Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.2014 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan “mesafeli sözleşmeler”e ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Söz konusu yönetmelikte 23.08.2022 tarih ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklikler yapılmış olup yeni düzenlemeler aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetmeliğin Kapsamı Hakkında Değişiklikler

Yönetmeliğin uygulanacağı kapsamı belirleyen 2. maddeye (j) bendinin “kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri” eklenmesi ile birlikte söz konusu elektronik haberleşme hizmetleri yönetmelikten doğacak sorumluluklar kapsamının dışında bırakılmıştır.

Yönetmelikte Yer Alan Tanımlar Hakkında Değişiklikler

Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan tanımlara “aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform” kavramları eklenmiştir.

 • Aracı hizmet sağlayıcı, “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak/kullandırmak ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden kişi” olarak tanımlanmıştır.
 • Platform, “kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem” olarak tanımlanmıştır.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklikler (Yönetmelik m.5)

Yönetmeliğin 5. maddesinde ön bilgilendirme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile ön bilgilendirmede bulunması gerekli hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik Eski HaliYapılan DüzenlemeDüzenlemenin Açıklaması
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,b) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarasıSatıcı/Sağlayıcı/Aracı Hizmet Sağlayıcı bakımından bilgilerini paylaşma yükümlülüğü kapsamında vergi kimlik numarası eklenmiştir.
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresic) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,Tüketicilerin yaptıkları tüketici işlemleri çerçevesinde satıcı/sağlayıcı ile iletişime geçmeleri için iletişim adreslerinin ön bilgilendirme formunda yer alması gerekliliği aracı hizmet sağlayıcı bakımından da düzenlenmiştir.
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgiç) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,Şikayetlerin iletilmesi yükümlülüğü aracı hizmet sağlayıcı için de geçerli olacağından ilgili bende aracı hizmet sağlayıcı da eklenmiştir.
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,f) Ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,Ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt ettikleri süre ile uyumlu teslim ve ifa süresi de ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamına alınmıştır.
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgilerg) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilerÜrünlerin iadesi kapsamında; ön bilgilendirmede olması şartıyla, iade taşıma masrafının Tüketiciye yükletilebilmesinin önü açılmıştır.

3.1 Yönetmelik 5/7 Maddesine  şekilde yapılan ekleme ile;

“(7) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.” şeklinde düzenleme eklenmiş olup, söz konusu ekleme ile; tüketiciyi ön bilgilendirme, ön bilgilerin teyidi, eksik bilgilendirme, cayma hakkının kullanımı, tüketiciye yönelik bedel iadesi yükümlülüklerinde aracı hizmet sağlayıcının da satıcı ve/veya sağlayıcı ile müteselsil sorumlu olduğu belirtilmiştir.

3.2 Yönetmeliğin 5/6 maddesindeki ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü “satıcı veya sağlayıcıya” ait iken yapılan değişiklikler ile birlikte bu kapsam genişletilmiş, “sağlayıcıya” ibaresi “sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiştir.

3.3 Yönetmelik 6/3 ve 6/4 maddesindeki değişiklik ile sesli iletişim yoluyla veya Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla yapılan kurulan mesafeli sözleşmelerde ön bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması zorunluluğunun yanı sıra  ‘’veya kalıcı veri sağlayıcısı ile’’ ibaresi eklenmesi suretiyle ön bilgilendirme yönteminin kapsamı genişletilmiştir. Satıcıların söz konusu bilgilendirmeleri yazılı olarak tüketiciye iletilmesinin yanı sıra kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile de iletebilmelerine imkan sağlanmıştır

3.4 Yönetmelik’in Ön Bilgilendirme Yöntemi Başlıklı 6. maddesine 6. fıkra olacak şekilde aşağıdaki gibi ekleme yapılmıştır:

“(6) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı bu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen bilgilendirmelerde bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden ise aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.” şeklinde yapılan ekleme ile veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmamış olması şartıyla ve Yönetmelik 6/2a, 6/2b, 6/3, 6/4, 6/5 kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranılması halinde aracı hizmet sağlayıcının tek başına sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüklerine ilişkin 12. Madde şu şekilde değiştirilmiştir:

Yönetmelik Eski HaliYapılan DüzenlemeDüzenlemenin Açıklaması 
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.(1)Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ancak tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere bu fıkrada belirtilen ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda Satıcı’nın mal bedelini iade yükümlülüğün başlayacağı süre “malın satıcıya ulaştığı tarih” olarak belirlenmiştir.. 

Aracı hizmet sağlayıcı teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere maddede sayılan diğer yükümlülüklerden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.(2) Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda satıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.Cayma hakkının kullanılmasında aracı hizmet sağlayıcının faaliyet ve yükümlülükleri belirtilmiş olup söz konusu yükümlülüklerin kaç gün içerisinde ve hangi masraflar dahil olacak şekilde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.
(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.(3) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.Aracı hizmet sağlayıcıya cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapılması ve bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen bütün ödemeleri iade etmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.
(4) Satıcı veya sağlayıcı, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tüm geri ödemeleri, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcı bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi halinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcı bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü tutulmuştur. 
(5) Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda, söz konusu masraf satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanır. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise bu bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.Öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda, söz konusu masraf satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.

 İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

(6) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlüdür.”Satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen sorumlu tutulmuş olan aracı hizmet sağlayıcının söz konusu yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kendisine bir bildirimde bulunulması yükümlülüğü düzenlenmiştir.

4.1 Yönetmelik’in 12.maddesinden sonra gelmek üzere, Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri Başlığı altında 12/A maddesi olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir:

MADDE 12/A- (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır:

a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim.

b) Sözleşmenin feshine dair bildirim.

c) Bedel iadesi talebi.

ç) Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi.

d) Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen talep ve bildirimleri, satıcı veya sağlayıcıya derhal iletmek zorundadır.

Düzenlemeyle; aracı hizmet sağlayıcılarının tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmeleri ve takip etmelerine ilişkin sistemi kurmaları ve kesintisiz olarak açık tutmaları ve bu bildirimleri derhal satıcı veya sağlayıcıya iletilmesi hususlarında sorumluluk yüklenmiştir.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ön bilgilendirmenin yapıldığının ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Düzenlemeyle; Yönetmelik kapsamına alınan aracı hizmet sağlayıcı faaliyetleri sebebiyle Yönetmelikte yer alan ön bilgilendirme yapılması, teyidi, ön bilgilendirme yapıldığının ispatı konularında aracı hizmet sağlayıcı da satıcı veya sağlayıcı ile müteselsil sorumlu olduğu belirtilmiştir.

(4) Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, 5 inci maddede belirlenen ön bilgilendirmede bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.

Düzenlemeyle; Yönetmelik m.5 hükmüne yukarıda detaylı olarak açıkladığımız, 7.fıkra olacak şekilde yapılan ekleme ile veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından değil de aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapılması halinde ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamındaki unsurların eksikliğinden aracı hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumludur.

Düzenlemeyle; bilgilerin saklanması ve kayıt altında tutulmasına ilişkin Yönetmelik m.20 hükmü uyarınca üç yıl süreyle işlemlerin saklanması ve ibraz edilmesi ile ilgili aracı hizmet sağlayıcıya sorumluluk yüklenmiştir.

(6) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile yaptığı aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcının Kanunun 48 inci maddesine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasına sebep olduğu her bir tüketici işleminden sorumludur.

Düzenlemeyle; satıcı veya sağlayıcı ile aracılık faaliyeti için anlaşma yapan aracı hizmet sağlayıcının anlaşmalara aykırı davranması sonucunda satıcı veya sağlayıcının  mesafeli sözleşmelere ilişkin mevzuata aykırı davranmalarına sebebiyet vermesi dolayısıyla aracı hizmet sağlayıcının sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

(7) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı;

a) Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

b) Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,

c) Tüketicinin 16 ncı maddede belirtilen sözleşmeyi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, on dört gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

Düzenlemeyle; aracı hizmet sağlayıcının satıcı veya sağlayıcının onayı olmadan gerçekleştirdiği indirim ve promosyonların karşılanmaması durumunda ortaya çıkacak olan sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.

(9) Satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.”

Düzenlemeyle; aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinde yer alan reklam ve tanıtımlardaki taahhütler ile ön bilgilendirmede yer alan hususların uyumluluğu ve ispatından sorumlu tutulmuştur.

Cayma Hakkına İlişkin Değişiklikler 

Yönetmeliğin cayma hakkını düzenleyen 11. maddesine beşinci fıkra eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle birlikte platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcılara tüketicinin EK’te yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurma ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletme zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmeliğin satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 12. maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk kapsamında aynı maddeye altıncı fıkra eklenmiş ve platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlü tutulmuştur.

Yönetmeliğin satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 12. maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü tutulmuştur (bu düzenleme 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir).

Yönetmeliğe “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi eklenmek suretiyle aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri düzenlenmiştir. Aracı hizmet sağlayıcının platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutması zorunlu hale getirilmiştir.

a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim.

b) Sözleşmenin feshine dair bildirim.

c) Bedel iadesi talebi

ç) Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi.

d) Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

 • Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumlu tutulmuştur.
 • Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte tüketicilerin cayma hakkını kullandığı malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirilmiş kişiye gönderme süresi olan 10 gün ibaresi 14 gün olarak değiştirilmiştir.

Cayma Hakkının İstisnaları 

Yönetmeliğin cayma hakkının istisnalarını düzenleyen 15/1 maddesine aşağıdaki ekleme yapılmış olup söz konusu ürünler cayma hakkının kapsamı dışında bırakılmıştır.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmenin İfası ve Teslimat Hakkındaki Değişiklikler

Yönetmeliğin 16/1 maddesinde yapılan değişiklik ile Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında teslim süresinin her halükarda otuz günü geçemeyeceği düzenlenmiştir.

Tüketicinin Yükümlülükleri başlıklı 13/3 maddesine aşağıdaki ekleme yapılmıştır:

“(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.” şeklinde yer alan düzenlemeyle; tüketici tarafından iade masraflarının ödeneceği belirtilmiştir. Ancak tüketicinin iade masraflarını ödenmesinde yükümlü tutulabilmesi;  ön bilgilendirmede kararlaştırılmış olması, teslim masraflarını geçmemesi, iade edilen malın ayıplı olmaması şartlarına bağlı tutulmuştur. 

 • Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi başlıklı Yönetmelik 14/2 maddesine  aşağıdaki  şekilde hüküm eklenmiştir:

“Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde yan sözleşmeye aracılık edilmesi halinde bu bildirimin yapılmasından aracı hizmet sağlayıcı da sorumludur.”

Düzenlemeyle; Yönetmelik 14/2 hükmü uyarınca platform üzerinden kurulan sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcının aracılık etmesi halinde bildirim yükümlülüğü aracı hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir.

 • Bilgilerin saklanması ve İspat Yükümlülüğü başlıklı Yönetmelik’in 20/2 maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki ekleme yapılarak değiştirilmiştir:

“Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.”

Düzenlemeyle; bilgilerin saklanması ve kayıt altında tutulmasına ilişkin Yönetmelik 20.madde hükmü uyarınca üç yıl süreyle işlemlerin saklanması ve ibraz edilmesi ile ilgili aracı hizmet sağlayıcıya sorumluluk yüklenmiştir.

 • Yürütme başlıklı 23. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Düzenlemeyle; Yönetmeliğin yürütülmesi yetkisi Gümrük Bakanlığı’ndan alınarak münhasıran Ticaret Bakanlığı’na devredilmiştir.

 •  Yürürlük: Yapılan değişiklikler doğrultusunda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin m.12/4-f hükmünün son cümlesi, ‘’Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.’’

Söz konusu düzenleme 01.01.2023 tarihinde; diğer düzenlemeler ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Özet

 • Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile “aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform kavramları” eklenmiştir. 
 • Yönetmelikte yer alan “satıcı veya sağlayıcı” ibaresinden sonra “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresine yer verilmiş, aracı hizmet sağlayıcılar, ön bilgilendirme, ön bilgilerin teyidi, eksik bilgilendirme, cayma hakkının kullanımı, iade durumundaki bedel yükümlülükleri hakkında satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 
 • Aracı hizmet sağlayıcıya, platform üzerinden kurulan mesafeli satış sözleşmelerde cayma hakkının kullanıldığına ilişkin beyanlarının gönderilebilmesi için gerekli sistemi kurma ve bu beyanların kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığının teyidini tüketiciye bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte tüketicilerin cayma hakkını kullandığı malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirilmiş kişiye gönderme süresi olan 10 gün ibaresi 14 gün olarak değiştirilmiştir.
 •  Ön bilgilendirme formunda belirtilmesi halinde ve cayma hakkı kapsamında ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcılarla yapılacak iadelerde teslim bedelini geçmemek şartıyla iadeye ait taşıma bedelinden tüketicilerin sorumlu tutulabileceği düzenlenmiştir. 
 • Tüketicilerin cayma hakkını kullandığı malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirilmiş kişiye gönderme süresi olan 10 gün ibaresi 14 gün olarak değiştirilmiştir.
 • Ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt ettikleri süre ile uyumlu teslim ve ifa süresinin de ön bilgilendirmede belirtilmesi gerektiği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu durumda, kampanya özelinde ön bilgilendirmelerin revizesi gerekebilecektir. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü tutulmuştur (bu düzenleme 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir).
 • Aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumlu tutulmuştur. (Aynı hüküm Satıcı ve Sağlayıcılar için de Yönetmelik’te mevcuttu)
 • Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçları, tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnalarına eklenmiştir.
 • 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen madde dışında tüm hükümler 01.10.2022’de yürürlüğe girecektir.