20.02.2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan 31401 Sayılı Yönetmelik’teki Değişiklikler

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişikliğe Dair Yönetmelik

20.02.2021 tarihli ve 31401 Sayılı Resmi Gazete ’de  yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre başlıca değişiklikler şu şekildedir:

  • Yurtdışından getirilen elektronik cihazlar bakımından başvuru kayıt süresi uzatıldı. Söz konusu süre 120 günden 360 güne çıkarılmıştır. Yolcuların yurda giriş tarihlerinden itibaren 360 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
  • Yönetmeliğe bazı yeni tanımlar (Adli merci,IMSI (Uluslararası Mobil Abone Tanımlayıcısı, Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti (permanent roaming)) getirilmiştir.
  • Siyah listenin kapsamı ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alınan veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilen ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlar da eklenerek genişletilmiştir.
  • Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacaktır.
  • Eşleştirilmiş beyaz listeye; 14/5/2019 Tarihli ve 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaraları ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye/kişiliğe ait abone numaralarının eşleştirilmesiyle oluşacaktır.
  • İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına bu konu hakkında kısa mesaj gönderecektir.
  • Kısa mesaj alma imkânı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecektir.
  • Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü de bilgilendirilecektir.
  • IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 Acil Çağrı servisine erişimi sağlanacaktır.
Daha detaylı değişiklikleri karşılaştırmalı şekilde  aşağıda bulabilirsiniz.

29058 Sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

Önceki Düzenleme 
MADDE 1 

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 1 

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Önceki Düzenleme 
MADDE 2 

Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsamaktadır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 2 

Bu Yönetmelik;

a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan iletişim yapan cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,kapsamaktadır.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 4 

c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan kişiler için işletmeci abone kayıt merkezlerini,

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 4

c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği abone kayıt merkezleri üzerinden işlem yapmasına izin verilen kişiler için işletmeci abone kayıt merkezlerini,

n) Adli merci: Mahkeme, hâkimlik ve savcılıkları,

o) IMSI (Uluslararası Mobil Abone Tanımlayıcısı): GSM mobil sistemlerinde SIM kart için tanımlayıcı sayı dizisini,

ö) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti (permanent roaming): IMSI öneki 286’dan farklı olan ve ardışık yüz yirmi gün içerisinde kümülatif olarak doksan günden fazla ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) olmadan şebekede iz bırakarak alınan daimi dolaşım hizmetini,”

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 6 

(1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilen ya da başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşmaktadır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 6 

(1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşmaktır.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 7 –
(1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacaktır.
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 7

Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacaktır.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 8 –
(1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu ya da başka bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak tespit edilen IMEI numaraları ile 18 inci madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,

c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcıların cihazlarına ait IMEI numaraları ile abone numaralarının,

ç) İşletmeciler tarafından bildirilen şebeke test cihazlarına ait IMEI numaraları ile test için kullanılacak abone numaralarının, eşleştirilmesi ile oluşacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 8 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak” ibaresi “Başka cihazlara kopyalandığı” olarak değiştirilmiştir.

 (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştir ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

b)Başka cihazlara kopyalandığı tespit edilen IMEI numaraları ile 18 inci madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,

 “d) 14/5/2019 tarihli ve 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının,

e) İşletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye/kişiliğe ait abone numaralarının,”

Önceki Düzenleme 
MADDE 10 –
(1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderecektir.

(2) MAM altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere IMEI numarasının siyah listeye girmesinden itibaren;

a) Kayıp, çalıntı veya bertaraf edilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,

c) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını altmış gün içerisinde, keser.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için ikinci fıkrada belirtilen işlemler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından gerçekleştirilecektir.

(4) Siyah listeye alınan IMEI numaralarının siyah listeye alınma nedenleri, işletmecilerle paylaşılacaktır.

Bu bilgi işletmeci çağrı merkezlerini arayan kullanıcılara bildirilecektir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 10

“(1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir, kısa mesaj alma imkânı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecektir .

Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü de bilgilendirecektir.”

“ç) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

d) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

e) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,”

“(4) IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 acil çağrı servislerine erişimi sağlanabilecektir.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 12 

 (1) İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan IMEI numarasına sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılmasını sağlayacaktır.

(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda siyah listede de bulunacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
 MADDE 12 

“(3) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilerek kaydının tamamlanmasını müteakip eşleştirilmiş beyaz listeye alınan IMEI numaralarının üç takvim yılı sonunda yolcuya ait kimlik numarasına kayıtlı abone numarası ile kullanılması şartı ortadan kalkacak ve ilgili IMEI numaraları eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak beyaz listeye eklenecektir.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 14 –

(2) Mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler işletmeci abone kayıt merkezlerine başvuracaktır.

(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren yüz yirmi gün içerisinde yapılacaktır.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

 (7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde beyaz listeye alınacaktır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkarılacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 14 

“(2) e-Devlet kapısı üzerinden cihazının kayıt altına alınması amacıyla başvuru yapamayan Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvuracaktır.”

“(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılacaktır.

Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olmasından başvuru sahibi sorumludur.”

“(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde üç takvim yılı süreyle eşleştirilmiş beyaz listeye alınacaktır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden/eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılacaktır.”

“(9) Kurum; başvuru sahibinden, ilgili kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecektir.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 15 

(1) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunabilecektir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
 MADDE 15 

(1) Cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişi cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunabilecektir.”

Önceki Düzenleme
Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı talepleri
MADDE 16 – (1) IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişilerin cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları müracaatlar üzerine cihazlara ait IMEI numaraları mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından siyah listeye alınabilecektir.
Ayrıca, mahkemelerin veya Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınabilecek veya siyah listeden çıkarılabilecektir.

(2) Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde sahibinin mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapacağı talep üzerine ilgili IMEI aynı yolla siyah listeden çıkarılacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
“Adli mercilerin talepleri
MADDE 16 –

(1) Cihazına ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişinin cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek amacıyla adli mercie yapacağı müracaat üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları ilgili adli merci tarafından siyah listeye alınabilecektir.

Adli merciin elektronik kimlik bilgisini haiz cihazın elektronik haberleşme bağlantısının açılması veya kesilmesine yönelik talebi üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları Kurum tarafından siyah listeye alınabilecek veya siyah listeden çıkarılabilecektir.

(2) Birinci fıkraya uygun olarak elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın tekrar sahibinin eline geçmesi halinde, cihaz sahibinin adli merciden talebi üzerine adli merciin de uygun bulması halinde ilgili cihaza ait IMEI numarası veya numaraları siyah listeden çıkarılacaktır.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 18 

(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilecektir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 18 

“(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilen gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası adli merciler tarafından tespit edilerek Kuruma bildirilebilecektir.”

Önceki Düzenleme 
MADDE 19 

 (1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
MADDE 19 

(1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınacaktır.”

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
“Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar
MADDE 19/A –
(1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlar siyah listeye alınacaktır.
112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

(2) Bu madde kapsamında siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılmasına ilişkin başvuru, IMEI numarasının son olarak kullanıldığı abone numarasının sahibi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecektir.

(3) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilemediği durumda, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilecektir.

(4) Bu madde kapsamındaki cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda ise Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilecektir.

(5) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınacaktır.

Finansman borcu bulunan cihazlar
MADDE 19/B –
(1) İthalatçı, beyaz listeye kaydettiği IMEI numaralarından işletmeciler tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye beyan etmektedir.

 (2) İşletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilecek cihazın satışı öncesinde, cihazın ülkemiz mobil şebekelerinde izinin bulunmadığının Kurumun teknik imkanları dahilinde kontrol edilerek analiz tarihi itibarıyla kontrolün olumlu sonuçlanmış olması ve cihaza ait IMEI’nin beyaz listede bulunması gereklidir.

 (3) İkinci fıkrada belirtilen kontrollerin tamamlanmasını müteakip, işletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak MCKS’ye bildirilecek IMEI numarası, borçlu kişinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı abone numaraları ile eşleştirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacaktır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşleştirilecek IMEI numarasının işletmeci tarafından finansman borcu bulunan cihazlar kapsamından çıkarılması talebinin MCKS’ye bildirilmesi halinde, ilgili IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak beyaz listeye alınacaktır.

(5) Finansman borcu ödenmeyen cihazın işletmeci tarafından kullanıma kapatılması talebinin MCKS’ye iletilmesi halinde, cihazın borçlu kişi dışındaki kişilerin kullanımına kapatılması sağlanacaktır.”