-UYAP Entegrasyonu kapsamında Kısıtlılık Kararları, Kesinleşme Şerhi ve Ek Kararların UDF formatında YSK ya gönderilmesi entegrasyonu tamamlanmıştır.

YSK Kısıtlılık Entegrasyonu ile hukuk mahkemeleri tarafından verilen vesayet kararları ile yine hukuk mahkemeleri tarafından kısıtlılıktan dolayı verilen velayet altında bırakma kararlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından sorgulanması sağlanmaktadır. 

CTE Kısıtlılık Entegrasyonu ile ceza infaz kurumlarında kısıtlı olanların, kısıtlılık bilgileri Yüksek Seçim Kurulu ile paylaşılmaktadır.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

4060 SMS Bilgi Sistemi başvuru, görüntüleme ve iptal işlemleri yapılmaktadır.

Mirasçılık belgesi ile açılmış vasiyetnamelerin e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlar ve kamu kurumları ile elektronik ortamda paylaşılması sağlanacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlara başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılması sağlanacaktır.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Fikri ve sınaî haklar mahkemelerinin ihtiyacı olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki marka, patent ve tasarıma ilişkin verilerin, T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası/unvan ile sorgulandığı entegrasyondur.

Türkiye İş Kurumu

İşsizlik sigortası alan tutuklu ve hükümlü bilgilerinin kurumla paylaşıldığı entegrasyondur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

YÖKSİS Entegrasyonu ile YÖK Başkanlığı Bilgi Sisteminde tutulan akademik birim ağacı sözlüğü, öğrenci, mezun ve akademisyen bilgilerinin elektronik olarak paylaşımının sağlanmaktadır. .

YÖK Denklik Belgesi Entegrasyonu ile yurt dışında eğitim görenlerin denklik belge ve bilgilerinin Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılması sağlanmaktadır.

E-Devlet Kapısı Entegrasyonları Uyap Hizmetleri

Açılan  vasiyetnameler  ile  iptal  kararlarının  e-Devlet  üzerinden  sorgulanması  sağlanmaktadır. 

Veraset ilamları ve veraset ilamı iptal kararlarının e-Devlet üzerinden sorgulanması sağlanmaktadır. 

4060 SMS Bilgi Sistemi başvuru, görüntüleme ve iptal işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Adalet Bakanlığı yazılı sınav başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

Hâkim ve savcı adaylığı mülakat başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

e-Devlet üzerinden kişilerin dosya bilgileri verilmektedir.

e-Devlet tekil oturum entegrasyonu ile UYAP portallarına e-Devlet üzerinden giriş yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali

KİMLİK DOĞRULAMA HİZMETLERİ 

Avukat Portal Girişi Vatandaş Portal Girişi

Kurum Portal Girişi

Baro Portal Girişi

Bilirkişi Portal Girişi

Akademi Portal Girişi

Arabulucu Portal Girişi

Uzlaştırmacı Portal Girişi

İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler

Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü

Adalet İstatistikleri

UYAP Bilgi Bankası

UYAP Mevzuat – İçtihat Programı

Uyap Mobil İmza Uygulaması Entegrasyonlari

AVEA (Mobil İmza)

Avukat ve vatandaşların mobil imza ile UYAP Avukat ve Vatandaş Portallarına erişimleri sağlanmıştır.

TURKCELL (Mobil İmza)

Avukat ve vatandaşların mobil imza ile UYAP Avukat ve Vatandaş Portallarına erişimleri sağlanmıştır.

Uyap Sms Bilgi Sistemii Entegrasyonlari

TÜRK TELEKOM Avukat ve vatandaşlara SMS yoluyla davaları hakkında bilgi verilmesi sağlanmıştır.

TURKCELL Avukat ve vatandaşlara SMS yoluyla davaları hakkında bilgi verilmesi sağlanmıştır.

VODAFONE Avukat ve vatandaşlara SMS yoluyla davaları hakkında bilgi verilmesi sağlanmıştır.

Kurumsal Web Servis Entegrasyonu

Kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  özel  hukuk  tüzel  kişilerinin taraf oldukları dava ve icra/iflas dosyalarına ilişkin UYAP Bilişim Sisteminde kayıtlı verilere erişebilmeleri ve kullanabilmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Özel hukuk tüzel kişilerinin kurumsal web servis hizmetinden faydalanabilmesi için Kurum Portal abonesi olması, Kurum  Portal  kaynaklı  herhangi  bir  borcunun  olmaması  ve  dosya  sayısının  5.000  ve  üzerinde  olması  gerekmektedir. 

2020 yılı itibarıyla 154 Kurumsal Web Servis entegrasyonu bulunmakta olup, yapılan protokoller kapsamında kurum sayısı giderek artmaktadır.


Bu ders notları ve tüm içeriği ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriyle  korunan mali (İşleme, yayma, çoğaltma, temsil,  İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi fikri hakların tümü Avukat Öğretim Görevlisi Özge EVCİ ERALP’e aittir. Bu ders notları izinsiz çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve izin alınmadan kullanılamaz, internet sitelerinde yayınlanamaz.

Av.-Öğretim Görevlisi Özge Evci Eralp 2021-2022