Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26108

SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılmasının takibi ve denetlenmesi, ilan ve reklamlarının önlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, talih oyunlarını kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatan ve bu oyunları organize eden veya reklam ve sair yollarla tanıtımını yapan, teşvik eden gerçek ve tüzel kişiler ile internet servis sağlayıcılarını kapsar.

(2) Ancak, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunla düzenlenen müşterek bahisler bu Yönetmelik kapsamına girmez.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 6 ncı maddelerinin  (e) bentleri ile 15, 29, 31, 32 ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Başkanlık: Talih Oyunları Daire Başkanlığını,
  2. b) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,
  3. c) Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğini,

ç) Sanal Ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını,

  1. d) Talih Oyunları: Sanal ortamda, beceri ve şansa dayanan, oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı ya da oyun makinelerinde oynatılan oyunları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunlarının Takibi ve Denetimi, İdareye ve Yargı Mercilerine Başvuru, Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi

Sanal ortamda oyun, faaliyet ve reklam yasağı

MADDE 5 – (1)  Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz.

(2) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarının oynanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamları yapılamaz.

(3) Sanal ortamda talih oyunlarının tanıtılması amacıyla farklı bir görüntü ile tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici, özendirici reklam yapılamaz.

Sanal ortamda yasaklanan oyunların takibi ve denetlenmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yasaklanan oyun, ilan, reklam ve benzeri faaliyetler Başkanlıkça takip edilir.

(2) Başkanlıkça, sanal ortamda oyun düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler tespit edilir.

(3) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarını düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında İdarenin denetim elemanları ya da kendilerine denetim yapma yetkisi verilen personel tarafından Genel Müdür onayı ile inceleme ve araştırma başlatılır.

(4) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun, Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ve 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kanun dışı olarak talih oyunları oynatan veya ilan veya reklam veren gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bu oyunların oynatıldığı veya ilan veya reklamın yayınlandığı sanal ortamların yayın adresleri, menşei, ülke ve/veya ülkeleri, biliniyorsa bu oyunları oynatan gerçek ve tüzel kişiler ile oyunların oynandığı veya ilan veya reklamların yayınlandığı sanal ortamlarla ilgili olarak alınması veya uygulanması gereken tedbirlerin yer aldığı bir inceleme ve araştırma raporu otuz gün içinde düzenlenir.

(5) Başkanlıkça, inceleme raporu ve ekleri, idari ve adli merciler nezdinde hukuki sürecin işletilmesi için, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

İdareye ve yargı mercilerine başvuru

MADDE 7 – (1) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve inceleme raporu ile oynatıldığı tespit edilen talih oyunlarına ilişkin sanal ortamlara ve/veya internet sitelerine hizmet veren servis sağlayıcılarının bu sitelere ve/veya sanal ortamlara yönelik hizmet ve yayınlarının durdurulması ve yasak eylemlerin cezalandırılması istemiyle Hukuk Müşavirliğince ilgili yargı mercileri nezdinde derhal başvuruda bulunulur.

(2) İnceleme raporunda, sanal ortamda talih oyunlarına ilişkin ilan ve reklam bulunduğunun belirlenmesi halinde, Başkanlıkça Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen rapor ve ekleri, Hukuk Müşavirliğince gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Yargı kararlarının yerine getirilmesi

MADDE 8 – (1) İlgili yargı mercilerince talih oyunlarının oynatıldığı sanal ortamların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, Hukuk Müşavirliğince bu karar gereği için derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilir.

Kurumlararası işbirliği

MADDE 9 – (1) İdare, sanal ortam üzerinden oynatılan kanun dışı oyunların engellenmesi, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları,  sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar.

Yürürlük

MADDE  10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.