17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30777

YÖNETMELİK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1

Personelin Görev Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Başkanlık Müşaviri

Kurum Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Kurum Başkanı

Daire Başkanı
(Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olanlar)

Kurum Başkanı

Daire Başkanı (Diğer)

Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olan Birimlerde Görevli Olanlar)

Daire Başkanı

Kurum Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Diğer)

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30777

YÖNETMELİK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1

Personelin Görev Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Başkanlık Müşaviri

Kurum Başkanı

Özel Kalem Müdürü

Kurum Başkanı

Daire Başkanı
(Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olanlar)

Kurum Başkanı

Daire Başkanı (Diğer)

Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olan Birimlerde Görevli Olanlar)

Daire Başkanı

Kurum Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Diğer)

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı