Sanal ortamda çekiliş yapmak son zamanlarda blogger, influencer ve youtuberlar tarafından takipçi sayılarını artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için en çok kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Ancak sanal ortamda çekilişler yapabilmek için uyulması gereken birtakım hukuki konular söz konusudur. 

Ülkemizde çekiliş ve piyangolar Milli Piyango İdaresinin sorumluluğunda olup, sanal ortamda yapılan çekiliş ve piyangolar da bazı şartları bulundurmak suretiyle Milli Piyango İdaresinin yetki sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Sanal Ortamda Nasıl Çekilişler Düzenlenebilir?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41. maddesine göre; Türkiye’de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı idareye (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü) aittir. Bu sebeple sanal ortamda hiçbir koşulda karşılığı nakit olacak bir şans oyunu yapılamaz. (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü dışında) 

Ancak, karşılığı nakit olmayan çekilişler ise Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebilir. 

Milli Piyango İdaresinden  Çekiliş Yaparken İzin Alma Zorunluluğu 

Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in kapsamı, ilgili Yönetmelik’in 2. maddesinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin f bendine göre, 2021 yılı için 154,06 TL altındaki ikramiye rayiç bedelini konu alan çekilişler için Milli Piyango İdaresinden izin alınmasına gerek yoktur. 

Bu Yönetmelik kapsamında olmayan diğer çekilişler ise aşağıdaki gibidir;

“a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler, 

b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla,ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler, 

c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler, 

ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler, 

d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler, 

e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler, 

f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler, 

g) Sosyal Amaçlı piyangolar bu Yönetmelik kapsamına girmez.”

Sanal Ortamda Çekiliş Yapma Şartları

Sanal ortamda çekiliş yapmaya ilişkin şartlar Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in 10.maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır;

“Piyangoya katılımın tamamen veya kısmen sanal ortam üzerinden gerçekleşmesi halinde düzenleyicilerin aşağıdaki şartları ayrıca yerine getirmeleri gerekmektedir: 

a) Kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulması. 

b) Katılımcıdan katılım sırasında ad-soyad-adres ve katılıma ilişkin şifre veya kod numarası bilgilerinin istenmesi ve bu bilgiler esas alınarak çekilişin gerçekleştirilmesi. 

c) Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarife uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer alması. 

ç) Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligatın taahhütlü posta kanalıyla yapılması. 

d) Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve/veya elektronik ortamda İdareye teslim edilmesi. 

e) Günün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak İdarece yerine getirilmesi uygun görülen diğer hususlar”

Noter Huzurunda Çekiliş Yapma Zorunluluğu 

Sanal ortamda yapılacak çekilişin kapsamı Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamında ise, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilmelidir. Ancak Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamı dışındaki çekilişler için bu zorunluluk bulunmamakla birlikte talep halinde noter huzurunda gerçekleştirilebilir. 

Çekilişte Verilecek Ürünlerin Faturalandırılması

Çekilişlerin karşılığında para ödülü vermek yalnızca Milli Piyango İdaresi bünyesinde mümkündür. Bu sebeple sanal ortamda yapılacak çekilişlerde verilecek hediyenin çekilişi düzenleyen firma tarafından satın alınmış, üretilmiş veya ithal edilmiş olması şarttır. Bu anlamda çekilişe konu ürünün Şirket tarafından satın alınması durumunda, faturalandırılması da ilgili Şirket üzerinden yapılabilir. 

18 Yaşından Küçük Kişilerin Çekilişlere Katılması

Yönetmelik kapsamındaki çekilişlerde ilgili Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca, “Onsekiz yaşından küçük olanların düzenlenen piyangoya katılamayacakları, katılmış olsalar dahi kazandıkları ikramiyelerin verilmeyeceği uyarısına piyangoya ilişkin ilan, reklam ve duyurularda açıkça yer vermemek” Yönetmelik kapsamında açıkça yasaklı fiil ve davranışlar olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple aksi davranışlar ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari cezalara tabi olacaktır.

Ayrıca Dijital Hizmet Vergisi ile çekilişlerin değerlendirilmesi kapsamında daha önce yazdığımız yazıya göz atabilirsiniz: https://www.eralp.av.tr/dijital-hizmet-vergisi-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler/